menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

7. mája 2024

Zapísať dieťa do materskej školy môžete do 10. mája

Rodičia budúcich škôlkarov by nemali zabudnúť podať žiadosť o prijatie ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Materské školy prijímajú vyplnené žiadosti do 10. mája 2024.

Tlačivo žiadosti v elektronickej forme je sprístupnené na webových sídlach materských škôl a Karlovej Vsi. Papierová forma žiadosti je pre rodičov k dispozícii aj v každej materskej škole. Riaditeľky materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Karlova Ves, zverejnili spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podpísanú žiadosť možno podať osobne, doručiť do schránky školy alebo zaslať poštou.

Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je aj potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Súčasťou lekárskeho potvrdenia je aj údaj o povinnom očkovaní. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna.

Foto: ilustračné

30. apríla 2024

Karlova Ves ukončila veľký projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Karlova Ves úspešne zavŕšila 3,5-ročný projekt MITADAPT – nízko uhlíková Karlova Ves, odolná voči zmene klímy, podporený z Nórskych grantov. V rámci neho zrealizovala množstvo opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Vďaka tomu má Karlova Ves hĺbkovo obnovenú Materskú školu na Kolískovej 14, Základnú školu Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62, výrazne oživený Park Kaskády a mnohé ďalšie.

Projekt Karlova Ves realizovala súčasne s projektom DELIVER podporenom v rámci programu Európskej komisie LIFE. „Tieto dva projekty boli realizované súčasne a vďaka ich synergickému efektu sa podarilo zrealizovať množstvo opatrení na zvýšenie odolnosti našej mestskej časti,“ konštatuje vedúca referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu Lenka Nemcová. Súčasťou balíka vzdelávacích aktivít bolo aj vytvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch budovy ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici.

Jedným z hlavných cieľov projektu MITADAPT bolo vyhodnotenie a aktualizácia Klimatického akčného plánu pre Karlovu Ves, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo v júni 2020. „Karlova Ves si ako jedna z prvých mestských častí Bratislavy naplánovala okrem adaptačných opatrení aj znižovanie emisií skleníkových plynov a konkrétne opatrenia na prípravu na negatívne dopady zmeny klímy,“ podotýka Lenka Nemcová.

V rámci adaptačných opatrení Karlova Ves budovala vegetačné strechy a zelené steny, realizovala vodozádržné opatrenia, oživovala verejné priestranstvá novou zeleňou a drevinami. Prostredníctvom verejnoprospešných služieb a oddelenia životného prostredia robila parkové úpravy rešpektujúce zadržiavanie vody na jej území. Upravila svahy, vysadila okrasné záhony z trvaliek, premenila spevnené plochy na trvalkové záhony, vybudovala ekologický altánok na zachytávanie dažďovej vody, nainštalovala 23 nadzemných nádrží na zber dažďovej vody a šesť podzemných zádržných nádrží. Za účelom chladenia verejných priestranstiev sa inštalovalo 52 ks exteriérových tieniacich plachiet v rôznych lokalitách Karlovej Vsi, na detských ihriskách a v areáloch materských škôl.

Aktualizovaný Klimatický akčný plán bude predložený na opätovné schválenie na miestnom zastupiteľstve. Naplánované opatrenia z neho budú súčasťou aj nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Karlovej Vsi, ktorý je tento rok v príprave.

Pri tejto príležitosti vydala Karlova Ves tlačovú správu, na stiahnutie tu.

mitadapt
24. apríla 2024

Karlova Ves ponúka na prenájom záhradu na Dolných Krčacoch

Karlova Ves vyhlásila obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom záhrady. Ide o pozemok parc. č. 2360/23 o výmere 680 m2, v k.ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 2513, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Pozemok je podlhovastého tvaru, dĺžka pozemku je približne 100 m a šírka približne 7 m. Nachádza sa v záhradkárskej oblasti Dolné Krčace.

