menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Aktuality

9. septembra 2019

Základné školy začali vydávať vládne obedy „zadarmo“

Obedy zadarmo všetkým deťom, ktoré navštevujú základnú školu! To, o čom sa na jar len hovorilo, sa stalo realitou. Štátna dotácia 1,20 eura má pomôcť najmä deťom z chudobných rodín, aby mali jedno teplé jedlo denne. To, že táto dotácia nestačí ani len na kúpu surovín, hovoria prakticky všetky mestá a obce. Keď im štát „nariadil“ variť obedy „zadarmo“ pre všetky deti, pýtajú sa, kto zaplatí nutný nákup ďalšieho kuchynského vybavenia a prijatie nového personálu?
Väčšina rodičov vie, že žiaci základných škôl majú od 1. septembra nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na dotáciu vo výške 1,20 eura na zabezpečenie obeda majú žiaci nárok vtedy, keď splnia dve zákonom dané podmienky. Dieťa musí prísť na vyučovanie a zároveň odobrať obed. Ak žiak nebol v škole a rodič ho z obeda neodhlásil, v tom prípade rodič zaplatí plnú výšku stravného lístka. To sa stane aj vtedy, keď žiak v škole síce bol, ale obed neodobral, čo sa stáva zvyčajne u žiakov vyšších ročníkov.
Spôsob, ako a v akom termíne odhlásiť žiaka z obeda, zverejní škola
na svojom webovom sídle, alebo inými bežnými prostriedkami. Chceme
poprosiť rodičov, aby včas odhlasovali deti z obeda, čím ušetria nielen
vlastné finančné prostriedky, ale zároveň zamedzia zbytočnému plytvaniu potravinami,“ upozorňuje vedúca Oddelenia školstva miestneho úradu
Iliana Medviďová.
Na dotáciu majú nárok aj deti a žiaci, u ktorých lekár potvrdil, že ich zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie. Ak ho škola nezabezpečuje, dotáciu im poukáže zriaďovateľ prostredníctvom školy na bankový účet za dni, keď sa žiak zúčastnil vyučovania. Podrobnosti o tom, ako postupovať, poskytne príslušná škola.
Koľko zaplatia rodičia za obedy „zadarmo“?
Rodičia detí na 1. stupni zaplatia 15,20 eura (minulý školský rok platili
23,80 eura). Rodičia detí na 2. stupni zaplatia 17 eur (minulý školský rok platili 25,20 eura). Rodičia budú musieť napriek vládnej dotácii za obedy sčasti platiť, pretože narástli náklady na potraviny a réžiu. Dôvodom je úsilie, aby všetky karloveské deti dostávali kvalitnú stravu.
Zvýšené príspevky rodičov na nákup potravín a réžiu odrážajú zvýšené
vstupné náklady v jedálňach, ktoré počas posledných rokov len stúpali. Veríme, že aj pomocou čiastočných príspevkov rodičov zvýšime kvalitu
stravovania i samotného prostredia v jedálňach. Od schválenia novely
zákona o dotáciách robí mestská časť všetko pre to, aby jej zavedenie do
praxe prešlo bez väčších problémov, a touto cestou sa chceme poďakovať
aj vedúcim školských jedální, ktorí sa tejto výzvy chopili a urobili maximum
pre spokojnosť malých stravníkov,“ vysvetľuje Iliana Medviďová.
Obedy „zadarmo“ priniesli aj problémy s hľadaním kuchárov
Aj keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo projekt na podporu zamestnanosti v školských jedálňach, signály hovoria, že personálne potreby jedální v Bratislave zrejme uspokojené nebudú. „Keby záujemci o prácu v tomto sektore chceli pracovať, reagovali by aj bez pomoci ministerstva. Odozva na nespočetné výzvy a inzeráty škôl i mestskej časti je veľmi slabá, priam nulová, a reálne hrozí, že po odchode staršej generácie do dôchodku deťom nebude mať kto variť,“ dodáva Iliana Medviďová.
Problémom sú aj technológie v jedálňach. Hrozí, že kapacitne nezvládnu
nápor nových stravníkov. I keď Karlova Ves každý rok investuje do vybavenia kuchýň nemalé peniaze, stále sa v nich nachádzajú niektoré
zastaralé a „dožívajúce“ zariadenia. Staré rozvody a siete nepostačujú na
napojenie nových zariadení. Situáciu nezlepšuje ani slabá vzduchotechnika.
Ako však dodáva vedúca oddelenia školstva karloveského miestneho úradu, nadmernú záťaž pre miestny úrad i pre školy predstavuje veľký nárast
administratívnej agendy, ktorá súvisí so zabezpečením tzv. obedov zadarmo.

