tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality

16. septembra 2019

Festival Milujem svoje mesto v Karlovej Vsi

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa už tretí rok teší zo spolupráce s platformou Kresťania v meste a zapája sa do festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci MILUJEM SVOJE MESTO. V sobotu 14.09.2019  sa ochotný tím zložený z 11 dobrovoľníkov zaslúžil o skrášlenie detského ihriska na Dlhých Dieloch vo vnútrobloku medzi ulicami Kolískova a Hany Meličkovej tzv. TORO parku. Sympatické dobrovoľníčky a dobrovoľníci obetovali svoj voľný víkendový čas, aby pomohli ponatierať drevené hracie prvky na detskom ihrisku a oživili ochranným náterom hraciu zostavu s domčekom, závesnú i prevažovaciu hojdačku a hojdacie autíčko. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a tešíme sa na spoluprácu v ďalších ročníkoch festivalu.

16. septembra 2019

Miestny úrad hľadá referenta personalistiky a miezd pre školské zariadenia

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu Referent/-ka personalistiky a miezd pre školské zariadenia.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

16. septembra 2019

Referent/-ka personalistiky a miezd pre školské zariadenia

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu Referent/-ka personalistiky a miezd pre školské zariadenia.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

16. septembra 2019

Trištvrte milióna od hlavného mesta na zlepšenie parkovania v Karlovej Vsi

Karlova Ves získala od hlavného mesta 760-tisíc eur, ktoré využije na skvalitnenie parkovania. Zdá sa, že dlhodobé debaty o spravodlivosti prerozdeľovania mestských financií mestským častiam začínajú prinášať výsledky.
V prípade Karlovej Vsi je prvým projektom realizácia nových parkovacích miest na uliciach Ľ. Fullu a Karloveskej. Nový parkovací dom by mal podporiť myšlienku potreby výstavby parkovacích domov ako jedného z efektívnych riešení na exponovaných miestach. Časť financií sa investuje aj do prípravy a realizácie ďalších parkovacích miest.
Hlavné mesto získava podielové dane od svojich obyvateľov, a tie potom rozdeľuje mestským častiam podľa určitého kľúča. V prípade piatich mestských častí vrátane Karlovej Vsi bol tento kľúč nespravodlivý. Aj
preto hlavné mesto túto nespravodlivosť dofinancuje. Financie poputujú mestským častiam z prebytku hospodárenia hlavného mesta za rok 2018. Mestské časti sa v dokumente zaviazali použiť pridelené sumy na dohodnuté projekty v oblasti parkovania, životného prostredia, pešej
dopravy, dopravnej infraštruktúry či verejného osvetlenia.

Foto: Nové parkovacie miesta vzniknú aj na tomto parkovisku na ul. Ľ. Fullu

13. septembra 2019

Prednáška o správnom cvičení SM systému

Vedeli ste, že rôzne zdravotné disbalancie, skoliózy a iné ťažkosti, ako sú svalové problémy s chrbticou, sa dajú riešiť aj bez použitia liekov a absolvovania operácií? Ak vás zaujíma, o čo ide, príďte na prednášku. Dozviete sa informácie o užitočnom špeciálnom cvičení. Prednáška sa bude konať 30. septembra o 14.30 h vo veľkej sále miestneho úradu v Karlovej Vsi.
Ak sa rozhodnete cvičiť, najmä v začiatkoch by to malo byť pod dozorom kvalifikovaných inštruktorov. Jednou z nich je Anna Sasková, ktorá má viacročné skúsenosti s cvičením SM-systému. Ak máte záujem zúčastniť sa na prednáške, kde bude vstupné jedno euro, prihláste sa e-mailom na
dennecentra@karlovaves.sk alebo počas úradných hodín telefonicky na
čísle 0940 634 198. Na prednáške vyžrebujeme výhercu, ktorý bude
môcť absolvovať jeden cyklus desiatich cvičení zdarma.
Takzvaný SM systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a funkciu vnútorných orgánov. Prepája rehabilitačnú liečbu
s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom
v jednotnom metodickom postupe. Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania pohybového aparátu človeka a jeho funkcionality.
Cvičenie je zamerané na odblokovanie nepríjemných bolestí, spevnenie
svalstva, nadobudnutie sily, posilnenie hlbokého stabilizačného systému.
Odbúrava zlé pohybové návyky a trénuje správne držanie tela. Zaoberá sa
akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice.

