menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

23. apríla 2018

Neznáma skupinka spisuje kontroverznú petíciu

Zbierajú podpisy pod petíciu, v ktorej manipulatívne spájajú parkovisko pre obyvateľov Hlaváčikovej ulice so súkromným zámerom developera SPV Dlhé diely. Tieto dva zámery spolu nijako nesúvisia. Nie je vylúčené, že organizátori petície oklamali niekoľko ľudí, ktorí podpísali petíciu. Miestny úrad takéto konanie odsudzuje.

Kým vybudovanie parkoviska Karlova Ves podporuje, pretože pomôže tamojším obyvateľom, so súkromným projektom, ako ho navrhuje developer, nesúhlasí. Miestny úrad je znepokojený tým, že primátor vydal kladné stanovisko k investičnej činnosti ešte v januári 2017. Starostka Dana Čahojová vyjadrila nesúhlas s týmto projektom v dvoch listoch, ktoré adresovala primátorovi Ivovi Nesrovnalovi.

List z 12. apríla 2017 nájdete TU

List z 12. júna 2017 nájdete TU

Parkovisko na Hlaváčikovej ulici by malo rozšíriť kapacity parkovania v rezidentskej parkovacej zóne. Mohlo by mať kapacitu do 99 vozidiel a malo by doplniť počet parkovacích miest počas prípadnej výstavby parkovacieho domu na Veternicovej ulici. Podobná zmanipulovaná petícia už zastavila projekt parkovacieho domu na Veternicovej.

Obyvatelia tejto lokality vybudovanie parkoviska na Hlaváčikovej ulici potrebujú. Miesto vytipované na parkovisko je a zostane vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava. Mestská časť Karlova Ves môže parkovisko vybudovať, ak jej mesto prenajme časť svojej parcely.

Foto: zobrazuje miesto náletovej zelene, kde by mohlo stáť nové parkovisko pre obyvateľov Hlaváčikovej ulice.

 

21. apríla 2018

Vodácky výcvik pre verejnosť

V Klube vodných športov Karlova Ves sa už začal každoročný vodácky výcvik pre verejnosť. Záujemcovia sa môžu ešte stále prihlásiť, výcviky sa konajú každý utorok a štvrtok od 17. h. Výnimkou je vysoký stav Dunaja (Devín – viac ako 4,5 m) alebo silný dážď. Vodácky kurz sa končí záverečným splavom absolventov.

Výcvik je určený pre všetky vekové kategórie od 10 rokov, podmienkou je, aby bol účastník plavec. Pre deti a mládež je určený najmä štvrtkový termín. Treba si priniesť na oblečenie a prezutie veci, ktoré sa môžu namočiť.

Hláste sa vopred na adresu: vybor@lodenicakvs.sk alebo volajte 0907236703. Stránka lodenice: www.lodenicakvs.sk

20. apríla 2018

Stavebné úpravy bytov majú svoje pravidlá

Každý z nás sníva o peknom bývaní, i keď predstava o tom, ako by malo pekné bývanie vyzerať, môže byť veľmi rôznorodá. Väčšina Karlovešťanov býva v bytových domoch, ktoré boli v Karlovej Vsi postavené v rámci hromadnej bytovej výstavby. Vlastníci týchto bytov sa snažia o ich modernizáciu a celkové vylepšenie ich užívateľského komfortu. Výsledkom tohto úsilia však môžu byť aj stavebné úpravy, ktorými vlastníci menia nielen povrchové vrstvy stien, podláh a stropov, ale aj zariadenie kúpeľní či kuchynských liniek. Často dochádza aj k zmene dispozičného riešenia bytu, veľkosti okenných a dverových otvorov, alebo vznikajú nové otvory. Neraz sme svedkami uzatvárania lodžií alebo balkónov a podobne. Vlastníci bytov sú väčšinou tiež presvedčení, že do ich vlastníctva patria všetky konštrukcie, ktoré sú v priestore bytu a majú na akékoľvek úpravy v byte výhradné právo.