Tabuľka: Platby za obed žiaka ZŠ v Karlovej Vsi

7. septembra 2019

Rekonštrukcia električkovej trate potrvá dlhšie

Električky sa mali do Karlovej Vsi vrátiť koncom septembra, no nestane sa tak. Neoficiálne a nepotvrdené informácie, ktoré sa objavili v poslednej dekáde augusta, hovoria o údajnom 30-dňovom oneskorení. Keby sa toto tvrdenie ukázalo ako pravdivé, Karlovešťania by mohli električku po obratisko v Karlovej Vsi začať využívať od konca októbra.

Pri rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej radiály došlo k zdržaniu niektorých plánovaných prác. Stalo sa to po odkopaní koľajového spodku, keď sa našli v trati nové inžinierske siete, ktorých správcovia neboli známi. Po vyhodnotení vzniknutej situácie bolo treba rokovať so zhotoviteľom o úprave harmonogramu prác. Ten by mal byť známy začiatkom septembra,“ povedala pre Karloveské noviny Katarína Kohútiková z oddelenia komunikácie a marketingu kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislava.

Mesto robí maximum, aby práce intenzívne pokračovali

„Vodiči a cestujúca verejnosť sa prispôsobili daným obmedzeniam a sme veľmi vďační, že sme doteraz nemali negatívne ohlasy. Robíme, čo môžeme, aby práce intenzívne pokračovali a obmedzenia boli čo najmenšie a najkratšie. Doteraz platili obmedzenia tak, ako sme ich avizovali,“ pokračuje Katarína Kohútiková.

Do konca letných prázdnin zhotoviteľ stavby odstránil staré trolejové vedenie, koľajový zvršok, ako aj starý koľajový spodok. Preložil inžinierske siete a spevnil podložie. Rozbehli sa práce na novom koľajovom spodku a na niektorých úsekoch už začal aj s betónovaním novej pevnej jazdnej dráhy.

Na úseku Molecova – obratisko sa zvýšila únosnosť podložia pomocou vápennej stabilizácie. Urobilo sa nové odvodnenie električkovej trate a preložili sa napájacie káble pre trakčné vedenie z meniarne Rovnice. Na viacerých miestach je pevná jazdná dráha už zabetónovaná a na ďalších prebiehajú armovacie práce, alebo sa pripravuje podklad. Boli zrepasované stĺpy trakčného vedenia, vybudované sú aj základové konštrukcie výťahových šácht a schodísk na zastávke Karlova Ves. Prebieha diagnostika podchodu Borská,“ dopĺňa Katarína Kohútiková.

Na úseku obratisko – Harmincova odťažili starý koľajový  vršok a spodok. Aktuálne sa zameriavajú jestvujúce inžinierske siete a začína sa s prácami na novej kanalizácii. Súbežne sa uskutočňuje proces výberu a prípravy všetkých prvkov mestského mobiliára, ktorý bude osadený na zastávkach električiek, ale aj v okolí stavby.

6. septembra 2019

Jesenné aktivity pre seniorov v denných centrách

V karloveských denných centrách sa od septembra rozbieha široká ponuka kurzov a aktivít pre seniorov.

Jazykové kurzy
V ponuke je anglický a nemecký jazyk pre seniorov začiatočníkov a mierne pokročilých. V tíme sú skúsení a trpezliví lektori. Seniori sa na hodiny jazyka vždy tešia, vnímajú svoje pokroky v cudzojazyčnej komunikácii a pociťujú, aké užitočné je vedieť sa dohovoriť v zahraničí, alebo poradiť zahraničnému turistovi, ak sa ich niečo opýta. K dispozícii je niekoľko termínov anglického jazyka. V pondelok od 16.00 do 17.30 h, utorok od 10.00 do 11.30 h a piatok od 9.30 do 11.00 h. Nemecký jazyk sa môžete učiť vždy v stredu od 15.30 do 17.00 h.