12. septembra 2019

Opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy vyberáme spolu – verejnosť i odborníci

Viete, ktoré miesta sú problémové v letných horúčavách a kde Karlovešťania hľadajú únik pred nepríjemným teplom? Obyvatelia našej mestskej časti sa od polovice apríla až do konca júla mohli zapojiť do tvorby interaktívnej pocitovej mapy.
Asi 300 Karlovešťanov sa vyjadrovalo k miestam, ktoré sú z ich pohľadu problematické pri prívalových zrážkach, poľadovici a intenzívnom snežení. Svoj názor vyjadrili aj na to, ktoré verejné priestory v Karlovej Vsi sú v lete najviac postihnuté horúčavami, kde najvýraznejšie pociťujú zlú kvalitu ovzdušia napríklad z dôvodu vysokej prašnosti a silného znečistenia z dopravy či pre vysoké koncentrácie peľových častíc. Zapojením do interaktívnej mapy vyjadrili svoj pocit, kde sú intenzívne vetry a nepríjemné vzdušné prúdy a či cítia dôsledky prívalových dažďov.
Za najproblémovejšie lokality pri vysokých teplotách označili parkoviská a veľké námestia ako Jurigovo námestie, Nám. sv. Františka alebo priestor pred ZŠ Majerníkova 62. Karlovešťania unikajú pred teplom k vode a do záhrad. Obľúbenými miestami sú Karloveská zátoka, Vodárenská záhrada, botanická záhrada alebo Park SNP v Líščom údolí.
Výsledky poslúžia mestskej časti ako jedinečný zdroj názorov obyvateľov na ich osobné vnímanie dôsledkov zmeny klímy na konkrétne miesta v Karlovej Vsi. Je to navyše spôsob, ktorý poslúži na doplnenie teplotných a zrážkovo-odtokových modelov, ktoré pre mestskú časť spracovávajú odborné inštitúcie s cieľom vyhodnotenia zraniteľnosti Karlovej Vsi na dôsledky zmeny klímy.
Vďaka realizácii širokého spektra aktivít projektu DELIVER môže mestská časť Karlova Ves porovnať zistenia od obyvateľov so zisteniami odborníkov a odborných inštitúcií a plánovať revitalizáciu verejných priestorov aj za účasti verejnosti. Jedným z ďalších odborných výstupov je materiál vypracovaný SHMÚ o súčasnej klimatickej charakteristike Karlove Vsi a popis scenárov dopadov zmeny klímy na naše územie,“ vysvetľuje Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu.
Aktivity sa konajú v rámci projektu DELIVER, viac o projekte nájdete na
stránke www.odolnesidliska.sk. Pocitovú mapu zverejníme v najbližšom
čísle Karloveských novín.

12. septembra 2019

Vďaka projektu sa v ZŠ A. Dubčeka zlepšia vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov je cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62. Prispejú tým k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov základnej školy na strednú a na ich budúce pracovné pôsobenie. Vďaka projektu podporia rovnaký prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Podrobnejšie informácie o projekte, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, nájdete po kliknutí   SEM 

12. septembra 2019

Hľadáme upratovačku do školy na Tilgnerovej ulici č. 14

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves hľadá upratovačku do školy na Tilgnerovej ulici č. 14.

Mailový kontakt:riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Telefonický kontakt:65422545

11. septembra 2019

V Karlovej Vsi pribudli pitné fontánky a tieniace prístrešky

Karlova Ves využila dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja a po odporúčaniach obyvateľov zrealizovala menšie opatrenia na zabezpečenie príjemnejšej mikroklímy najmä s ohľadom na každoročné letné horúčavy. Leto sa síce skončilo a prišla jeseň, ale fontánky a prístrešky budú pripravené na budúci rok. V realizácii podobných opatrení bude Karlova Ves pokračovať aj budúci rok.