Pozor na nosné konštrukcie

Medzi časté zásahy bez akéhokoľvek posúdenia patria aj také, ktoré majú vplyv na nosné konštrukcie celého bytového domu. Niekedy je to tak aj v prípadoch, keď sa do konštrukcií ani nezasahuje, napr. pri zmene podlahových vrstiev alebo spôsobe užívania bytu. „Vlastník často ani netuší, že zamýšľané zásahy ovplyvňujú nosné konštrukcie stavby, ktoré sú podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytového domu. Preto by si vlastník bytu, ktorý plánuje rekonštrukciu, mal vopred premyslieť rozsah plánovaných stavebných úprav a podľa toho zvoliť zákonný a bezpečný postup. Je potrebné pouvažovať nad všetkým ešte skôr, než si vlastník, teda budúci stavebník, zabezpečí stavebnú firmu, ktorá mu bude stavebné úpravy realizovať,“ upozorňuje Drahoslava Hambálková z karloveského stavebného úradu.

Typy stavebných prác

Najčastejšie sa vykonávajú stavebné práce, ktorými si vlastníci chcú byty iba obnoviť a zmodernizovať. Tie stavebný zákon špecifikuje ako bežné udržiavacie práce. Sú to najmä opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií, omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí, ďalej ide o výmenu zariadenia, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň a všetky maliarske a natieračské práce. Do tejto kategórie možno zaradiť aj údržbu a opravy technického, energetického a technologického vybavenia bytov a bytových domov a výmenu jeho súčastí. Stavebný zákon sem zaraďuje aj práce spojené s výmenou klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov elektroinštalácie, vody, kanalizácie alebo ústredného kúrenia, ak sa výmenou rozvodov podstatne nemení ich trasa. Spoluvlastníci spoločných častí bytových domov a vlastníci stavieb rodinných domov môžu vo svojich nehnuteľnostiach vykonávať ako bežné udržiavacie práce aj opravy fasády, opravy a výmenu strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmeny žľabov a zvodov, opravy oplotenia alebo výmenu jeho častí, ak sa nemení jeho trasa. „Na uskutočnenie týchto stavebných prác nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Je však nepísanou, ale osvedčenou praxou informovať vlastníkov susedných bytov napríklad písomným oznámením na vchode bytového domu o rozsahu a časovom harmonograme vykonávania stavebných úprav v byte. Po ukončení stavebných prác treba prípadné znečistené spoločné priestory bytového domu uviesť do pôvodného stavu,“ informuje Drahoslava Hambálková. Druhou kategóriou stavebných úprav v byte sú práce, ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu. Sú to udržiavacie práce, ktorými by mohla byť ovplyvnená stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, vzhľad stavby alebo životné prostredie. Taktiež ide o drobné dispozičné úpravy bytu, úpravy okenných a dverových otvorov v nenosných konštrukciách, zasklievanie lodžií a balkónov, podstatné úpravy rozvodov inžinierskych sietí v byte alebo ich napojenie na stúpacie vedenia bytového domu, prípadne osadenie klimatizácie na fasádu bytového domu. Ak vlastník plánuje svojimi stavebnými úpravami zasahovať aj do nosných konštrukcií bytového domu, podstatne ovplyvniť vzhľad bytového domu alebo meniť účel využitia bytu, takéto stavebné úpravy vyžadujú vydanie stavebného povolenia. Ak z obsahu ohlásenia bude zrejmé, že ohlásené stavebné úpravy sú iba bežnými udržiavacími prácami, stavebný úrad o tom bude stavební- ka obratom informovať jednoduchým listom. V takom prípade môže s prácami začať ihneď. Ak sú navrhované stavebné úpravy nad rozsah bežných udržiavacích prác, a teda vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu, k ohláseniu treba predložiť aj statické posúdenie (s odtlačkom pečiatky a podpisom statika), z ktorého bude zrejmé, že vlastník navrhovanými úpravami nezasahuje do nosných konštrukcií bytového domu. Ak sa zasahuje do spoločných častí alebo zariadení bytového domu, ktorými sú napríklad aj obvodové múry, strecha, chodby, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločné zariadenia ako kotolňa vrátane technologického zariadenia, komín, bleskozvod aj vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, stavebník je povinný predložiť k ohláseniu aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s uskutočnením navrhovaných stavebných úprav. Stavebník môže ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce začať uskutočňovať len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Vlastník bytu, ktorý bez ohlásenia uskutoční stavebné úpravy sa dopustí priestupku s následným udelením pokuty. Dodržanie uvedeného zákonného postupu jednotlivcom je zárukou zabezpečenia záujmov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov najmä z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb bytových domov.