Počítačové lekcie
Lektorka sa študentom trpezlivo venuje v komornej atmosfére. Uvedomuje si, že je náročné zvládať dnešné technologické výdobytky, ktorých vývoj napreduje raketovou rýchlosťou. Na hodine sú maximálne traja žiaci, ktorí prídu s konkrétnou požiadavkou, v čom sa chcú zdokonaliť. Naučí vás ako pracovať s počítačmi, tabletmi aj smartfónmi. Lekcie sa konajú v stredu od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 9.30 do 11.30 h na miestom úrade.

Ateliér drôtu
Ide o tvorivé stretnutie, kde sa vám bude venovať profesionálna drotárka. Naučí vás tvoriť z drôtu malé umelecké diela, ktoré môžete darovať niekomu zo svojich blízkych. Ateliér sa koná 24. septembra od 14.30 do
16.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a. Účastníci predošlých kurzov boli nadšení, že vlastnými rukami dokázali vytvoriť niečo, čo sa im
najprv zdalo nesmierne zložité. Nie sú potrebné žiadne skúsenosti s drô-
tikovaním. Stačí, ak máte záujem a trpezlivosť učiť sa nové zručnosti.
Materiál je k dispozícii.

Cvičenia pre seniorov
Môžete absolvovať kondičné a posilňovacie cvičenia v pondelky a stredy od 9.30 do 10.30 h v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/a. Od 1. októbra taktiež cvičenie systému SM, ktoré blahodarne pôsobí na chrbticu a napomáha regenerácii medzistavcových platničiek. Bude sa konať v utorky od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h. Pomôcky sú k dispozícii.

Tréningy pamäti
Ide o spoločenskú aktivitu pre seniorov. Zábavnou formou zlepšuje
pamäťové schopnosti a zvyšuje sebavedomie. Bude sa vám venovať
trénerka pamäti s mnohoročnými skúsenosťami. Tréningy sa konajú vo
štvrtok od 13.30 do 15.00 h v dennom centre na Lackovej 4 a v piatok od
9.00 do 10.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a.

Minikurzy Nordic Walkingu
Zdravá chôdza, pri ktorej zapájate až 650 svalov, zlepšuje kondíciu,
držanie tela, znižuje váhu. Paličky si kupovať nemusíte, sú k dispozícii.
V septembri sa minikurzy konajú 12. a 19. septembra od 10.00 do 11.30 h.
V prípade nepriaznivého počasia sa termín ruší a účastníkom sú vrátené
peniaze.

Vyššie uvedené aktivity organizuje Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
a prebiehajú od septembra do polovice decembra v rámci aktivít denných
centier. Počet účastníkov na každej aktivite je limitovaný, v prípade záujmu sa treba prihlásiť e-mailom na dennecentra@karlovaves.sk alebo
telefonicky počas úradných hodín na tel. čísle 0940 634 198. Na každú
aktivitu je vypracovaný samostatný systém zliav. Zľavu si môžu uplatniť
nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi doložením aktuálneho dokladu zo sociálnej poisťovne o výške príjmu.

Foto: Skupina študentov angličtiny so svojou lektorkou Jayne Rybanskou (uprostred v červenom tričku)

6. septembra 2019

Pozvánka na jednodňový zájazd do Ledníc

Premýšľate ako si spríjemniť dni tohtoročného babieho leta? Karlova Ves organizuje v rámci aktivít denných centier jednodňový zájazd do Ledníc. Účastníci si prezrú zámok Lednice, loďou sa preplavia k minaretu a môžu sa prejsť po krásnom zámockom parku. Zájazd je určený najmä pre nepracujúcich seniorov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi.