Podrobnejšie informácie o záhrade i podmienkach OVS nájdete TU

21. apríla 2024

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu začnú vydávať 24. apríla

Karlovešťania, ktorí budú v čase do volieb do Európskeho parlamentu odcestovaní, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, vďaka ktorému budú môcť hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom Slovensku.  Karloveský miestny úrad ich začne vydávať od stredy 24. apríla. Osobne o hlasovací preukaz môžete požiadať v Centre služieb občanom na Nám. sv. Františka 6 v čase stránkových hodín v pondelok, stredu a piatok. Elektronicky požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na miestnom úrade je možné najneskôr do 20. mája.

„Keď občan o hlasovací preukaz požiada, bude si ho môcť vyzdvihnúť osobne na miestnom úrade v Centre služieb občanom. Rovnako mu ho môžeme poslať aj poštou,“ hovorí vedúci organizačného referátu miestneho úradu Gabriel Kosnáč. Zároveň však upozorňuje, že hlasovací preukaz posiela miestny úrad žiadateľovi na príslušnú adresu do vlastných rúk. Miestny úrad preto radšej odporúča prísť si prevziať hlasovací preukaz osobne, keďže to býva spravidla rýchlejšie. Na jeho prevzatie však netreba zabudnúť zobrať si občiansky preukaz.

Prevziať hlasovací preukaz môže prísť občan na miestny úrad aj pre svojho príbuzného. Ten ho však na to musí písomne splnomocniť. „Splnomocnenie nemusí byť overené notárom. Ale malo by byť jasné, o akú osobu ide, a tá sa musí tiež preukázať,“ upozorňuje Gabriel Kosnáč. V takomto prípade sa musí dotyčný občan preukázať svojím občianskym preukazom.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna.

Foto: ilustračné (internet)

16. apríla 2024

Cirkusový víkend prinesie do Karlovej Vsi množstvo predstavení

Návštevníci podujatia Svetový deň cirkusu sa môžu tešiť na bohatý program. Podujatie sa začne v piatok 19. apríla o 18.00 h v Karloveskom centre kultúry (KCK) galavečerom nového cirkusu. V prípade počasia bez dažďa bude pokračovať o 20.00 h ohňovou šou na detskom ihrisku vedľa KCK.

Súčasťou víkendového programu budú profesionálne  predstavenia talentovaných umelcov zo Slovenska i zahraničia. Uskutočnia sa v KCK na pódiu, pod ním, v malej sále, susednom parčíku aj v telocvični pri futbalovom ihrisku. Návštevníci uvidia vzdušné akrobacie, tanečné vystúpenie s veľkou obručou, žonglovanie s kuželmi, tvorbu bublín z mydla, chôdzu na chodúľoch aj na lane, ktoré bude zavesené tesne nad zemou.

Program prinesie aj množstvo zaujímavých workshopov, programov pre deti, počas ktorých si budú môcť sami vyskúšať talent a šikovnosť v rôznych cirkusových disciplínach. Organizátormi podujatia sú občianske združenie CirKusKus, Kamel Klub a Slovak Artists’ Community.

Kompletný program nájdete na: https://www.cirkuskus.sk/festival-sdc

12. apríla 2024

Zápisy prvákov budú 19. a 20. apríla

Zápisy detí do prvých ročníkov troch základných škôl v Karlovej Vsi sa uskutočnia 19. a 20. apríla. Zápis sa týka detí, ktoré ku koncu augusta dovŕšia šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť. Zápisu sa spolu s deťmi zúčastňujú obaja rodičia. Ak môže prísť len jeden z nich, musí mať súhlas aj od toho druhého. Na zápise predkladá rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.  

Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Jeho papierovú formu si bude možné vyzdvihnúť osobne vo vestibule alebo sekretariáte školy. Samotný spôsob, formu a priebeh zápisu si každá škola určuje samostatne. Je preto potrebné sledovať ich webové stránky.

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú školy v zmysle školského zákona základné informácie o dieťati, teda meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť. Základné informácie vrátane kontaktu požaduje aj o zákonných zástupcoch. Pri samotnom zápise zisťuje okrem iného aj predbežný záujem o stravovanie v školskej jedálni či o školský klub detí.