Myslite na statiku!

V Karlovej Vsi sú bytové domy konštrukčne realizované prevažne ako panelové a murované. Na Dlhých dieloch sú to konštrukcie zväčša panelové. Novostavby bytových domov sú najčastejšie monolitické, železobetónové. Každý z typov panelových budov na bývanie má iné požiadavky na nosné prvky (steny, stĺpy, nosníky, dosky a pod.), ktoré prenášajú zvislé a vodorovné sily (vietor a zemetrasenie) do základov a podložia. Skutočné pôsobenie týchto prvkov v konštrukcii a spôsob prenosu jednotlivého druhu zaťažení vie posúdiť len statik. „Konštrukčné systémy a stavebné sústavy panelových budov na bývanie sú vytvorené ako systém zvislých a vodorovných konštrukcií, kde akýkoľvek zásah ovplyvňuje prakticky celú nosnú konštrukciu. Rozsiahle zásahy do tohto systému vyžadujú výpočet, ktorý zohľadní pôvodný teoretický statický model nosnej konštrukcie, ako aj skutočný fyzický stav nosnej konštrukcie so všetkými predchádzajúcimi zmenami a zásahmi do nej,“ hovorí autorizovaný stavebný inžinier Ladislav Jágerský. K ohláseniu úprav ako vyrezanie dverného otvoru do priečky, odstránenie priečky – deliacej steny, ktorá je do objektu len vložená a neovplyvňuje statickú nosnosť objektu a veľmi často je len prichytená k nosnej konštrukcii, je potrebné vyjadrenie statika, pretože takáto úprava zmenšuje zvislé zaťaženie vodorovných nosných konštrukcií a môže ovplyvniť ich stabilitu alebo stabilitu priečok. K stavebnému povoleniu na úpravy ako nahradenie plochej strechy ľahkou strechou s malým sklonom, zasklenie balkóna alebo lodžie, výmena podlahových vrstiev za ťažšie je potrebný statický výpočet spracovaný autorizovaným inžinierom – statikom. „Napríklad výmena starého linolea za dlažbu s novým vyrovnávajúcim poterom v celkovej hrúbke 50 mm môže spôsobiť zníženie únosnosti stropnej konštrukcie a v prípade i minimálnych následkov jej zväčšený priehyb. To sa prejaví napríklad popraskaním stropných omietok a znížením bytového štandardu u iného spoluvlastníka bytového domu. Pre porovnanie dlažba s poterom o hrúbke 5 cm je priťaženie o asi 100 kg na 1m2 plochy čo znamená, že v danom priestore by sa už nesmel uložiť žiadny nábytok. V prípade, že by si takúto úpravu zrealizovali všetci vlastníci, mohlo by byť dôsledkom i nerovnomerné sadanie objektu – preťaženie základov, a tým vznik rôznych trhlín a oslabenie únosnosti objektu,“ zdôrazňuje statik. Nové priečky, výmena bytového jadra či výmena drevenej lodžiovej steny, na všetky tieto stavebné úpravy je tiež potrebný statický výpočet, pretože sa mení vodorovné alebo zvislé zaťaženie nosných konštrukcií. Zložité stavebné úpravy ako sú zásahy do nosných konštrukcií, ktorých vplyv na nosné konštrukcie možno posúdiť len komplexným statickým výpočtom celého domu. Ten musí zohľadniť skutočný stav všetkých dielcov a spojov nosných konštrukcií domu. Tieto úpravy môžu ohroziť stabilitu budovy. K stavebnému povoleniu na úpravy ako nadstavba vrátane predĺženia schodiska, výťahu, vyrezanie veľkých otvorov do panelov nosnej konštrukcie, do stropu či nosného obvodu je takisto potrebný posudok statika. Platí to aj pre odstránenie celého panelu nosnej konštrukcie (stenového, stropného, nosného obvodového), vybúranie série malých otvorov do panelov s porušením výstuže nosnej konštrukcie (v stene, strope, nosnom obvode), alebo porušenie predpätých rámčekov stien, stropov a obvodového plášťa. Ide pri nich o rozhodujúce zmeny statického pôsobenia celej nosnej konštrukcie, pri ktorej dochádza k preskupovaniu napätí a zmene deformácií v celej nosnej konštrukcii domu. Na záver je preto vhodné ešte raz zdôrazniť, že stavebné úpravy bytových domov môžu významným spôsobom ovplyvniť životnosť a bezpečnosť jednotlivých objektov. Je to hlavne z dôvodov vodorovnej tuhosti objektu, ktorá často závisí od veľkosti nosných prvkov, veľkosti steny, veľkosti prípadných otvorov v týchto stenách a statickej úpravy nosných prvkov v mieste týchto otvorov. Porušenie vodorovnej tuhosti sa prejaví najmä v čase zemetrasenia, keď sa môžu prejaviť neodborné zásahy do konštrukcie i jej porušením – haváriou. Takéto porušenie môže mať za následok celkové znehodnotenie objektu a nutnosť jeho odstránenia. Preto je dôležité, aby sa vlastníci bytov vyvarovali neodborných zásahov do stavebných konštrukcií, ktoré môžu byť príčinou poškodenia ich majetku.

20. apríla 2018

Prednáška o umení 20. storočia na Slovensku

Máte radi umenie 20. storočia na Slovensku? Môžete sa zúčastniť pútavej prezentácie. Súdobá umelecká výpoveď sa zameriava sa na obdobie svetových vojen a vizuálne umenie, ktoré v tomto kontexte vznikalo na našom území.
Prednáška pôjde naprieč doznievajúcim Rakúsko-Uhorskom, ČSR, 1. Slovenskou republikou až k umeleckým dielam totalitného režimu. Súčasťou budú spomienky na atmosféru zmien v spoločnosti, ktoré dokáže umenie „konzervovať“.
Prednáška bude v stredu 25. apríla od 14:30 do 15:30 h v rokovacej sále Miestneho úradu na námestí sv. Františka 8 v Bratislave. Prednáška je určená pre širokú verejnosť. Počet miest v sále je limitovaný, preto je potrebné prihlásiť sa u pracovníkov Oddelenia sociálnych vecí na čísle 0940 634 198. Vstupné na prednášku pre prihlásených záujemcov je vo výške 0,50 centov. Vstupné priamo na mieste je vo výške 1 euro.

18. apríla 2018

Škola kajaku a kanoe – je čas ísť na vodu

Klubu vodného slalomu Karlova Ves ponúka vodácky výcvik pre deti, mládež ale aj dospelých v Karloveskej zátoke, pod dohľadom kvalifikovaného trénera. Deň tréningu je možné dohodnúť každý deň okrem utorka a nedele v čase 16.00-18.00 hod., v sobotu predpoludním. Základnú výbavu klub zapožičiava. V utorok ponúka možnosť plávania v bazéne Mokrohájska. Informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle 0902 299 675, na webe www.kvskv.sk alebo priamo v obecnej lodenici v uvedených termínoch. Príďte si rekreačne zašportovať a skúsiť ovládanie kajaku alebo kanoe. Pravidelný výcvik je spoplatnený, jednorázové vyskúšanie je zdarma.

