menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

13. októbra 2015

Stanovisko MČ Karlova Ves k investičnému zámeru Sumbalova

Mestská časť Karlova Ves hl. mestu Bratislava neodporučí vydať kladné záväzné stanovisko k investičnému zámeru Sumbalova.

 

Spoločnosť JKB Media s.r.o. podala 3. marca na magistráte hl. mesta Bratislavy žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová začiatkom júla 2015 poslala oficiálny list primátorovi, v ktorom vyjadrila výhrady mestskej časti k projektu a požiadala o dôsledné preverenie jeho súladu s platným územným plánom mesta. Komisia výstavby a územného plánu v Karlovej Vsi v septembri požiadala investora, aby s projektom predstúpil pred verejnosť. Investor nakoniec od plánovanej prezentácie odstúpil.

 

Investičný zámer je umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve právnických a fyzických osôb. Záujmové územie je v Územnom pláne Bratislavy schválené pre funkčné využitie – zmiešané územia bývania a vybavenosti a je zaradené medzi rozvojové územia, v ktorých je možná nová výstavba. “Pán primátor nám sľúbil a svoj sľub zatiaľ neporušil, že súhlasné stanovisko vydá, len ak bude odporúčanie mestskej časti v podobnom duchu,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Vedúci oddelenia územného rozvoja a architekt Karlovej Vsi Peter Vaškovič vyjadril pripomienky a výhrady k navrhnutej výstavbe. „Podľa môjho názoru predmetný projekt rozsahom svojich zastavaných plôch prekračuje schválené regulatívy. Aj podiel bývania nie je v súlade s platným územným plánom mesta. Na druhej strane rozsah občianskej vybavenosti je nedostatočný. Tieto výhrady budeme tlmočiť aj hlavnému mestu a odporúčať, aby kladné záväzné stanovisko investičnému zámeru nevydal.“

 

Vysvetlenie JKB Media s.r.o. k zrušeniu verejnej prezentácie: POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA – Karlova Ves: „Komisia výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa dňa 2.9.2015 oboznámila s projektom TERASOVÉ POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA a odporučila Miestnemu Úradu pripraviť prezentáciu uvedeného projektu verejnosti. Predpokladali sme, že sa tak udeje po začatí ÚZEMNÉHO KONANIA, po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Miestnym Úradom MČ Bratislava – Karlova Ves a po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Magistrátom Hl.m. SR Bratislava. Ďalej sme predpokladali, že sa tak udeje pod hlavičkou MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a teda aj všetky výstupy, záznamy, zápisnice budú spracované a vyhodnocované MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a použiteľné v KONANÍ. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme verejnú prezentáciu našou spoločnosťou momentálne za predčasnú.

 

JKB Media s.r.o. vo svojom investičnom zámere navrhuje tri identické bytové domy so štyrmi nadzemnými a tromi podzemnými podlažiami, v ktorých má byť umiestnených 39 bytov v nadzemných i podzemných podlažiach. Súčasťou projektu je návrh 92 parkovacích miest, z ktorých je 54 miest umiestnených v hromadných garážach a 38 miest na pojazdných strechách navrhnutých stavieb a na teréne.

13. októbra 2015

Opravy komunikácií na Ľ. Fullu a pred gymnáziom L. Sáru

V súčasnosti v Karlovej Vsi priebiehajú rekonštrukcie nájazdovej rampy a chodníka na Ľ. Fullu a prístupovej komunikácie pred gymnáziom L. Sáru. Mestskej časti Karlova Ves sa podarilo na rekonštrukčné práce získať dotáciu vo výške 22 013 eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.  

Realizácia projektu prebieha od 1.7. do 30.11 2015.

Prístupová komunikácia pred rekonštrukciou: 

sara1ň

 

Prístupová komunikácia po rekonštrukcii: 

sara2

8. októbra 2015

Zmena – Verejná prezentácia investičného zámeru Sumbalova

UPOZORNENIE – JKB Media s.r.o. v piatok podvečer odvolala verejnú prezentáciu projektu Terasové polyfunkčné domy – Sumbalova.