Jednodňový zájazd do Ledníc sa koná vo štvrtok 19. septembra. Miestom stretnutia je zastávka Nad lúčkami (v smere do Starého Mesta) o 6.45 h. Návrat do Karlovej Vsi je plánovaný popoludní okolo 16.00 h. Prihlásiť sa možno do 17. septembra prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk, telefonicky na čísle 0940 634 198 alebo osobne
po vopred dohodnutom termíne na Miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, na oddelení sociálnych vecí.
Nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi môžu požiadať o zľavu, ku ktorej treba predložiť doklad zo sociálnej poisťovne o výške
dôchodku a platný občiansky preukaz. Výška poplatku je odstupňovaná
takto: príjem do 210,20 € – 4,40 €; príjem do 315,30 € – 6,60€; príjem do 420,40 € – 8,80 €; príjem do 630,60 € – 13,20 €; príjem do 840,80 € – 17,60 €. Pracujúci seniori a seniori z iných MČ hradia 22,00 € na 1 osobu.

Poplatok zahŕňa cestovné, vstupné do zámku so sprievodom, 25-minútovú plavbu loďou, zdravotníka. Nezahŕňa cestovné poistenie. V prípade veľkého záujmu uprednostníme občanov Karlovej Vsi, ktorí sa na žiadnom výlete organizovanom mestskou časťou alebo klubmi seniorov ešte nezúčastnili.

4. septembra 2019

Hlavné mesto a Karlova Ves sa dohodli na spolupráci

Posilnenie MHD, budovanie nových parkovacích možností, viac mestských policajtov, ale aj zvýšená starostlivosť o verejné priestory, zeleň, cesty a chodníky. Jedným z dôležitých bodov spolupráce Karlovej Vsi a hlavného mesta má byť tiež vytvorenie zariadenia pre karloveských seniorov. To všetko by sa postupne malo uskutočniť vďaka memorandu o spolupráci, ktoré podpísali primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V atmosfére spolupráce sa pracuje lepšie a efektívnejšie. Sformulovali
sme s pánom primátorom najdôležitejšie spoločné výzvy pre Karlovu Ves
v tomto volebnom období. Oproti minulosti je to naozaj príjemná zmena,“ informovala starostka Dana Čahojová.

Účelom memoranda je skvalitnenie života obyvateľov Karlovej Vsi. Má sa prihliadať nielen na špecifiká Karlovej Vsi, ale zároveň sa má brať ohľad na
záujem obyvateľov celej Bratislavy. Vedenie Karlovej Vsi i hlavného mesta tým reagovalo na podnety a potreby obyvateľov našej mestskej časti s prihliadnutím na rozpočtové možnosti.
Hlavné mesto sa zaviazalo, že do spustenia celomestskej parkovacej politiky skvalitní MHD v Karlovej Vsi tak, že o 20 percent zvýši dennú prepravnú kapacitu, najmä na linkách, ktoré premávajú na Dlhé diely. V súčinnosti s mestskou časťou vybuduje 400 nových parkovacích miest vrátane aspoň jedného parkovacieho domu. Hlavné mesto tiež zabezpečí posilnenie výkonu služby mestskej polície v Karlovej Vsi tak, že každú noc bude jedna hliadka kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania. V spolupráci s mestskou časťou hlavné mesto spracuje návrh na zverenie svojich pozemkov do správy Karlovej Vsi, aby sa rozšírili parkovacie
kapacity.

14. augusta 2019

Karlova Ves hľadá záhradného architekta / realizátora záhrad

Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi hľadá záhradného architekta, ktorého hlavnou pracovnou úlohou bude:

  • údržba zelene, výsadba rastlín, odburiňovanie, zálievka a orezávanie kríkov,
  • zabezpečenie plynulého chodu zadaných záhradníckych prác v rámci komplexnej starostlivosti o zeleň v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (mestské záhony, zeleň na námestiach, atď.),
  • v zimnom období odhŕňanie snehu z verejných priestranstiev.

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, svoj životopis pošlite do 15. 9. 2019.

Podrobné informácie nájdete TU

Ilustračné foto: livart.sro

14. augusta 2019

Obyvatelia sa vyjadrili k príprave revitalizácie Jurigovho námestia

Svoj názor na súčasný stav Jurigovho námestia i svoje predstavy, ako by tento verejný priestor mal vyzerať v budúcnosti, vyjadrilo takmer 500 osôb. Urobili tak zapojením sa do dotazníkového prieskumu, účasťou na plánovacej prechádzke, workshope alebo počas Karloveského majálesu.