18. apríla 2018

Prihláste sa do Karloveskej komunitnej uličky na Karloveský majáles 2018

Ste Karlovešťan/ka? Venujete sa niečomu zaujímavému? Vyrábate niečo, čo by mali vidieť návštevníci tohtoročného Majálesu? Ak ste fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia, škola a podobne, vediete záujmový krúžok, kurz alebo sa chcete prezentovať svojím hobby a ste z Karlovej Vsi, neváhajte sa prihlásiť na e-mailovej adrese adriana.majka@karlovaves.sk

Karloveský majáles je jedno z najväčších exteriérových kultúrno-spoločenských podujatí, uskutoční sa 19. mája v Líščom údolí a Karloveská komunitná ulička je už tretím rokom jeho aktívnou súčasťou. Prezentovať sa môžu napríklad školy, miestne občianske združenia, záujmové krúžky či jednotlivci.

Zámerom komunitnej uličky je zviditeľniť a budovať lokálnu identitu, hrdosť Karlovešťanov na miesto, kde žijú. Vybraným účastníkom budú k dispozícii stánky  za symbolický poplatok 10€/ks*, v prípade ak chcete svoje výrobky predávať. 

Ak vás ponuka a účasť v stánku Karloveskej komunitnej uličky zaujala PRIHLÁSTE SA. Podaním prihlášky nevzniká  právny nárok na poskytnutie tematického stánku. Karlova Ves vyberie záujemcu podľa prezentovaného druhu tovaru/služby v nadväznosti na dramaturgiu podujatia. Uprednostnené budú subjekty, ktoré aktívne prispievajú k rozvoju karloveského kultúrneho, komunitného či športového života.

*Poplatok za stánok je určený iba pre záujemcov so zámerom predávať, NIE PRE PREZENTUJÚCICH.

18. apríla 2018

Karlova Ves spustila výstavbu novej lodenice

Bratislavská mestská časť Karlova Ves spustila výstavbu novej lodenice. Úspešne ukončila proces verejného obstarávania zhotoviteľa tejto stavby, ktorá bude slúžiť vodákom aj verejnosti. Nová lodenica by mala byť podľa zmluvných podmienok postavená do 16 mesiacov.

Na začiatok výstavby novej lodenice čaká verejnosť od roku 2007, keď naši predchodcovia predali pozemky v karloveskej zátoke súkromnému investorovi. Úspešne sme zavŕšili verejné obstarávanie. Máme dostatok finančných prostriedkov, odovzdali sme stavenisko a púšťame sa do tejto stavby. Tešíme sa, že športovcom čoskoro odovzdáme nový dôstojný športový stánok,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Stará lodenica zostane zachovaná, nová vyrastie v jej bezprostrednej blízkosti.

Novú lodenicu v bratislavskej Karlovej Vsi postaví spoločnosť Ligneus z Krásna nad Kysucou. Vo verejnom obstarávaní s využitím elektronickej aukcie ponúkla spomedzi  troch uchádzačov najnižšiu cenu výstavby za 629.280 eur vrátane DPH. Karlova Ves si na výstavbu nebude brať žiadny úver. Na výstavbu má dostatok finančných prostriedkov.

Súčasťou novej trojpodlažnej lodenice budú spoločenské, hygienické a skladovacie priestory. Suterén bude slúžiť ako hangár pre uskladnenie lodí. Na dvoch nadzemných podlažiach vodáci, ale aj návštevníci z radov verejnosti, nájdu napríklad predajňu či požičovňu vodáckych potrieb. Spoločenská miestnosť bude slúžiť na organizovanie rôznych podujatí.

