menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Aktuality

12. januára 2016

Dúbravka a Lamač majú už vlastné ohlasovne obyvateľov

Od 1. januára 2016 majú mestské časti Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Lamač svoje vlastné ohlasovne obyvateľov.

11. januára 2016

Global Financial Mindset while in the Heading 200 a long time

Global Financial Mindset while in the Heading 200 a long time

Advent

The health and wellbeing of any given our society depends on its members’ capability to specify and outline aspects or circumstances that play a huge task of success and implementation for presence of the community. Identification includes examination of behaviours during the societal put in place; some of the people along with their communications aided by the situation and classifying these behaviours separately. Characterization, having said that, includes contextual complementing in the identified difficulties with time, atmosphere, out there resources and creating optimal ways to resolve and connect the gap relating to the contemporary society needs and also the out there resources. (viac…)

11. januára 2016

Karlova Ves zvýhodní pri vyhradených parkovacích miestach rodiny s malými deťmi

Bratislava, 8. január 2016 – Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí mali zaplatené vyhradené parkovacie miesto do konca roka 2015, môžu požiadať o jeho predĺženie najneskôr do 31. januára 2016. Žiadosť je možné podať osobne na Miestnom úrade alebo prostredníctvom internetu na odkaze:  https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/elektronicke-formulare/ziadost-o-predlzenie-vyhradeneho-parkovania/

 

Osobám, ktoré nepožiadajú o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta do 31. januára 2016, vyhradené parkovacie miesto zaniká a môže byť pridelené ďalším osobám v poradovníku. Parkovacie miesta, ktoré sa uvoľnia v lokalitách, kde je podiel vyhradených parkovacích miest nad 50%, mestská časť neponúkne ďalším záujemcom a vráti ich obyvateľom ako voľné parkovacie miesta.

 

V zónach, kde počet vyhradených parkovacích miest nepresiahne 50 percent, bude Miestny úrad prideľovať miesta podľa poradovníka, pričom uprednostní rodiny s malými deťmi. Jeden bod bude pridelený za každú osobu s trvalým pobytom v domácnosti a ďalší jeden bod navyše ak osoba s trvalým pobytom v domácnosti ku dňu posudzovania žiadosti nedovŕšila vek 15 rokov. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves žiadosti posúdi vždy k poslednému dňu mesiaca.

11. januára 2016

Domácnosti dostanú už len jedno oznámenie a zoznam kandidátov

Bratislava, 8. január 2016 – Všetci voliči, ktorí dosiahnu v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) 5. marca 2016 vek 18 rokov a viac, nedostanú osobitné oznámenie o dni a mieste konania volieb na svoje meno. Každá domácnosť si po novom nájde v schránke už len jedno oznámenie, na ktorom meno oprávneného voliča nebude.

 

Túto zmenu priniesol mestám a obciam nový volebný zákon, aj preto napríklad Bratislava – Karlova Ves doručí svojim obyvateľom namiesto 30.000 oznámení už len 16.600, práve toľko domácností máme v našej mestskej časti,“ vysvetlila starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová. Povinnosťou miest a obcí je, aby oznámenie doručili domácnostiam do 9. februára 2016, teda 25 dní pred voľbami.

 

Každá domácnosť na Slovensku dostane okrem jedného oznámenia o voľbách aj jeden zoznam kandidátov do NR SR. V prípade bratislavskej Karlovej Vsi začnú dostávať ľudia takéto oznámenia od konca januára. Voľby do NR SR vyhlásil predseda parlamentu Peter Pellegrini 12. novembra 2015. Naposledy sa parlamentné voľby konali predčasne 10. marca 2012.

5. januára 2016

Karlova Ves bude mať oficiálne obecné noviny

 

Bratislava, 5. január 2015 – Bratislavská Karlova Ves začne od konca januára vydávať obecné noviny pre obyvateľov takmer 40 – tisícovej mestskej časti. Budú sa volať Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. Budú vychádzať raz mesačne v náklade 18 tisíc kusov a samospráva ich bude distribuovať bezplatne do všetkých domácností.

 

„Napriek tomu, že Karlova Ves má 37 tisíc obyvateľov, naši obyvatelia dodnes nemali časopis, ktorý by plnil úlohu verejnoprávneho média. Chceme tak ľuďom poskytovať potrebné a včasné informácie,“ vysvetlila starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.

