Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti

Zdržali sa:

 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
     

 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

 


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Buzáša:
Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

 


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. –
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
KDH
     

 


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves k 30.06.2019. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
KDH
     

 


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej v znení VZN.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

 

 


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií. 
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

 


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

 


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus-Kus. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
     

 


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Návrh poslanca Lenča:
Miestne zastupiteľstvo A. berie na vedomie správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. B. začína konanie v zmysle Čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. voči Milanovi Ďuricovi, Jurajovi Kmeťkovi, Pavlovi Matinickému, Zuzane Melušovej-Kutarňovej, Filipovi Petrincovi, Rudolfovi Rosinovi, Miroslavovi Kadnárovi, Jánovi Labudovi, Ive Lukačovičovej, Petre Nagyovej-Džerengovej a Denisovi Slobodovi. C. poveruje komisiu navrhnúť riešenie porušení zákona zo strany poslancov a poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia a návrh riešenia predložiť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva. T: 5.11.2019
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti

Proti:

 Milan Ďurica
bez PP
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

 


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH

 


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej ­ QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného. 
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
   

 


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na Segnerovej ul. č. 3. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

 


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo z dôvodu nemožnosti riadneho využívania prenajatých priestorov ukončiť nájom až do odstránenia vzniknutých závad. 
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti

Proti:

 Milan Ďurica
bez PP
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

 


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie o časti 1.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie o časti 2.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
     

Proti:

 Milan Ďurica
bez PP
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

 


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie o časti 3.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
     

Proti:

 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

 


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: Miestne zastupiteľstvo
odporúča 1. spracovať kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti podľa typu nehnuteľnosti, spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu nehnuteľnosti v záujme zosúladenia a zjednotenia praxe navrhnúť tzv. minimálne ceny prenájmu pre jednotlivé kategórie nehnuteľností. T: 31.12.2019. 2. pre predkladaní návrhov na nájom nehnuteľností v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rokovanie miestneho zastupiteľstva v dôvodovej správe uvádzať okrem iného: – výšku nájmu, za ktorú bola predmetná nehnuteľnosť prenajatá za ostatných 10 rokov, – ceny nájmov porovnateľných nehnuteľností v správe mestskej časti. T: ihneď
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

 


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kmeťka:
Miestne zastupiteľstvo mení v časti B zvýšenie nájmu o 10 % 1) 56,50 Eur, 2) 43,50 Eur, 3) 30,40 Eur, 4) 56,50 Eur.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia

 


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Hudákovej: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje A. Predĺženie doby nájmu na pozemky – záhrady, schvaľuje C. Predĺženie doby nájmu na pozemky, neschvaľuje B. Predĺženie doby nájmu – pod predajnými stánkami a navrhuje vykonať na ne obchodnú verejnú súťaž.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
   

Proti:

 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

 


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie o časti A 1.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

Proti:

 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
bez PP
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
   

 


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie o časti A 2.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

 


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 
Hlasovanie o časti A 3.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
bez PP
 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti
   

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

 


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie o časti B. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

 


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. 
Návrh poslanca Magáta na ukončenie diskusie.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti

Proti:

 Anton Šmotlák
KDH
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Daniela Záhradníková
Bez politickej príslušnosti

 


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. 
Návrh poslanca Magáta na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
 

Proti:

 Anton Šmotlák
KDH
     

Zdržali sa:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti

 


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
Hlasovanie o časti B, variant A.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

Proti:

 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
     


   Zdržali sa:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 

 


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
Hlasovanie o časti B, variant A.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Lívia Poláchová
Bez politickej príslušnosti
 Rudolf Rosina
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

Zdržali sa:

 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia

 


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.
Hlasovanie o časti B, variant B. 
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 2
Zdržali sa: 18
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Proti:

 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Peter Magát
Bez politickej príslušnosti
 Martina Magátová
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Branislav Záhradník
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
   

 


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Milan Ďurica
bez PP
 Martin Ganz
Spolu – občianska demokracia
 Ján Horecký
Bez politickej príslušnosti
 Stanislav Hrda
Spolu – občianska demokracia
 Petra Hudáková
Spolu – občianska demokracia
 Juraj Kmeťko
Bez politickej príslušnosti
 Matej Kotal
Bez politickej príslušnosti
 Michal Kovács
Bez politickej príslušnosti
 Peter Lenč
Bez politickej príslušnosti
 Pavol Martinický
Bez politickej príslušnosti>
 Zuzana Melušová Kutarňová
Bez politickej príslušnosti
 Filip Petrinec
Bez politickej príslušnosti
 Richard Savčinský
Bez politickej príslušnosti
 Anton Šmotlák
KDH
 Martin Vician
Spolu – občianska demokracia
 Zuzana Volková
Bez politickej príslušnosti
 Anna Zemanová
Bez politickej príslušnosti
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00