18. apríla 2018

Zbavte sa starých elektrospotrebičov

Bezplatný zber starých nepotrebných elektrospotrebičov bude v sobotu 21. apríla. Ak sa chcete zbaviť tohto typu odpadu aj vy, najneskôr do stredy 18. apríla kontaktujte Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (MiÚ) počas úradných hodín na tel. čísle: 02/707 11 281, 02/707 11 282 prípadne non-stop e-mailom na: halina.trubinyiova@karlovaves.sk, alebo lucia.gasparova@karlovaves.sk

Je potrebné, aby nám obyvatelia nahlásili druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujú odviezť, svoje meno a priezvisko, kontakt a presnú adresu,” informuje Halina Trubínyiová z Oddelenia dopravy a životného prostredia MiÚ. V deň zberu, teda 21. apríla, je potrebné najneskôr do 8.00 h ráno elektroodpad vyniesť z bytov, pivníc či povál a vyložiť ho do vchodu bytového domu, prípadne za bránu rodinného domu.

Prosíme Karlovešťanov, aby nevykladali spotrebiče na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné súčasti vyhodiť a prispieť tak k vzniku čiernej skládky,” upozorňuje Halina Trubínyiová. Ak pracovníci neodvezú pripravený elektroodpad do 14.00 h, treba ich kontaktovať v priebehu polhodiny na telefónnej linke zberu: 0907 434 303.

13. apríla 2018

Blížia sa zápisy do karloveských základných škôl

V súvislosti s blížiacim sa zápisom detí do základných škôl sme sa obrátili na riaditeľov všetkých troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Položili sme im otázky, ktoré môžu pomôcť rodičom budúcich prváčikov pri rozhodovaní.

 

 

1.) prečo by si mali rodičia budúcich prvákov vybrať práve Vašu školu?

ZŠ A. Dubčeka

Škola si dáva za cieľ rozvíjať celú osobnosť žiaka, vytvárať pre žiakov motivujúce a podporujúce prostredie. Spolupracuje s rodičmi v prospech dieťaťa. Aktívne sa zapája do súťaží: napr. Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, Hviezdoslavov Kubín, OK v anglickom jazyku, Všetkovedko, Maksík, Klokanko, Pytagoriáda, Olympiády, Slávik Slovenska, Vybíjaná, Malá športová olympiáda. Žiaci školy pravidelne navštevujú Zážitkové hodiny v Iuvente, Mestskú knižnicu. Škola organizuje Noc s Andersenom, spoločné čítanie rozprávky, Deň jabĺk, Týždeň zdravej výživy, obvodné kolá chemickej olympiády pre 2. stupeň. 

Žiaci 1. a 2. stupňa majú k dispozícii moderne vybavené učebne. Nové interiérové vybavenie je na celom 1. stupni, v Školskom klube detí i v jedálni. Školský klub detí pripravuje celoročne pre žiakov tvorivé aktivity.

ZŠ Karloveská 61

Usiluje sa byť školou tvorivou a humánnou, ktorá pestuje u žiakov pozitívne postoje k sebe, ľuďom, práci. Motivuje žiakov pre produktívny život, etický a hodnotový systém, rozvinuté poznávacie schopnosti, racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, hodnotiť, komunikovať a pracovať s informáciami. Podporuje európsku dimenziu vo vzdelávaní. Škola funguje ako učiaca sa organizácia, ktorá je zameraná na permanentné zdokonaľovanie sa, preto všestranne podporuje odborný rast pedagógov. Dbá na posilňovanie ich pedagogickej expertnosti vo výchove a vzdelávaní,  motivuje ich, aby pracovali na svojom kariérnom postupe tým, že sa kontinuálne vzdelávajú.

SŠ Tilgnerova 14

Filozofia vzdelávania školy vychádza zo skutočnosti, že tvorí jeden celok. Organizačnými zložkami Spojenej školy je základná škola a gymnázium (osemročné a päťročné), školský klub detí a školská kuchyňa s jedálňou. Najmenší žiaci, prváčikovia, sú na Fadruszovej ulici v prebudovaných priestoroch po materskej škole. Sú tu triedy, herne, telocvičňa a školský dvor. Deti chodia obedovať do hlavnej budovy školy.

2.) v čom je Vaša škola výnimočná?

ZŠ A. Dubčeka

Úspechy, ktoré škola dosahuje, sú výsledkom spoločného úsilia žiakov a ich pedagógov. Na škole prebieha viac ako 30 interných krúžkov v popoludňajších hodinách, ktoré pripravujú učitelia: varenie, výtvarný krúžok, športové krúžky, divadelný krúžok, hravá angličtina, hravá slovenčina, zumba, detská jóga, keramický krúžok.

Škola je aktívne zapojená do projektu obnovy športového areálu, Rovesníckej mediácie, ktorá vedie k spolupráci na úrovni žiak-učiteľ-rodič a projektu Prevencia kriminality.

ZŠ Karloveská 61

Cieľom školy je akceptovať žiakov ako rovnocenných partnerov, zaujímať sa o ich potreby a očakávania, aktívne k nim pristupovať. Vytvárať stav citovej pohody, pokojnú klímu s cieľom rozvíjať u nich túžbu po vzdelaní. Motivovať ich presvedčenie, že úlohy, ktoré riešia majú význam pre ich osobné ciele. Okolie školy pripomína oázu zelene a pokoja. Všetci, malí i veľkí,  sa podieľajú na vytváraní príjemného okolia školy obklopenej zeleňou. Súčasťou areálu je EKO učebňa s dreveným altánkom, ktorú vybudovali v rámci projektu ŠKOrec (škola recykluje). Sú zapojení do kvalitných projektov podporujúcich zdravie detí, ich bezpečnosť a dobré medziľudské vzťahy.

SŠ Tilgnerova 14

Učenie na Tilgnerovej nie je len o vedomostiach, zručnostiach a talente, ale aj o poznávaní a prežívaní dôležitých životných hodnôt ako sú priateľstvo, spolupráca, radosť, ale aj vzájomná pomoc a podpora.


3.) aké jazyky sa môžu učiť deti na Vašej škole?

ZŠ A. Dubčeka

Žiaci sa od prvého ročníka povinne učia anglický jazyk, ktorý má oproti štátnemu vzdelávaciemu programu vyššiu dotáciu vyučovacích hodín. V siedmom ročníku žiakom pribúda druhý cudzí jazyk, pričom majú na výber nemecký alebo ruský jazyk.

V rámci krúžkovej činnosti ponúkame žiakom krúžok Francúzština pre začiatočníkov, ktorý vedie kvalifikovaný pedagóg.

ZŠ Karloveská 61

Zameriava sa na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, informatickej výchovy od 3. ročníka, informatiky od 5. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka.

SŠ Tilgnerova 14

Anglický jazyk sa učia deti už od 1. ročníka. V školskom roku 2013/2014 po prvýkrat otvorili na škole bilingválnu sekciu. Pri tvorbe bilingválneho programu spolupracujú s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky. Program bilingválneho štúdia je rozdelený na 5 rokov, pričom v prvom ročníku sa sústreďuje na intenzívnu jazykovú prípravu študentov, rozvoj všetkých piatich jazykových zručností: čítanie s porozumením, posluch s porozumením, gramatika a slovná zásoba, kompozícia a konverzácia. V ďalších ročníkoch študentom pribudnú dva predmety vyučované len v anglickom jazyku. Nemecký jazyk sa vyučuje od 6. triedy ZŠ, primy osemročného gymnázia a prvého ročníka bilingválneho gymnázia. Žiaci školy sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach olympiády nemeckého jazyka a úspešne študujú na zahraničných univerzitách aj v nemecky hovoriacich krajinách.

4.) aké novinky pripravujete pre školský rok 2018/2019?

ZŠ A. Dubčeka

Naďalej chce pokračovať v zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitňovaní materálno-technického zabezpečenia školy. Aktívne sa škola zapája do rôznych projektov, ktoré sú na škole realizované aj vďaka podpore a spolupráci s rodičmi. Plánuje dobudovať klubovňu pre žiakov 2. stupňa a podieľajú sa na revitalizácii školského areálu.

