tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality

25. januára 2016

Štrajk pedagógov na školách v Karlovej Vsi

Do štrajku sa od 25.1.2016 z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zapoja tri školy:

– ZŠ Karloveská 61 (34 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Majerníkova 62 (36 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Veternicova 20 sa do štrajku nezapojí,
– SŠ Tilgnerova 14 (podpísaných je 64 učiteľov).

 

22. januára 2016

fastessaysonline.co.uk analysis: top agency to acquire college papers readily and on schedule

fastessaysonline.co.uk analysis: top agency to acquire college papers readily and on schedule

Will you be troubled on how to complete complex college projects? fastessaysonline.co.uk grants you all-round remedies that can help you gain higher grades. (viac…)

21. januára 2016

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA

Kontajnery HUMANA určené na zber použitého šatstva sú v roku 2016 uložené na týchto miestach:

 

 

 

 

 

 

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Karlova Ves

1. Sekulská, pri ZUŠ na parkovisku

2. Karloveská, pri obchode Samoška

3. F.Kostku, pri parkovisku na rohu

4. Baníková 36 – bývalá zástavka

5. Janotova 12 – pri kontajneroch

6. L.Sáru – Molecova, pri kontajneroch ( KCK)

7. Segnerova 2, pri stánku

8. Tilgnerová 1 – pri nadchode

9. Borská – OD Centrum, oproti pošte, vedľa automatu na mlieko – 2ks

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Dlhé Diely

1. Majerníková, Pribišova – pri Bille, 2ks

2. Majerníková 36 – na rohu pri ceste

3. Beniakova 3 – pri parkovisku

4. Veternicova 1 – pri kríkoch na chodníku

5. Hlaváčiková 28 – pri kontajneroch

6. Matejková – pri ceste pri Polícií

7. H.Meličkovej 19/A a 21 – pri kontajnerovom stojisku

 

Zoznam v .pdf Humana

19. januára 2016

On the net article composing product get better at records by professionals

In the world today there are certainly countless various essay or dissertation writing products which will present you with any kind of enable you to might need. But you need to be absolutely conscientious mainly because you can find quite a lot of newbies at this time there grasp paper essay as well as your achievement is below a good query mark whenever you are dealing with these types of unreliable agencies. You might be jeopardizing your occupation along with your past achievements. So, check out to be for the reason that severe when you may well whereas deciding an important composing service to work with. It will be critical for you for getting your most essential tutorial paper completed properly masters-paper.com and with no spelling or supporting information dilemmas grasp papers program. But, we want to tranquil you down.
masters-paper.com
You could be in this article at the web page belonging to the most reliable and reasonably-priced composing enterprise you can see using the net.This is the most impressive means in your case to observe and also you really should area the purchase below quickly learn essay.merely because Because we are the best possible writing agency that will compose a person’s successful Grasp paper and then each of our schedules are certainly restricted, as a result, be sure to, woohoo around have the recommended author on your composing process. There can be a number of people in our usual potential customers list that happen to be buying their papers from us during their total learning period of time. (viac…)

14. januára 2016

Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zápis do 1. ročníka základnej školy nebude konať v prvý februárový týždeň, ako to bolo doteraz, ale až v apríli. Zápis bude prebiehať na týchto ZŠ: Veternicova, Karloveská, Tilgnerova a Alexandra Dubčeka.

 

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene školského zákona a zmeny sa dotkli i náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Je to z dôvodu, že pri tak malých deťoch je aj každý mesiac navyše veľkým posunom vo vývine a odborníci dospeli k záveru, že tak pre ne bude zápis príjemnejšou skúsenosťou.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude predmetom rokovania na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16. 02. 2016. V návrhu je termín zápisu stanovený na 2 dni, a to v piatok a v sobotu tretí aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

12. januára 2016

Karlova Ves chce spojiť parlamentné voľby s obecným referendom

Marcové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky by sa v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves mali niesť aj v znamení obecného referenda. Mestská časť ho plánuje vyhlásiť na deň konania parlamentných volieb, teda na 5. marec 2016. O tom, či referendum v Karlovej Vsi bude, rozhodnú miestni poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve.

