Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Program rokovania.
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu.
Neplatné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Nehlasovali:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania.
Hlasovanie  o zaradení do programu – Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu
Neplatné hlasovanie:
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania .
Hlasovanie o zaradení do programu: Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu – 
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania.
Hlasovanie o návrhu poslanca Rosinu, vypustiť bod č. 3 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E – KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. 
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu
Návrh uznesenia poslanca Krampla: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. odvoláva členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanca Jaromíra Šíbla a poslanca Petra Buzáša. B. Poveruje vedením komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vicestarostu Branislava Záhradníka.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)

Proti:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Nehlasovali:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Rôzne.
Návrh poslanca Šíbla o ukončení diskusie k návrhu uznesenia poslanca Buzáša.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Rôzne.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Rôzne. – Návrh poslanca Buzáša: 
Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. berie na vedomie, že poslanec Mgr. Peter Buzáš sa vzdal členstva v miestnej rade. B. odvoláva z Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.11.2017 poslancov: 1.Ing. Igor Bendík, 2. Mgr. Peter Buzáš, 3. Ing. Peter Lenč, 4. Mgr. Richard Savčinský, 5. RNDr. Jaromír Šíbl, 6. Mgr. Marcel Zajac, 7. Ing. Mgr. Anna Zemanová. C. určuje s účinnosťou 1.12.2017 počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v 7. volebnom období na 5. D. volí dňom 1.12.2017 za členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves týchto poslancov:1. Ing. Peter Lenč, 2. Mgr. Richard Savčinský, 3. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., 4.Ing. Mgr. Anna Zemanová. Poznámka. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník ako zástupca starostu je členom miestnej rady zo zákona.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
   

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00