V máji sa 418 osôb zapojilo do dotazníkového prieskumu. Obyvatelia a návštevníci Karlovej Vsi sa mohli prostredníctvom dotazníka podeliť o informácie, ako využívajú Jurigovo námestie a vyjadriť sa k jeho súčasnému stavu, funkčnosti a jeho budúcej podobe. Boli to príslušníci predovšetkým mladšej a strednej generácie (26-45 rokov), ženy (63 %) a dve tretiny uviedli, že bývajú v okolí námestia. Ďalších 70 osôb ohodnotilo námestie počas verejných stretnutí – v máji na plánovacej prechádzke priamo na Jurigovom námestí, počas Karloveského majálesu a v júni na plánovacom workshope v Karloveskej knižnici.

Námestie je kľúčovou lokalitou Karlovej Vsi. Ľudia oceňujú, že námestie je priestorovo veľkorysé, v čom vidia potenciál pre jeho budúci rozvoj. Páči sa im aj jeho poloha, fontána, architektonické riešenie námestia a keďže tu nepremávajú autá, považujú ho v tomto smere za bezpečné miesto.

Zásadným problémom tohto verejného priestoru je podľa nich jeho technický stav. Námestie je rozbité, zdevastované, vysoko bariérové, viaceré časti infraštruktúry v havarijnom stave vnímajú ako bezpečnosť ohrozujúce. Problémom je aj nedostatočné nočné osvetlenie a nefunkčné odkanalizovanie povrchov. Neexituje plán údržby, čo súvisí s nejednoznačne rozdelenými kompetenciami. Z týchto dôvodov je Jurigovo námestie v súčasnosti len priestorom, cez ktoré ľudia väčšinou len prechádzajú. Ďalšími sú limitovaná ponuka aktivít, neuspokojivý stav zelenej infraštruktúry a opotrebovaný alebo dlhodobo chýbajúci mestský mobiliár.

Ľudia by privítali, ak by na námestí pribudli služby, obchody a priestor vyčlenený na príležitostné trhy, workout prvky, komunitnú záhradu a pod. Potrebné by bolo obnoviť fontánu a doplniť ju prvkami, ktoré by umožnili väčšiu interakciu s vodou. Aj táto lokalita volá po adaptácii na zmenu klímy znížením podielu spevnených plôch v prospech zelených plôch, výsadbou vzrastlej zelene, zatienením prehrievaných okolitých prvkov a povrchov pergolami, zelenými fasádami a strechami a vytvorením koncepcie hospodárenia s dažďovou vodou v území.

Celú správu z participatívneho procesu si môžete prečítať tu.

 

Autor fotografie: Juraj Horňák

9. augusta 2019

Prijmeme účtovníka/účtovníčku

Karlova Ves hľadá účtovníka/účtovníčku. Podrobnosti TU

31. júla 2019

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá kuchárku

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá kuchárku do MŠ Suchohradská. Viac informácií nájdete TU

31. júla 2019

Hľadajú sa učiteľky do MŠ

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá učiteľky do dvoch materských škôl.

učiteľka_MŠ_Kolískova

učiteľka_MŠ_L.Fullu

30. júla 2019

Invázne dreviny nahradia nové stromčeky

V Parku na ulici Pod Rovnicami v tomto období prebieha výrub a orezávanie invazívnych druhov drevín. Ide o štyri stromy javorovca jaseňolistého. Dreviny, ktorých odstránenie nariadil zákon o ochrane prírody, sa miestny úrad rozhodol nahradiť novými stromčekmi.

Staré invázne dreviny sú v pokročilom štádiu odumierania. Jeden, ktorý sa nachádza najbližšie pri chodníku, má nalomený kostrový konár a priamo nad chodníkom sa opiera o druhý konár. Ten aj s ostatnými tromi stromami postupne vysychá.

23. júla 2019

Referent/-ka junior na právnom referáte

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Referent/-ka junior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU