menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

29. mája 2019

Starostka vydala okamžitý zákaz využívania školských areálov

V dôsledku niekoľko týždňov trvajúceho dažďa a podmáčanej pôdy spadli v Karlovej Vsi v posledných hodinách tri zdravé stromy, lipa, červený smrek a dub. Starostka Dana Čahojová preto vydala zákaz využívania areálov všetkých troch základných a deviatich materských škôl. Zákaz platí až do odvolania.

V prvom rade je potrebné myslieť na bezpečnosť našich detí. Preto som s okamžitou platnosťou vydala zákaz pohybu v školských areáloch. Bude platiť do odvolania, pokiaľ sa pôda nevysuší. Momentálne je veľmi podmáčaná. Upozorňujeme všetkých obyvateľov na potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v lesnom prostredí,“ informovala starostka Dana Čahojová.

Z dlhodobého sledovania meteorologickej stanice Bratislava – Mlynská dolina ide od roku 1982 o tretí najdaždivejší máj. „Počas mája za obdobie rokov 1982 – 2010 spadlo na tejto stanici priemerne 63 mm zrážok. Od 1. do 28. mája tohto roku bol objem zrážok viac ako dvojnásobný, 134 mm,“ povedal klimatológ SHMÚ Pavol Faško.

 Foto: ilustračné

29. mája 2019

Návštevníci polikliniky sa môžu tešiť na nový výťah a zrekonštruované toalety

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má vo svojom investičnom pláne dve rekonštrukcie, ktoré sa uskutočnia v Poliklinike Karlova Ves. Plánuje tu zrekonštruovať sociálne zariadenia a vybudovať výťah v detskom pavilóne. Informoval o tom predseda kraja Juraj Droba.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení bude pozostávať z kompletnej výmeny povrchov, sanity, elektroinštalácie a svietidiel v priestoroch sociálnych zariadení v hlavnom i detskom pavilóne polikliniky. „Začiatok verejného obstarávania predpokladáme v júni a práce by sa následne realizovali v októbri tohto roka. Lehota výstavby je plánovaná na osem mesiacov, vzhľadom na zabezpečenie čo najmenšieho narušenia chodu polikliniky,“ povedala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.
Vybudovaním výťahu v detskom pavilóne vzniknú dve stanice výťahu. Jedna bude na úrovni terasy a druhá na 1. poschodí. Výťah bude slúžiť na zaistenie bezbariérového prístupu v budove detského pavilónu polikliniky. „V súčasnosti projekt stavby čaká na stavebné povolenie na karloveskom stavebnom úrade. Predpokladané náklady predstavujú sumu 67 000 eur. Ukončenie realizácie rekonštrukcie bude závisieť od dĺžky stavebného konania a termínu získania právoplatného stavebného povolenia. Náš odhad ukončenia prác je december 2019,“ uzatvára hovorkyňa
BSK.

29. mája 2019

Sanácia oporného múru na Ulici Ľudovíta Fullu

Hlavné mesto v apríli poverilo zabezpečením sanácie oporného múru na Ul. Ľudovíta Fullu mestskú investorskú a inžiniersku organizáciu  Generálny investor Bratislavy (GIB). 

Na základe získanej dokumentácie, zisteného skutkového stavu a konzultácie so statikom bolo navrhnuté predbežné technické riešenie sanácie oporného múru, bola určená predpokladaná cena stavby a projektových prác. V súčasnosti sa pripravuje verejná súťaž na obstaranie projektu stavby,“ uvádza v informácii o príprave sanácie oporného múru technická námestníčka GIB Barbara Beňová.

Pracovníci GIB pri obhliadke zistili, že časť oporného múru sa zosunula na stromy pri miestnej komunikácií. Časť chodníka je poškodená zosuvom pôdy. Oporný múr podľa Barbary Beňovej vykazuje posuny v dilatačných špárach a v úseku medzi schodiskami vybočenie – naklopenie do miestnej komunikácie.

Chodník nad oporným múrom nie je odvodnený. Preto dažďová voda zateká za oporný múr a zapríčiňuje koróziu jeho oceľovej výstuže. Zvyšuje sa aj zaťaženie oporného múru. Privolaný statik konštatoval, že oporný múr je nutné sanovať v celej jeho dĺžke cca 250 m.

Naši pracovníci hľadali projektovú dokumentáciu oporného múru v archívoch, našli však len dokumentáciu iných častí oporných múrov Ulice Ľ. Fullu. Skutočné vyhotovenie oporného múru môže byť zistené až po odstránení jeho spadnutej časti a odkopaní zosunutej pôdy. O spoluprácu pri hľadaní dokumentácie sme požiadali aj Karlovu Ves, ktorá nám poskytla statický posudok na časť oporného múru. Keďže dokumentácia o geologickej stavbe podložia oporného múru nie je k dispozícii, bude treba vykonať hydrogeologický prieskum, ktorý určí geologické podložie stavby a údaje o podzemných vodách,“ uzatvára svoju informáciu technická námestníčka GIB.