Povinnú školskú dochádzku si plní žiak v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ten určuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o školských obvodoch. Žiak však môže chodiť do školy aj v inom školskom obvode, ale len v prípade, ak má na to škola dostatočné kapacity. Prednostne prijatí však musia byť tí žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Ak dieťa, ktoré síce dosiahne do konca augusta šiesty rok veku, ale nedosiahne školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy odporučiť jeho zákonnému zástupcovi, aby pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. Urobiť tak môže na základe písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa, musí o tom zákonný zástupca informovať v základnej škole, do ktorej svoje dieťa zapisoval.

Do školy je možné prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V daných prípadoch sa k žiadosti prikladá písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Súhlasné vyjadrenie príslušného poradenstva a prevencie sa spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast prekladá zasa v prípade, ak žiada rodič vo výnimočných prípadoch o prijatie dieťaťa mladšieho ako šesť rokov.

Ak je dieťa prijaté do viacerých škôl, musí rodič bezodkladne informovať riaditeľa tej školy, na ktorú dieťa nastúpi.

11. apríla 2024

V Karlovej Vsi sa bude v apríli opäť bezplatne odvážať elektroodpad

Obyvatelia Karlovej Vsi sa budú môcť na jar opäť bezplatne zbaviť nepotrebných elektrospotrebičov. Odvoz starého elektroodpadu z domácností na ekologickú recykláciu je naplánovaný na 20. apríla. Záujem o odvoz je však potrebné vopred nahlásiť, a to najneskôr do 17. apríla.

Pre tejto účel je potrebné kontaktovať miestny úrad. Obyvatelia tak môžu urobiť počas úradných hodín na telefónnom čísle 02 /707 11 281 alebo 02 707 11 275, prípadne elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy halina.trubinyiova@karlovaves.sk. Nahlásiť treba druh a počet spotrebičov, ktoré treba odviezť, presnú adresu ako aj kontaktné údaje. Zber je zároveň možné objednať aj on-line na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk

Karlova Ves zároveň pripomína niekoľko dôležitých pokynov. Obyvatelia by spotrebiče v žiadnom prípade nemali vykladať na ulicu. Mohli by ich totiž mohli vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak aj k vzniku čiernych skládok. Elektroodpad je potrebné vyložiť do vchodu bytového domu, respektíve za bránu rodinného domu v deň zberu, teda 20. apríla do 8.00 hod.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál,“ odkazuje organizácia ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ktorá odvoz v spolupráci s mestskou časťou organizuje. Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí jej pracovníkom nahlásený elektroodpad odviezť do 14.00 hod, treba ich kontaktovať do 14.30 hod na telefónnom čísle 0907 434 303.

Odviezť je možné chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá či DVD, nie však televízory ani monitory. Ak záujemca nestihne aprílový termín zberu, môže si jeho odvoz objednať bezplatne počas celého roka, približne každé dva týždne. Termíny zberu sú zverejnené na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk

Foto: ilustračné (internet)

8. apríla 2024

Bezplatné tablety proti komárom

Majitelia záhrad a rodinných domov v Karlovej Vsi môžu predísť premnoženiu komárov vo svojich záhradách vďaka bezplatným BTI tabletám. Tablety sú ekologické a stačí jedna na 50 litrov. Vyzdvihnúť si ich môžete v podateľni miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8 v každý pracovný deň.

Foto: ilustračné (internet)

8. apríla 2024

Zber škodlivých látok

Ak sa potrebujete zbaviť starých náterových hmôt, odpadových rozpúšťadiel, pesticídov, olejov či tukov, môžete tak urobiť v sobotu 13. apríla v čase 8.00 – 10.00 h na parkovisku na Ulici Kempelenova.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať od obyvateľov Karlovej Vsi nepodnikateľov, uvedené látky. Bude však možné odovzdať aj batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky aj mixéry.

4. apríla 2024

Súkromní vlastníci pozemkov okolo Kuklovskej sa nestarajú o stromy

Suché či poškodené stromy, ktoré by mohli spadnúť na cestu a ohroziť prechádzajúce autá či chodcov. Takýto je stav lesného porastu, ktorý sa nachádza na ľavej strane Kuklovskej ulice pri ceste z Dlhých dielov pred odbočením na Sološnickú a ďalej popri nej. Za stav pozemku je vždy zodpovedný jeho vlastník.

