Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
 Filip Petrinec
bez PP
 Lívia Poláchová
bez PP
 Richard Savčinský
bez PP
 Anton Šmotlák
KDH
 Zuzana Volková
bez PP
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
bez PP
     

 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
 Lívia Poláchová
bez PP
 Anton Šmotlák
KDH
     

Zdržali sa:

 Filip Petrinec
bez PP

 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát  Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
 Filip Petrinec
bez PP
Lívia Poláchová
bez PP
Richard Savčinský
bez PP
 
 Anton Šmotlák
KDH
 Zuzana Volková
bez PP
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 z 25.6.2019.
Pozmeňujúci návrh poslanca Lenča:
V čl. 1 časť 2 písmeno a) 100 m na 70 m b) 100 m na 70 m.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
bez PP
 Anton Šmotlák
KDH
 Zuzana Volková
bez PP

Zdržali sa:

 Filip Petrinec
bez PP

 


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 z 25.6.2019.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát  Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
bez PP
 Anton Šmotlák
KDH
 Zuzana Volková
bez PP
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Filip Petrinec
bez PP

 


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície – nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B.
Hlasovanie o alternatíve 1.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
 Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
 Lívia Poláchová
bez PP
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
bez PP
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
bez PP
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Proti:

 Anton Šmotlák
KDH
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
bez PP
 Filip Petrinec
bez PP

 


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 a zmenu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2019.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
 Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
Filip Petrinec
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 
Lívia Poláchová
bez PP 
 
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
bez PP
Richard Savčinský
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 

 


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
Filip Petrinec
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 
Lívia Poláchová
bez PP
 
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
bez PP
Richard Savčinský
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 

 


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
Filip Petrinec
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 
Lívia Poláchová
bez PP 
 
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
bez PP
Richard Savčinský
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 

 


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh na prevádzkovanie školskej plavárne na Základnej škole Majerníkova 62.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
bez PP
 Stanislav Hrda
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
bez PP
 Matej Kotal
bez PP
 Peter Lenč
bez PP
 Peter Magát
bez PP
 Martina Magátová
bez PP
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
bez PP
Filip Petrinec
bez PP
Rudolf Rosina
(bez PP) 
   
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
Zuzana Volková
bez PP
Jaromír Šíbl
(bez PP) 

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
KDH
     

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00