 

 

Na dvanástich stranách bude mestská časť informovať verejnosť o dianí v oblasti dopravy, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry či športu. V mesačníku si svoje miesto nájde aj spoločenská kronika, či informácie z policajného zápisníka.

 

Bratislavská Karlova Ves upozornila, že obecné noviny budú otvorené všetkým názorom a budú vyvážené a objektívne. Priestor dostanú aj lokálne občianske a záujmové združenia, ktoré sa budú môcť spolupodieľať na tvorbe karloveských obecných novín.

 

Námety, podnety a reakcie môžu čitatelia zasielať na e-mailovú adresu redakcia@karlovaves.sk. Záujemcovia o inzerciu môžu redakciu kontaktovaťna adrese inzercia@karlovaves.sk. Telefonicky kontakt do redakcie je 0940 634 111.

4. januára 2016

Upozornenie KR Policajného zboru pre chodcov

Krajský dopravný inšpektorát  Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave  pripravil v rámci opatrení na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej akcie so zameraním  na chodcov informáciu oznamovacieho charakteru, ktorej obsahom je upozornenie  občanov – účastníkov cestnej premávky, a to najmä chodcov, na dôležitosť dodržiavania dopravných predpisov a pravidiel  cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej  premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného  ukladá  povinnosť chodcom  idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky mať za zníženej  viditeľnosti na sebe  viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený  reflexný bezpečnostný odev.

 

Celý oznam si môžete pozrieť tu: oznam pre občanov

22. decembra 2015

Poslanci schválili rozpočet na rok 2016. Viac pôjde na školy, opravy ciest aj na zeleň

V pondelok 21.12.2015 schválili karloveskí poslanci rozpočet na rok 2016. 

 

Mestskej časti sa podarilo zostaviť na ďalší rok rozpočet mierne prebytkový, príjmy prevyšujú výdavky o 107 tisíc eur. Najviac financií pôjde do programu vzdelávanie.

 

Najväčší nárast výdavkov sa plánuje v programe pozemné komunikácie, kde sa výrazne zvyšujú rozpočtové výdavky na správu a údržbu chodníkov, cestných komunikácií a priestranstiev – tým sa napĺňa sľub, že zvýšená daň za vyhradené parkovacie miesto sa vráti späť do údržby komunikácii a parkovania. V schválenom rozpočte na rok 2015 bolo v tomto programe vyčlenených 309 tisíc, na rok 2016 dochádza k navýšeniu na 502 tisíc.  

 

K nárastu o 15 tisíc eur dochádza aj v kapitole správa a údržba verejnej zelene. Viac financií pôjde aj na detské a športové ihriská. Mestská časť pritom pokračuje v dodržiavaní zásady nepredávania obecného majetku, keďže v novom roku so žiadnym predajom vlastného majetku nepočíta.

 

Tlačovú správu TASR si môžete prečítať tu: http://bratislava.sme.sk/c/8108704/prioritou-rozpoctu-msc-karlova-ves-su-skoly-viac-ide-i-na-komunikacie-a-zelen.html

 

Rozpočet si môžete pozrieť tu: https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/miestne-zastupitelstvo/navrh-rozpoctu-mestskej-casti-bratislava-karlova-ves-na-rok-2016/

21. decembra 2015

V Karlovej Vsi pribudli knižné búdky

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves inštalovala v uplynulom týždni na viacerých miestach v Karlovej Vsi knižné búdky. Tie budú občanom slúžiť ako miesta, z ktorých si budú môcť knihy požičať alebo tam vlastné knihy doniesť.

 

Prvotný výber kníh uskutočnili knihovníčky z miestnej knižnice v Karlovej Vsi a do búdok umiestnili tituly z vlastnej databázy. “Zatiaľ máme pozitívne ohlasy. Obsah búdok sme kontrolovali a v niektorých z nich už nejaké knihy pribudli. Práve táto aktivita občanov nás teší. Robí z búdok dynamické miesto, kde občas nazriete, aby ste videli kto tam akú zaujímavú knihu priniesol,” povedala vedúca oddelenia kultúry Adriana Majka.

 

Búdky inštalovala mestská časť Bratislava-Karlova Ves vďaka grantu od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý projekt podporil sumou 450 eur. Knižné búdky nájdete v Karlovej Vsi na Námestí sv. Františka, Školskom námestí, v Líščom údolí, vo Vodárenskej a v Botanickej záhrade.

 

“Je to taký vianočný darček oddelenia kultúry pre obyvateľov Karlovej Vsi. Pochopiteľne búdky majú najvyššiu čítanosť v teplých mesiacoch, no sme radi, že nám to vyšlo aj takto pred Vianocami. Karlovešťania si možno v búdkach nájdu nejaké čítanie na sviatky alebo nám po Vianociach naopak nejakú knihu do búdok donesú,” dodala Adriana Majka.

 

 

IMG_5990

21. decembra 2015

Zimné stanovištia OLO

Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestni od soboty dňa 19.12.2015 pre obyvateľov dole uvedených lokalít dve 1100 litrové zberné nádoby, aby aj v prípade zimnej kalamity bol zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO).

 

 

 

 

Lokality:

Dlhé Diely III https://olo.venzeo.com/public/11151071583529da2e13befc5f24e039d59c9ea9ecde35306e

Dlhé Diely I a II  https://olo.venzeo.com/public/f4301b681ba86381de33aa169e91ad3787d47cba7f6d5d17be

Komonicova, Nad ostrovom https://olo.venzeo.com/public/54a78fa7e9d466078a4ba8e72afc61c6411b6fba1ec82d2852

18. decembra 2015

Mestská časť sa podieľa na rozvoji Ekocentra v Karlovej Vsi

V decembri sa oficiálne začala činnosť Ekocentra na ZŠ Veternicova s vysunutou triedou v komunitnej záhrade na Kuklovskej ul. neďaleko školy. Na realizácii projektu budovania Ekocentra v záhrade spolupracuje OZ Envirosvet s OZ Jablonka, ktoré pomáha s budovaním komunitnej záhrady a získavaním zdrojov. Projekt sa začal realizovať na sklonku tohto roku vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja. Predkladateľom tohto projektu je MČ Bratislava-Karlova Ves spolu s občianskym združením Envirosvet, ktoré na území Karlovej Vsi pôsobí.

 

Motívom projektu je umožniť ľuďom na sídlisku zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste ich žitia, viesť deti a mladých ľudí k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v ich meste, v prírode, ktorá je celkom neďaleko od nich, len to často ani netušia.

 

V rámci projektu sa rozbehlo fungovanie ekokrúžku pre školákov. V Cirkevnej základnej škole sv. Františka z Assisi prebieha krúžok už od septembra 2015. Krúžok navštevuje 30 detí a sú rozdelené do dvoch skupín. So školákmi sa sa zatiaľ venovali témam: Prečo listy na jeseň opadávajú, tajomstvá lesa, ako sa chystajú zvieratká na zimu, o vode, vianočné tvorivé dielne.

 

Druhou rozbehnutou aktivitou je rozvoj klubu predškolákov v záhrade na Kuklovskej ul. Spolu s ich rodičmi sa priestor vyčistil od čiernej skládky (vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves, ktorá poskytla kontajner na odpad, v rámci 2 brigád sa naplnili 2 veľké kontajnery). S deťmi a ich rodičmi sa zatiaľ v jesennom čase stihla oberačka jabĺk, dizajnovanie záhrady a prvá opekačka. Na Deň stromov OZ posadilo 2 nové ovocné stromy, staré stromy ošetrilo, vybudovali kompostovisko, záhradu vykosili a vyhrabali a začali s budovaním nového dreveného oplotenia.

 

Ďalšie plánované aktivity Ekocentra:

  • odborné prednášky k téme ochrany životného prostredia
  • zážitkový program ku Dňu Zeme – 21.4.
  • zážitkové výlety pre rodiny
  • tvorivý program na Deň detí
  • zmapovanie nových potrieb detí v komunite

 

001 (2)

005

007 (2) 045 ekotrh bunker herna slavnost

18. decembra 2015

Z technických príčin od 4.1.2016 do 8.1.2016 nebude ohlasovňa obyvateľov vykonávať úkony s pobytmi

Z technických príčin od 4.1.2016 do 8.1.2016 nebude ohlasovňa obyvateľov vykonávať úkony s pobytmi pre mestské časti Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač.

Ďakujeme za porozumenie.

18. decembra 2015

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 31. 12. 2015

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 8,00 do 15,00 – stránkový deň

 23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00.

31.12. 2015 – štvrtok – podateľňa od 8,00 do 12,00.

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 31. 12. 2015