 

JKB Media s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na verejnú prezentáciu:

 

projektu – investičného zámeru – „Terasové polyfunkčné domy SUMBALOVA“

  

organizovanú JKB Media s.r.o. na základe doporučenia Komisie výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorá sa bude konať dňa 

 

14.10.2015 (streda) o 17:00 v Karloveskom Centre kultúry,  Molecova 2, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

 

Vítame účasť všetkých obyvateľov

 

TITULKA

6. októbra 2015

Diskusné fórum o parkovaní

Miestny úrad Karlova Ves pozýva občanov na prvé Diskusné fórum o parkovaní v Karlovej Vsi.

Termín: 12.10 o 17:00 vo veľkej sále KCK na Molecovej 2

1. októbra 2015

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na SŠ Tilgnerova

Dňa 30,.9.9 2015 bola slávnostne odovzdaná do úžívania rekonštrukcia hygienických zariadení a príslušenstva na dvoch poschodiach spojenej školy Tilgnerova (2x chlapci, 2x dievcata a 2x miestnosti pre upratovacky)

 

Rekonštrukčné práce sa začali 18. augusta a skončili posledný septembrový deň 30.9.2015. V súčasnosti prebieha taktiež rekonštrukcia dalších hygienických zariadení na ZŠ Majerníkova 60 a čoskoro bude ukončená. Rekonštrukcie sú realizované vďaka prostriedkom vyčleneným z tohtoročného rozpočtu mestskej časti.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“5″ gal_title=“zachodky“]

 

03_SS_Tilgnerova 24SS_Tilgnerova

30. septembra 2015

Rekonštrukcia bitky pri Lamači už tento víkend!

Už tento víkend sa pri Lamači odohrá veľkolepá rekonštrukcia poslednej bitky prusko-rakúskej vojny. Ako jeden z partnerov podujatia Vás srdečne pozývame!

bitka_pri_lamaci_1_0

30. septembra 2015

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Vážení občania, 

 

v mesiaci október sa uskutočnia v Karlovej Vsi zbery elektroodpadu a zber nebezpečného odpadu.

 

ZBER DOMOVÉHO   ODPADU

S OBSAHOM   ŠKODLIVÍN

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti

prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 

   dňa 03.10.2015 od 8.00 h do 10,00 h

    v Mestskej  časti Bratislava – Karlova Ves

         na  Majerníkovej   ulici, na parkovisku pred MŠ

 

 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

   Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

            Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

 

Bezplatne odovzdať  domový odpad s obsahom škodlivín je možné aj na stredisku spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava,

v pondelok až sobotu od 8:00 – 18:00 h (okrem sviatkov).

 

 

 

 

 

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

 

 

V sobotu 3. októbra 2015 odvezieme bezplatne

obyvateľom  Karlovej Vsi

nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. 

 

 

AKO NA TO?

 

  1. Najneskôr do 30. septembra 2015 kontaktujte  Miestny úrad mestskej časti  

  Bratislava – Karlova Ves:    

 

  1. Nahláste nasledovné údaje:

    –   druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

  •   meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete

    spotrebiče odviezť

 

  1. V deň zberu 3. októbra 2015 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Nevykladajte ich na ulicu alebo k ceste. V prípade, že elektroodpad vyložíte von, zoberú ho nelegálni zberači. Tí ho neodborne rozoberú, nepredajné komponenty odhodia a vytvoria čierne skládky vo vašom okolí.

 

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých  nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený odpad do 14:00, kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu: 0911 250 211.

           

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky apod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva

k ochrane životného prostredia.

 

30. septembra 2015

Podporte projekt: Chceme žiť s dážďovníkmi, netopiermi, belorítkami a vrabcami

Chcete aby v Karlovej Vsi bolo menej múch a komárov bez chémie? HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT! Do 5.10.2015.

 

Potrebujeme Vašu pomoc! Hlasujte za náš projekt: V KARLOVEJ VSI CHCEME ŽIŤ S DÁŽĎOVNÍKMI, NETOPIERMI, BELORÍTKAMI A VRABCAMI.

Keď dáte projektu každý 3 hlasy, máme šancu dostať peniaze od SPP nadácie pre dážďovníky, netopiere, belorítky, vrabce, žltochvosty a iné vtáky. Tieto vtáky s nami žijú na sídlisku v škárach v nezateplených domoch a chytajú komáre a muchy. Jeden vták denne zožerie 3000 – 5000 múch a komárov. Počet týchto vtákov ale v súčasnosti veľmi klesá, lebo zateplením bytových domov zanikli škáry a pukliny, v ktorých hniezdili. Preto potrebujú pre život búdky. V rámci projektu, ktorý sme za MČ BA – Karlova Ves podali do Nadácie SPP chceme nainštalovať po dohode s vlastníkmi bytových domov 150 búdok pre tieto živočíchy. Zároveň chceme zorganizovať aktivity pre deti, aby vedeli aké vtáky s nami na sídliskách bývajú, naučili sa ako im vytvoriť priestor pre život a zabavili sa pri tom. Pre hlasovanie kliknite na tento odkaz

http://www.sppolocne.sk/sk/o-nas/podporili-sme/detail-projektu/1716?1=1&region=2&order=p_name

 

Ďakujeme za Vaše hlasy! Spoločne to dokážeme!

30. septembra 2015

Bazén na Dlhých dieloch čaká komplexná rekonštrukcia

KARLOVA VES, 23.9.2015 – Mestská časť Karlova Ves obdržala odborný posudok stavu bazéna v Základnej škole Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch, ktorý do júna tohto roku slúžil aj verejnosti. Jeho stav je z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúci, mestská časť ho preto v tomto školskom roku neotvorí a pripraví projekt rekonštrukcie.

 

„Plavánie je súčasťou výučby našich základných škôl, slúži klubom a verejnosti vo večerných hodinách. Rozhodovanie nemôžeme brať na ľahkú váhu, preto sme si dali pripraviť odborný posudok technického stavu bazéna, na základe ktorého sa musíme rozhodnúť.“, uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Informáciu o stave bazéna zaradila mestská časť aj na rokovanie miestneho zastupiteľstva v utorok 22. septembra. Diskutovať o možných riešeniach prišli spolu s poslancami aj zástupcovia školy a športovcov. „Škola má záujem na tom, aby bol bazén v prevádzke. Taktiež som si plne vedomý toho, že bazén má svoje nedostatky, no súhlasím s pani starostkou, že bezpečnosť je prvoradá.“, uviedol riaditeľ ZŠ A. Dubčeka Pavol Bernáth.

 

„Plaváreň je prevádzkovaná v podmienkach, ktoré nevyhovujú z viacerých hľadísk na normou určenú kvalitu prostredia pre plnohodnotné zabezpečenie pohybových aktivít,“ stojí okrem iného v odbornom posudku, ktorý pre mestskú časť vypracovali tento mesiac. Okrem poškodenej techniky z vysokej vlhkosti vzduchu vyplynulo aj poškodenie jeho obvodových stien a všetkých kovových prvkov ako sú radiátory či lampy. V havarijnom stave je elektroinštalácia.

 

Podľa odborného posudku je stav bazéna natoľko zlý, že čiastkové opravy by riešenie len oddialili a je potrebná komplexná rekonštrukcia. Problematická je predovšetkým vzduchotechnika. „Vzduchotechnická jednotka, ktorá je súčasťou priestoru, kde je umiestnená aj časť bazénovej technológie, je z hľadiska komplexnej funkčnosti nevyhovujúca,“ stojí v posudku. Vymeniť teda bude potrebné vzduchotechnické zariadenia, bazénovú technológiu, elektrické rozvody, radiátory, ale aj bazénovú fóliu či osvetlenie.

 

„Do konca tohto roka mestská časť pripraví projektové zámery. V prípade, že bude zabezpečené spolufinancovanie, s rekonštrukciou by sa mohlo začať v polovici budúceho roka.“, uviedol zástupca starostky Branislav Záhradník. Finančnú náročnosť rekonštrukcie bazéna mestská časť odhaduje na niekoľko stoviek tisíc eur. 