28. mája 2019

Blíži sa MDD v lodenici

Klub vodných športov Karlova Ves pozýva všetky deti s rodičmi na oslavy Dňa detí do obecnej lodenice pri Riviére. MDD na vode sa uskutoční v sobotu 1. júna od 10. do 14. h. Deti tentoraz čaká zábava tematicky ladená na rozprávkové motívy Hotela Transylvánia. Ako každý rok budú súťažiť o vecné ceny a inštruktori z lodenice ich povozia v loďkách po Karloveskom ramene. Podujatie pre deti pripravili vodáci z karloveského Klubu vodných športov a 11. zbor skautov Biele delfíny.

 

28. mája 2019

MŠ Majerníkova 11 dostane novú strechu

Budova Materskej školy na Majerníkovej 11 je v prevádzke už 25 rokov a pamätá si toho naozaj dosť. Rovnako stará je aj strecha budovy, ktorá už vykazuje známky opotrebenia a jej rekonštrukcia je nevyhnutná.
Prioritou mestskej časti je aj v tomto prípade čo najefektívnejší priebeh rekonštrukčných prác, preto sa rozhodla pristúpiť k celkovej rekonštrukcii strešnej krytiny nad celou škôlkou. Po rekonštrukcii strechy pristúpi Karlova Ves aj k rekonštrukcii bleskozvodu.
Dôležitosť rekonštrukcie strechy si uvedomujú aj poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí podporili zámer zveľadenia majetku mestskej časti zmenou rozpočtu navýšením kapitálových výdavkov pre MŠ Majerníkova 11 o 60-tisíc eur. Rekonštrukcie strechy a bleskozvodu budú realizované cez pripravované verejné obstarávania.

28. mája 2019

Odstávka teplej vody v stredu 29. mája na Dlhých dieloch

Dodávateľ teplej úžitkovej vody (TV) pre sídlisko Dlhé diely Bratislavská teplárenská (BAT) a.s. oznamuje, že v stredu 29. mája v čase od 8.30 h do 13.30 h Západoslovenská distribučná a.s. preruší distribúciu elektriny na OST 977 na Kolískovej.
Z tohto dôvodu bude prerušená dodávka TV v nasledovných objektov:
H. Meličkovej 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
Kolískova 2,4,8,10,12,14 – MŠ
Tománkova 1,3

Vyvesenie oznamov na jednotlivé brány objektov BAT a.s. nezabezpečuje.

24. mája 2019

Miestny úrad hľadá Office/projektového manažéra

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Office manažér/projektový manažér.

Podrobnejšie informácie nájdete TU

24. mája 2019

Výberové konanie na pozíciu: Office manažér/projektový manažér

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Office manažér/projektový manažér.

Podrobnejšie informácie nájdete TU

24. mája 2019

Príďte na prvé verejné stretnutie k Jurigovmu námestiu

Ak chcete aj vy rozhodovať o budúcej podobe Jurigovho námestia, poznačte si do kalendára termín utorok 28. máj 2019. V čase od 18.00 h sa pri fontáne pred samoobsluhou začne prvé verejné stretnutie, ktoré bude mať formu prechádzky.
Na prvom stretnutí si priblížime jednotlivé časti námestia, jeho problémy a potenciál. Podnety obyvateľov budú podkladom pre projektanta, ktorý pripraví návrh riešenia revitalizácie priestranstva,“ povedala vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.
Výber projektanta sa uskutoční formou verejného obstarávania. Návrh premeny predstavia verejnosti, aby sa k nemu mohla vyjadriť. Sama realizácia návrhu premeny námestia bude závisieť od rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je vlastníkom pozemkov. V najbližších mesiacoch sa bude mapovať celé okolie námestia. Dôležité bude zistiť napríklad aj to, či sú obyvatelia spokojní s pomerom zelene, zložením a údržbou stromov, s povrchmi a materiálmi, ktoré sú použité na Jurigovom námestí.
Preto bol pripravený krátky dotazník, do ktorého mohli občania prispieť svojimi názormi a podnetmi a pomôcť tak pri tvorbe budúcej podoby námestia. Aktivity súvisiace s premenou Jurigovho námestia sa konajú v rámci projektu DELIVER.