„Inštalovali sme pitné fontánky a zatienili plochy na oddych exteriérovými tieniacimi plachtami na dvoch exponovaných verejných priestoroch v Karlovej Vsi. Počet tropických dní s teplotami nad 30 stupňov Celzia sa z roka na rok zvyšuje aj v našej mestskej časti. Je to priamy dôsledok klimatickej krízy, na ktorú sa treba pripraviť. Jedným zo základných adaptačných opatrení proti prehrievaniu a zlepšeniu mikroklímy je zvyšovanie počtu vodných prvkov a pitných fontán a znižovanie pocitovej teploty tienením,“ vysvetľuje dôvody inštalácie zariadení Lenka Nemcová z Referátu riadenia projektov.


Prvým miestom je pešia zóna vo vnútrobloku medzi ulicami Pribišova a Ľudovíta Fullu. Nachádza sa tu centrálna nákupná a oddychová pešia zóna, ktorá poskytuje obyvateľom priľahlých domov, návštevníkom obchodov a verejných inštitúcií možnosť oddýchnuť si na lavičkách. Rodičia s deťmi môžu využiť verejné detské ihrisko a kútiky s hracími prvkami. Tienistou stránkou tejto plochy je, že v letných mesiacoch sa betónová plocha medzi dvoma radmi panelových domov stáva extrémne rozhorúčeným priestorom, ktoré svojím naakumulovaným teplom znepríjemňuje pobyt vo verejnom priestore, ale aj obyvateľom v ich bytoch v okolitých panelových domoch.


„Na priestranstve plánujeme postupne realizovať niekoľko opatrení na zmiernenie týchto negatívnych javov. Jedným z chýbajúcich prvkov bol verejne dostupný prístup k pitnej vode. Inštaláciou exteriérovej nerezovej pitnej fontánky sme umožnili osvieženie pitnou vodou návštevníkom pešej zóny a najmä deťom, ktoré sa tu hrajú,“ pokračuje Lenka Nemcová.
Druhým verejným priestranstvom je frekventované Námestie sv. Františka, ktoré obklopujú obytné budovy s občianskou vybavenosťou a v blízkosti sa nachádza aj kostol a škola. Aj toto námestie bolo v rámci prieskumu, ktorý realizovala Karlova Ves, vyhodnotené ako verejný priestor trpiaci dôsledkami zmeny klímy. Uprostred námestia je vydláždená betónová plocha s centrálne umiestnenou fontánou a zelené okolie tvoria prevažne prázdne trávnikové plochy. Ako ďalej vysvetľuje Lenka Nemcová, pre podzemné garáže, ktoré sa nachádzajú pod plochou námestia, nie je možné vysadiť väčšie stromy, ktoré by poskytli návštevníkom tieň uprostred horúcich dní.


Na tienenie použili originálnu napínaciu plachtu trojuholníkového resp. obdĺžnikového tvaru vyrobenú z tkaného polyetylénu. Bude poskytovať až 95% ochranu pred UV žiarením. Látka je hrubo tkaná, mierne dierkovaná, prepúšťajúca vodu. Plachta je stálofarebná, odolná voči poveternostným vplyvom a na priestranstve bude umiestnená od marca do septembra. Na jar sa bude v okolí plachiet osadzovať lavička a dosádzať kvitnúca zeleň.

Pitné fontánky a tieniace plachty boli realizované vďaka prostriedkom z dotačnej schémy Územné dotácie Bratislavského samosprávneho kraja 2019 v sume 1969 eur, zvyšných 1100 eur zafinancovala mestská časť.