30. septembra 2015

Stanovisko mestskej časti k článku J. Havrillu

Mestská časť Karlova Ves sa ohradzuje voči tvrdeniam redaktora denníka Nový Čas Jozefa Havrillu, ktoré uviedol vo svojom článku s názvom „V Karlovej Vsi sa rodí jedna kauza za druhou, neporiadok v úrade, špina na uliciach!“ uverejnenom dňa 22.9.2015.

Ten vyšiel v novinách po tom, ako starostka mestskej časti Dana Čahojová a prednosta miestneho úradu Ján Hrčka verejne poukázali na manipulovanie pri výbere nových riaditeľov mestských podnikov.

Redaktor pri spracovávaní článku odignoroval odpovede miestneho úradu, ktoré mu boli zaslané spolu s faktúrami a inými podkladmi. Namiesto toho napísal text plný nepravdivých tvrdení a citátov metskej časti vytrhnutých z kontextu (viď. príloha).

Jozef Havrilla mestskú časť obvinil z nezverejnenia faktúr, z dvojnásobného preplatenia rovnakej faktúry či manipulovania súťaže na výber firmy zodpovednej za starostlivosť o dreviny v mestskej časti. Žiadne z týchto tvrdení nie je pravdivé a dá sa ľahko dokázať, ako môžete vidieť v odpovediach, ktoré mestská časť redaktorovi zaslala nižšie.

Chceli by sme taktiež upozorniť na fakt, že redaktor Havrilla bol, alebo ešte stále je, členom strany Smer-SD, za ktorú počas minulého volebného obdobia pôsobil ako poslanec v mestskom zastupiteľstve Hlavného Mesta SR – Bratislava a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Dúbravka.

Členkou strany Smer pritom je aj protikandidátka súčasnej karloveskej starostky, Iveta Hanulíková, preto existuje podozrenie, že pán Havrilla zneužíva svoju pracovnú pozíciu na politickú kampaň.
Pre porušenia novinárskej etiky podala mestská časť podnet na Tlačovú radu Slovenskej republiky.

 

Faktická kontrola článku J. Havrillu

30. septembra 2015

Verejné prerokovanie územného generelu dopravy

 

Vážení občania,

verejné prerokovanie územného generelu dopravy s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 17. 09. 2015 o 16.30 h. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca.

Informácie o územnom generele nájdete tu: http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy/d-11046681

Pozvánku na verejné prerokovanie nájdete v prílohe.

 

Oznam_UGDBA_prerokovanie

8. septembra 2015

Program Karloveských hodov je známy!

25. až 27. Septembra sa v Líščom údolí a na námestí sv. Františka uskutoční najnavštevovanejšia kultúrna udalosť v Karlovej Vsi – Karloveské hody.

 

Tohtoročné Karloveské hody prinesú viacero noviniek. “V priebehu posledných rokov si každý pridával do programu hodov, čo sa mu páčilo a tak z toho vznikol trochu galimatiáš. Preto sme si sadli s historikom Karlovej Vsi pánom Matúšom Šrámkom, s karloveským farárom a snažili sa tradíciu hodových slávností zmysluplne premostiť do súčasnosti”, povedala o koncepcii hodov nová vedúca kultúry Adriana Majka.

 

Na námestí sv. Františka budú prebiehať remeselné trhy počas celých hodov a na tomto mieste sa tiež upletú a posvätia hodové hrozny. Tie neskôr hodový sprievod prenesie do Líščieho údolia, kde sa výnos z dražby hodových hrozien rozdelí medzi karloveské rodiny v núdzi.

 

Nezostane však len pri tradícii. Na koncertnom pódiu vystúpia mená ako Puding pani Elvisovej, Billy Barman, R2 Brothers, Miro Jaroš a ďalší. Na hodoch sa tiež predstaví Longital, najznámejšia karloveská skupina a tiež karloveský The Old School Band. Nebudú chýbať karloveské folkórne, seniorské a žiacke vystúpenia.

 

Zaujímovsťou bude futbalový zápas medzi zamestnancami miestneho úradu, poslancami a občanmi. Každý obyvateľ Karlovej Vsi sa môže do zápasu prihlásiť a zahrať si tak proti svojim voleným zástupcom a miestnym úradníkom.