Viac o projekte nájdete na stránke www.odolnesidliska.sk

24. mája 2019

Občania s ŤZP môžu požiadať o predĺženie vyhradeného miesta do konca mája

Od začiatku roka poskytuje Karlova Ves vyhradené parkovacie miesta pre ŤZP obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, len ak sú zároveň držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (tzv. európsky parkovací preukaz). Vyhradené parkovacie miesto pre občana s ŤZP, ktoré bolo poskytnuté do konca roka 2018, platí už len do konca júna.
Po tomto termíne budú predĺžené len tie žiadosti, ktorých žiadatelia poskytnú pri predkladaní žiadosti o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta k nahliadnutiu tzv. európsky parkovací preukaz. Žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta treba podať na oddelení dopravy miestneho úradu do 31. 5. 2019.
Zmenou pravidiel vydávania povolení na vyhradené parkovanie pre ŤZP mestská časť zosúladí svoje predpisy s predpismi Európskej únie a zjednotí pravidlá s ďalšími mestskými časťami. Zároveň by sa tak malo predísť zneužívaniu statusu ťažko zdravotne postihnutých. Úrady práce vydávajú tzv. európske parkovacie preukazy iba osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú podľa lekárskeho posudku odkázané na individuálnu prepravu osobným autom, alebo majú praktickú či úplnú slepotu. Tento parkovací preukaz je určený pre ľudí, ktorí pre svoj zdravotný stav nemôžu
cestovať verejnou hromadnou dopravou či železničnou dopravou, majú problém dostať sa k nej či do prostriedkov verejnej dopravy nastúpiť alebo z nich vystúpiť.
Nové pravidlá schválili karloveskí poslanci pred dvoma rokmi s tým, že účinné budú až od júla tohto roka. Vytvoril sa tak dostatočný priestor na informovanie o tejto zmene a obyvatelia s nárokom na vyhradené miesto na základe tzv. európskeho parkovacieho preukazu mali dostatok času na vybavenie potrebných náležitostí.

Foto: ilustračné 

23. mája 2019

ZŠ Alexandra Dubčeka oslavuje 25. výročie svojho založenia

Najväčšia a v súčasnosti i jediná základná škola na sídlisku Dlhé diely, oslavuje 25. výročie svojho založenia. Vo štvrtok popoludní sa v kinosále budovy na Majerníkovej 60 uskutoční oficiálny program pre pozvaných hostí a zamestnancov školy.

Už 25 rokov dominuje budova Základnej školy Alexandra Dubčeka sídlisku Dlhé diely. Sídli uprostred panelákov a spája životy ich obyvateľov prostredníctvom detí, ktoré do nej vstupujú každé ráno. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží v prírodovedných a humanitných predmetoch. Úspechy žnú na súťažiach akými sú napríklad Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan, predmetové olympiády a športové súťaže. Srdcovou záležitosťou školy je Chemická olympiáda, v ktorej organizácii sa angažujú aj pedagógovia. Pravidelne organizujú okresné kolo Chemickej olympiády na pôde školy, nakoľko ako jedna z mála základných škôl v bývalom okrese Bratislava 4 disponuje dobre vybaveným chemickým laboratóriom.

Pozornosť venuje naša škola výučbe cudzieho jazyka a žiaci si môžu svoje nadobudnuté schopnosti z anglického jazyka vyskúšať priamo na týždňovej exkurzii v Londýne, ktorú naši učitelia organizujú niekoľko rokov. Škola však organizuje aj mnohé iné zahraničné a tuzemské exkurzie,“ upriamuje pozornosť na túto oblasť riaditeľ školy Pavol Bernáth. Ako ďalej hovorí, vďaka tomu sa žiaci po svete netúlajú len prstom na mape na hodinách vlastivedy a geografie, ale sami so svojimi učiteľmi skúmajú svet. Každoročne majú možnosť zúčastniť sa škôl v prírode, lyžiarskych, plaveckých aj korčuliarskych výcvikov na oboch stupňoch školy či školského klubu detí.

Aj vďaka našim žiakom a ich šikovnosti sa škola neustále zlepšuje a snaží sa im vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rozvoj ich talentov,“ uzatvára Pavol Bernáth.

17. mája 2019

Karloveské zastupiteľstvo podporilo návrh celomestskej parkovacej politiky

Karlova Ves dala celomestskej parkovacej politike zelenú. Rozhodli o tom karloveskí miestni poslanci, ktorí mestský projekt schválili s dvomi hlavnými podmienkami. Bratislava musí posilniť mestskú hromadnú dopravu v Karlovej Vsi a urýchlene spustiť prípravu nových parkovacích možností v Karlovej Vsi. Podobné hlasovanie čaká všetky miestne zastupiteľstvá v Bratislave. Pomyselný deň D príde vo štvrtok 27. júna, keď vyrieknu definitívny ortieľ poslanci hlavného mesta v Primaciálnom paláci.

Projekt celomestkého parkovania z dielne primátora Matúša Valla prešiel karloveským zastupiteľstvom v piatok 17. mája. Kým v minulosti bolo jablkom sváru nespravodlivé rozdelenie príjmov za parkovanie, nový návrh je spravodlivejší. Mesto sa bude deliť o príjmy z predaných rezidentských kariet s mestskými časťami v pomere 50:50.

Výnosy za krátkodobé parkovanie a za predané abonentské karty sa budú deliť v pomere 85:15 v prospech hlavného mesta. Na to, aby sa mohla spustiť celomestská parkovacia politika, musia mestskí poslanci schváliť dva dokumenty, návrh dodatku štatútu hlavného mesta, ktorý sa týka rozdelenia príjmov z úhrad za parkovanie a všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní vozidiel.

Primátor Matúš Vallo požiadal Karlovu Ves o zoznam ciest, ktoré chce naša mestská časť zaradiť do celomestského parkovania. Na mnohých uliciach by následne mohli vzniknúť pre Karlovešťanov nové parkovacie miesta.

-mš-; Foto: MiÚ