 

Chceme využiť parlamentné voľby na to, aby sme sa obyvateľov Karlovej Vsi spýtali na názor v niektorých komunálnych témach. Či už ide o systém parkovania, prevádzkovania hazardných hier na území našej mestskej časti, alebo používania pyrotechniky počas osláv príchodu Nového roka. Príležitosť konania celoštátnych volieb využívame na uplatnenie priamej demokracie v dôležitých záležitostiach obce, ktoré sa dotýkajú každého človeka,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová. O tom, či bude mať Karlova Ves svoje referendum, rozhodnú poslanci Karlovej Vsi 28. januára 2016.

 

V Slovenskej republike poznáme dva typy referenda. Prvým je obligatórne, ktoré je vypísané v prípadoch, ktoré priamo ustanovuje a predpisuje Ústava SR. Fakultatívne referendum, ktoré plánuje mestská časť Bratislava – Karlova Ves, umožňuje obyvateľom hlasovať o otázkach verejného záujmu. Na to, aby bolo úspešné, v ňom musí hlasovať minimálne 50% oprávnených voličov. Mestská časť chce referendum zorganizovať na deň parlamentných volieb aj preto, že v dvoch posledných – v rokoch 2012 a 2010 – využilo svoje hlasovacie právo 59% oprávnených voličov.

11. januára 2016

Global Financial Mindset while in the Heading 200 a long time

Global Financial Mindset while in the Heading 200 a long time

Advent

The health and wellbeing of any given our society depends on its members’ capability to specify and outline aspects or circumstances that play a huge task of success and implementation for presence of the community. Identification includes examination of behaviours during the societal put in place; some of the people along with their communications aided by the situation and classifying these behaviours separately. Characterization, having said that, includes contextual complementing in the identified difficulties with time, atmosphere, out there resources and creating optimal ways to resolve and connect the gap relating to the contemporary society needs and also the out there resources. (viac…)

11. januára 2016

Karlova Ves zvýhodní pri vyhradených parkovacích miestach rodiny s malými deťmi

Bratislava, 8. január 2016 – Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí mali zaplatené vyhradené parkovacie miesto do konca roka 2015, môžu požiadať o jeho predĺženie najneskôr do 31. januára 2016. Žiadosť je možné podať osobne na Miestnom úrade alebo prostredníctvom internetu na odkaze:  https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/elektronicke-formulare/ziadost-o-predlzenie-vyhradeneho-parkovania/

 

Osobám, ktoré nepožiadajú o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta do 31. januára 2016, vyhradené parkovacie miesto zaniká a môže byť pridelené ďalším osobám v poradovníku. Parkovacie miesta, ktoré sa uvoľnia v lokalitách, kde je podiel vyhradených parkovacích miest nad 50%, mestská časť neponúkne ďalším záujemcom a vráti ich obyvateľom ako voľné parkovacie miesta.

 

V zónach, kde počet vyhradených parkovacích miest nepresiahne 50 percent, bude Miestny úrad prideľovať miesta podľa poradovníka, pričom uprednostní rodiny s malými deťmi. Jeden bod bude pridelený za každú osobu s trvalým pobytom v domácnosti a ďalší jeden bod navyše ak osoba s trvalým pobytom v domácnosti ku dňu posudzovania žiadosti nedovŕšila vek 15 rokov. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves žiadosti posúdi vždy k poslednému dňu mesiaca.

11. januára 2016

Domácnosti dostanú už len jedno oznámenie a zoznam kandidátov

Bratislava, 8. január 2016 – Všetci voliči, ktorí dosiahnu v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) 5. marca 2016 vek 18 rokov a viac, nedostanú osobitné oznámenie o dni a mieste konania volieb na svoje meno. Každá domácnosť si po novom nájde v schránke už len jedno oznámenie, na ktorom meno oprávneného voliča nebude.

 

Túto zmenu priniesol mestám a obciam nový volebný zákon, aj preto napríklad Bratislava – Karlova Ves doručí svojim obyvateľom namiesto 30.000 oznámení už len 16.600, práve toľko domácností máme v našej mestskej časti,“ vysvetlila starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová. Povinnosťou miest a obcí je, aby oznámenie doručili domácnostiam do 9. februára 2016, teda 25 dní pred voľbami.