10. septembra 2019

Rodičia detí v hmotnej núdzi môžu požiadať o dotáciu na školské pomôcky

Život prináša rôzne situácie, pre ktoré sa ktokoľvek môže ocitnúť v materiálnej núdzi. Takéto situácie sú o to ťaživejšie, ak doliehajú na rodiny s malými deťmi. Jednou z možností, ako pomôcť takýmto rodinám, sú dotácie na školské pomôcky pre deti z takýchto rodín. O túto pomoc môže požiadať rodič dieťaťa na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu.
Dotácie môžu byť vyplácané počas povinnej školskej dochádzky detí, to znamená počas predškolskej dochádzky v materskej škole a v priebehu základnej školskej dochádzky. Dotácie prostredníctvom miestneho úradu vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR).
Žiadosť postupujeme ÚPSVaR, kde ju posúdia. O poskytnutie takejto pomoci môžu požiadať nízkopríjmové rodiny, ktoré buď poberajú dávku v hmotnej núdzi od ÚPSVaR, alebo sa ocitli na hranici životného minima. Z našich skúseností vieme, že často môže ísť o rodiny s matkami samoživiteľkami a viacerými maloletými deťmi,“ informuje Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov miestneho úradu.
Poskytnutie tejto formy pomoci nie je viazané na trvalé bydlisko dieťaťa, ale na školu, ktorú navštevuje. To znamená, že dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale navštevuje základnú alebo materskú školu v inej časti Bratislavy, musí požiadať o jej poskytnutie na miestnom úrade v tej časti mesta, kde škola sídli. A opačne dotáciu v Karlovej Vsi môže dostať aj dieťa z iného okresu alebo časti Bratislavy, pokiaľ navštevuje niektorú karloveskú materskú alebo základnú školu.

Foto: ilustračné (internet)

9. septembra 2019

Základné školy začali vydávať vládne obedy „zadarmo“

Obedy zadarmo všetkým deťom, ktoré navštevujú základnú školu! To, o čom sa na jar len hovorilo, sa stalo realitou. Štátna dotácia 1,20 eura má pomôcť najmä deťom z chudobných rodín, aby mali jedno teplé jedlo denne. To, že táto dotácia nestačí ani len na kúpu surovín, hovoria prakticky všetky mestá a obce. Keď im štát „nariadil“ variť obedy „zadarmo“ pre všetky deti, pýtajú sa, kto zaplatí nutný nákup ďalšieho kuchynského vybavenia a prijatie nového personálu?
Väčšina rodičov vie, že žiaci základných škôl majú od 1. septembra nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na dotáciu vo výške 1,20 eura na zabezpečenie obeda majú žiaci nárok vtedy, keď splnia dve zákonom dané podmienky. Dieťa musí prísť na vyučovanie a zároveň odobrať obed. Ak žiak nebol v škole a rodič ho z obeda neodhlásil, v tom prípade rodič zaplatí plnú výšku stravného lístka. To sa stane aj vtedy, keď žiak v škole síce bol, ale obed neodobral, čo sa stáva zvyčajne u žiakov vyšších ročníkov.
Spôsob, ako a v akom termíne odhlásiť žiaka z obeda, zverejní škola
na svojom webovom sídle, alebo inými bežnými prostriedkami. Chceme
poprosiť rodičov, aby včas odhlasovali deti z obeda, čím ušetria nielen
vlastné finančné prostriedky, ale zároveň zamedzia zbytočnému plytvaniu potravinami,“ upozorňuje vedúca Oddelenia školstva miestneho úradu
Iliana Medviďová.
Na dotáciu majú nárok aj deti a žiaci, u ktorých lekár potvrdil, že ich zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie. Ak ho škola nezabezpečuje, dotáciu im poukáže zriaďovateľ prostredníctvom školy na bankový účet za dni, keď sa žiak zúčastnil vyučovania. Podrobnosti o tom, ako postupovať, poskytne príslušná škola.
Koľko zaplatia rodičia za obedy „zadarmo“?
Rodičia detí na 1. stupni zaplatia 15,20 eura (minulý školský rok platili
23,80 eura). Rodičia detí na 2. stupni zaplatia 17 eur (minulý školský rok platili 25,20 eura). Rodičia budú musieť napriek vládnej dotácii za obedy sčasti platiť, pretože narástli náklady na potraviny a réžiu. Dôvodom je úsilie, aby všetky karloveské deti dostávali kvalitnú stravu.
Zvýšené príspevky rodičov na nákup potravín a réžiu odrážajú zvýšené
vstupné náklady v jedálňach, ktoré počas posledných rokov len stúpali. Veríme, že aj pomocou čiastočných príspevkov rodičov zvýšime kvalitu
stravovania i samotného prostredia v jedálňach. Od schválenia novely
zákona o dotáciách robí mestská časť všetko pre to, aby jej zavedenie do
praxe prešlo bez väčších problémov, a touto cestou sa chceme poďakovať
aj vedúcim školských jedální, ktorí sa tejto výzvy chopili a urobili maximum
pre spokojnosť malých stravníkov,“ vysvetľuje Iliana Medviďová.
Obedy „zadarmo“ priniesli aj problémy s hľadaním kuchárov
Aj keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo projekt na podporu zamestnanosti v školských jedálňach, signály hovoria, že personálne potreby jedální v Bratislave zrejme uspokojené nebudú. „Keby záujemci o prácu v tomto sektore chceli pracovať, reagovali by aj bez pomoci ministerstva. Odozva na nespočetné výzvy a inzeráty škôl i mestskej časti je veľmi slabá, priam nulová, a reálne hrozí, že po odchode staršej generácie do dôchodku deťom nebude mať kto variť,“ dodáva Iliana Medviďová.
Problémom sú aj technológie v jedálňach. Hrozí, že kapacitne nezvládnu
nápor nových stravníkov. I keď Karlova Ves každý rok investuje do vybavenia kuchýň nemalé peniaze, stále sa v nich nachádzajú niektoré
zastaralé a „dožívajúce“ zariadenia. Staré rozvody a siete nepostačujú na
napojenie nových zariadení. Situáciu nezlepšuje ani slabá vzduchotechnika.
Ako však dodáva vedúca oddelenia školstva karloveského miestneho úradu, nadmernú záťaž pre miestny úrad i pre školy predstavuje veľký nárast
administratívnej agendy, ktorá súvisí so zabezpečením tzv. obedov zadarmo.