„Karlova Ves opakovane počas posledných rokov vyzývala vlastníkov daných parciel k údržbe drevín najmä v okolí chodníka a cesty Sološnická a Kuklovská. Taktiež žiadosť o výzvu adresovala mestskej časti Bratislava-Devín, do ktorej katastra dané pozemky patria. Podľa katastrálnej mapy sú vlastníkmi pozemkov súkromné osoby a v smere vyššie popri Sološnickej Lesy SR š.p. Tie na našu výzvu v minulosti reagovali a na svojom pozemku vykonali údržbu. Výzva k súkromným vlastníkom pozemkov ostala bez akejkoľvek reakcie,“ informuje Magdaléna Svoreňová z oddelenia životného prostredia.

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny ich sankcionovať môže len samospráva, do katastra ktorej pozemky patria a navyše pozemky mimo zastavaného územia obce má v kompetencii okresný úrad. Keďže ide o lesné pozemky mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Devína, Karlova Ves v danej veci nemá kompetencie a jej výzva má len odporúčací charakter. Napriek tomu sa opäť obráti na vlastníkov pozemkov i devínsku samosprávu s výzvou na nápravu situácie.

Foto: V prípade, že neudržiavané stromy spadnú na vedľajšiu komunikáciu, za škody bude niesť zodpovednosť vlastník pozemku.

24. marca 2024

Klub vodného slalomu privíta nových členov

Klub ponúka celoročnú športovú činnosť štyrikrát týždenne, individuálne aj viac. Cez zimu sú tréningy v telocvični (gymnastika, hry), v posilňovni (od 15 rokov) a bazéne. Športovci sú rozdelení do skupín podľa výkonnosti. To platí aj v lete, keď sú tréningy na vode v Karloveskej zátoke a v areáli Divoká voda v Čunove. Aj v letných mesiacoch sú minimálne štyri tréningy v týždni. Plavecké tréningy sú počas celého školského roka.

Na vode sa trénuje najmä v slalomových kajakoch, ale aj v kanoe. Typovo sa odlišujú zjazdové lode, kde sa preteká v zjazde a šprinte. Dvojkanoe sa v súčasnosti na pretekoch nejazdí, je to dôsledok ukončenia tejto kategórie na olympijských hrách. V lete klub usporiada týždňové sústredenie v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši.

Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť kedykoľvek počas roka. Dolná veková hranica je od deväť rokov, horná určená nie je. Záleží na vzraste záujemcu. A čo by mal každý záujemca vedieť? Najmä vedieť plávať približne 15 až 20 metrov v bazéne. Vítaná je tiež celková otužilosť.

Ohlásiť sa je možné na telefónnom čísle 0902 299 675 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy branko.illek@gmail.com. Kontaktné údaje sú aj na webovej stránke klubu: www.vodnyslalom.sk.

Foto: Klub vodného slalomu

23. marca 2024

Aj Karlovešťania volia novú hlavu štátu

Rovnako ako na celom Slovensku, sa aj v Karlovej Vsi dnes o 7.00 h otvorilo 30 volebných okrskov pre prvé kolo volieb prezidenta SR. Novú hlavu štátu si obyvatelia vyberajú spomedzi 9 kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pokiaľ ste si vybavili hlasovací preukaz, no napokon predsa len budete voliť vo svojom volebnom okrsku, nezabudnite si ho vziať so sebou. Po jeho predložení vás volebná komisia zapíše do zoznamu voličov.

Odovzdať svoj hlas môžu voliči vo volebných miestnostiach, ktoré boli vytvorené na siedmich školách. Konkrétne na Spojenej škole sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Základnej škole Karloveská 61, Základnej umeleckej škole Karloveská 3, na Gymnáziu Ladislava Sáru 1, Spojenej škole Tilgnerova 14, v budove školy Majerníkova 60 a na Základnej škole A. Dubčeka Majerníkova 62.

Ak ani jeden z kandidujúcich nezíska v prvom kole dostatočný počet hlasov, bude sa konať druhé kolo prezidentských volieb. Jeho termín bol stanovený na sobotu 6. apríla. O priazeň voličov v ňom zabojujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet voličských hlasov.

Foto: ilustračné (internet)