Hlasovanie zo 14. mimoriadneho zasadnutia MiZ, konaného dňa 19.08.2014

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie:

Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslankyne Grey: nový bod 3.
(Interpelácie)
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –

Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Žiadosť pani Gizely Zelískovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch ZŠ Veternicová 20, Bratislava.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s. –
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62 vo výške 139 479,92 Eur, na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s podmienkou, že Bratislavská teplárenská a.s., nebude požadovať úhradu penále, schvaľuje správu o náprave nepriaznivej finančnej situácie a návrh na jej odstránenie podľa odporúčaní miestnej kontrolórky, schvaľuje „Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“. B. berie na vedomie informáciu o aktuálnom dlhu základných a materských škôl k 31.5.2014 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. C. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. T: ihneď.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 7

Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej a.s. –
Pozmeňujúci nárvh poslancov Bendíka a Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62 vo výške 139 479,92 Eur, pre Spojenú školu na Tilgnerovej 14 vo výške 38 798,25 Eur, pre ZŠ na Karloveskej 61 vo výške 44 414,44 Eur na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej, a.s, z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s termínom úhrady do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohôd o urovnaní medzi školami a Bratislavskou teplárenskou, a.s., ktorých obsahom bude záväzok dlžníkov uhradiť dlžné čiastky do výšky schválenej finančnej výpomoci a záväzok veriteľa stornovať všetky vystavené faktúry na úroky o omeškanie alebo penále, ako aj vzdať sa všetkých nárokov na sankcionovanie predmetných škôl z dôvodu omeškania úhrad k termínu uzavretia Dohôd o urovnaní. B. žiada a) starostku predložiť informáciu o aktuálnom dlhu ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti k 31.8.2014 a predložiť na najbližšie rokovanie MiZ návrh na úhradu zostávajúcej časti dlhov škôl voči Bratislavskej teplárenskej, a.s. b) starostku predložiť na najbližšie rokovanie MiZ návrh na zmenu rozpočtu MČ na rok 2014, ktorého obsahom bude návrh na úsporu v čerpaní bežných výdavkov MČ v roku 2014 vo výške minimálne 50 % z celkovej čiastky poskytnutej z rezervného fondu na oddlženie ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Karlova Ves za účelom riešenia dlhodobo neriešených problémov pri úhradách za dodávky tepla. C. schvaľuje správu o náprave nepriaznivej finančnej situácie a návrh na jej odstránenie podľa odporúčaní miestnej kontrolórky. D. schvaľuje „Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“. E. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať.
T: 31.08.2014
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o vystúpení p. Ruttkayovej v diskusii.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00