 

Každá domácnosť na Slovensku dostane okrem jedného oznámenia o voľbách aj jeden zoznam kandidátov do NR SR. V prípade bratislavskej Karlovej Vsi začnú dostávať ľudia takéto oznámenia od konca januára. Voľby do NR SR vyhlásil predseda parlamentu Peter Pellegrini 12. novembra 2015. Naposledy sa parlamentné voľby konali predčasne 10. marca 2012.

5. januára 2016

Karlova Ves bude mať oficiálne obecné noviny

 

Bratislava, 5. január 2015 – Bratislavská Karlova Ves začne od konca januára vydávať obecné noviny pre obyvateľov takmer 40 – tisícovej mestskej časti. Budú sa volať Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. Budú vychádzať raz mesačne v náklade 18 tisíc kusov a samospráva ich bude distribuovať bezplatne do všetkých domácností.

 

„Napriek tomu, že Karlova Ves má 37 tisíc obyvateľov, naši obyvatelia dodnes nemali časopis, ktorý by plnil úlohu verejnoprávneho média. Chceme tak ľuďom poskytovať potrebné a včasné informácie,“ vysvetlila starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.

 

 

Na dvanástich stranách bude mestská časť informovať verejnosť o dianí v oblasti dopravy, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry či športu. V mesačníku si svoje miesto nájde aj spoločenská kronika, či informácie z policajného zápisníka.

 

Bratislavská Karlova Ves upozornila, že obecné noviny budú otvorené všetkým názorom a budú vyvážené a objektívne. Priestor dostanú aj lokálne občianske a záujmové združenia, ktoré sa budú môcť spolupodieľať na tvorbe karloveských obecných novín.

 

Námety, podnety a reakcie môžu čitatelia zasielať na e-mailovú adresu redakcia@karlovaves.sk. Záujemcovia o inzerciu môžu redakciu kontaktovaťna adrese inzercia@karlovaves.sk. Telefonicky kontakt do redakcie je 0940 634 111.

4. januára 2016

Upozornenie KR Policajného zboru pre chodcov

Krajský dopravný inšpektorát  Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave  pripravil v rámci opatrení na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej akcie so zameraním  na chodcov informáciu oznamovacieho charakteru, ktorej obsahom je upozornenie  občanov – účastníkov cestnej premávky, a to najmä chodcov, na dôležitosť dodržiavania dopravných predpisov a pravidiel  cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej  premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného  ukladá  povinnosť chodcom  idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky mať za zníženej  viditeľnosti na sebe  viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený  reflexný bezpečnostný odev.

 

Celý oznam si môžete pozrieť tu: oznam pre občanov

22. decembra 2015

Poslanci schválili rozpočet na rok 2016. Viac pôjde na školy, opravy ciest aj na zeleň

V pondelok 21.12.2015 schválili karloveskí poslanci rozpočet na rok 2016. 

 

Mestskej časti sa podarilo zostaviť na ďalší rok rozpočet mierne prebytkový, príjmy prevyšujú výdavky o 107 tisíc eur. Najviac financií pôjde do programu vzdelávanie.

 

Najväčší nárast výdavkov sa plánuje v programe pozemné komunikácie, kde sa výrazne zvyšujú rozpočtové výdavky na správu a údržbu chodníkov, cestných komunikácií a priestranstiev – tým sa napĺňa sľub, že zvýšená daň za vyhradené parkovacie miesto sa vráti späť do údržby komunikácii a parkovania. V schválenom rozpočte na rok 2015 bolo v tomto programe vyčlenených 309 tisíc, na rok 2016 dochádza k navýšeniu na 502 tisíc.  

 

K nárastu o 15 tisíc eur dochádza aj v kapitole správa a údržba verejnej zelene. Viac financií pôjde aj na detské a športové ihriská. Mestská časť pritom pokračuje v dodržiavaní zásady nepredávania obecného majetku, keďže v novom roku so žiadnym predajom vlastného majetku nepočíta.

 

Tlačovú správu TASR si môžete prečítať tu: http://bratislava.sme.sk/c/8108704/prioritou-rozpoctu-msc-karlova-ves-su-skoly-viac-ide-i-na-komunikacie-a-zelen.html

 

Rozpočet si môžete pozrieť tu: https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/miestne-zastupitelstvo/navrh-rozpoctu-mestskej-casti-bratislava-karlova-ves-na-rok-2016/