Tabuľka: Platby za obed žiaka ZŠ v Karlovej Vsi

7. septembra 2019

Rekonštrukcia električkovej trate potrvá dlhšie

Električky sa mali do Karlovej Vsi vrátiť koncom septembra, no nestane sa tak. Neoficiálne a nepotvrdené informácie, ktoré sa objavili v poslednej dekáde augusta, hovoria o údajnom 30-dňovom oneskorení. Keby sa toto tvrdenie ukázalo ako pravdivé, Karlovešťania by mohli električku po obratisko v Karlovej Vsi začať využívať od konca októbra.

Pri rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej radiály došlo k zdržaniu niektorých plánovaných prác. Stalo sa to po odkopaní koľajového spodku, keď sa našli v trati nové inžinierske siete, ktorých správcovia neboli známi. Po vyhodnotení vzniknutej situácie bolo treba rokovať so zhotoviteľom o úprave harmonogramu prác. Ten by mal byť známy začiatkom septembra,“ povedala pre Karloveské noviny Katarína Kohútiková z oddelenia komunikácie a marketingu kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislava.

Mesto robí maximum, aby práce intenzívne pokračovali

„Vodiči a cestujúca verejnosť sa prispôsobili daným obmedzeniam a sme veľmi vďační, že sme doteraz nemali negatívne ohlasy. Robíme, čo môžeme, aby práce intenzívne pokračovali a obmedzenia boli čo najmenšie a najkratšie. Doteraz platili obmedzenia tak, ako sme ich avizovali,“ pokračuje Katarína Kohútiková.

Do konca letných prázdnin zhotoviteľ stavby odstránil staré trolejové vedenie, koľajový zvršok, ako aj starý koľajový spodok. Preložil inžinierske siete a spevnil podložie. Rozbehli sa práce na novom koľajovom spodku a na niektorých úsekoch už začal aj s betónovaním novej pevnej jazdnej dráhy.

Na úseku Molecova – obratisko sa zvýšila únosnosť podložia pomocou vápennej stabilizácie. Urobilo sa nové odvodnenie električkovej trate a preložili sa napájacie káble pre trakčné vedenie z meniarne Rovnice. Na viacerých miestach je pevná jazdná dráha už zabetónovaná a na ďalších prebiehajú armovacie práce, alebo sa pripravuje podklad. Boli zrepasované stĺpy trakčného vedenia, vybudované sú aj základové konštrukcie výťahových šácht a schodísk na zastávke Karlova Ves. Prebieha diagnostika podchodu Borská,“ dopĺňa Katarína Kohútiková.

Na úseku obratisko – Harmincova odťažili starý koľajový  vršok a spodok. Aktuálne sa zameriavajú jestvujúce inžinierske siete a začína sa s prácami na novej kanalizácii. Súbežne sa uskutočňuje proces výberu a prípravy všetkých prvkov mestského mobiliára, ktorý bude osadený na zastávkach električiek, ale aj v okolí stavby.