ZŠ Karloveská 61

Pýchou školy sú mnohé moderne vybavené učebne určené pre bohaté odovzdávanie vedomostí a skúseností. Disponuje ôsmimi interaktívnymi tabuľami a kvalitným výučbovým softvérom. Škola je vybavená modernou štruktúrovanou sieťou. V každej triede a kabinete sú dva internetové vstupy.

SŠ Tilgnerova 14

V školskom roku 2018/2019 plánuje otvoriť tri prvé triedy základnej školy.

5.) v čom sú najúspešnejší Vaši žiaci?

ZŠ A. Dubčeka

Žiaci úspešne reprezentujú školu na mnohých súťažiach – recitačných, literárnych, športových, výtvarných, predmetových olympiádach. Škola je pyšná na úspechy, ktoré dosahuje v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, čo potvrdila aj Štátna školská inšpekcia.

ZŠ Karloveská 61

Žiaci môžu byť členmi Školského detského parlamentu a prispievať tak svojimi cennými nápadmi k skvalitňovaniu a spríjemneniu výchovno-vyučovacieho procesu. Môžu realizovať svoju tvorivosť a fantáziu pri výzdobe tried, chodieb i areálu školy, či pri príprave originálnych kultúrnych podujatí. Taktiež môžu pracovať v školskej knižnici a získať tak praktické organizačné zručnosti. Svoj talent si môžu vyskúšať na rôznych súťažiach, prehliadkach, tvorivých dielňach. Žiaci sa môžu zúčastniť každoročne organizovaného jazykovo-poznávacieho kurzu vo Veľkej Británii a v nemecky hovoriacej krajine, školských výletov, exkurzií, besied, výchovných koncertov, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, akcií pre pomoc ľuďom s postihnutím, deťom z detského domova, či chudobným. 

SŠ Tilgnerova 14

Učitelia podporujú a vedú deti k tomu, aby sa čo najviac zapájali nielen do súťaží, v ktorých prezentujú svoje vedomosti a zručnosti, ale aby predovšetkým prezentovali svoje názory, nápady, svoju tvorivosť a fantáziu. Výrazne škole pomáha už mnohoročný školský projekt Starší mladším, v ktorom si vzájomne prezentujú výchovné-vzdelávacie projekty formou rôznych aktivít. Či už sú to divadielka, scénky, piesne, tanec, športové cvičenia, rôzne súťaže a hry… pričom sú to často čisto žiacke autorské diela. Žiaci sú vo všeobecnosti úspešní aj keď pokračujú na iných školách, či doma alebo v zahraničí… školách školách, či v zahraničí…

Školské obvody nájdete TU

Kedy je vhodné odložiť školskú dochádzku? Dozviete sa TU

12. apríla 2018

Prešporská šnúra rozskáče Dlhé diely

Skákanie cez švihadlo patrí k obľúbeným pohybovým aktivitám detí. Dospelí ho využívajú už sporadickejšie, zväčša iba ako doplnok k tréningu. Možno ste ale nevedeli, že skákaniu cez švihadlo alebo „jump rope“ sa ľudia venujú ako samostatnému športu. Slovenský Jump Rope Zväz organizuje prvú rope skippingovú sútaž v Bratislave. Uskutoční sa v sobotu 14. apríla 2018 v telocvični na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62.

Registrácia súťažiacich na podujatie je už uzavretá. Podujatie Prešporská šnúra sa začne o 10:00 hod. a počas ôsmich hodín sa predvedú jednotlivci a tímy v piatich vekových kategóriách. Program súťažného dňa organizátori priebežne aktualizujú na stránke jumpropesk.wixsite.com. Slovenská špička vám na Prešporskej šnúre predvedie, čo všetko sa so švihadlom dá spraviť.

12. apríla 2018

Karlovou Vsou prebehnú účastníci behu Devín – Bratislava

Najstaršie atletické podujatie na Slovensku znova klope na dvere. Beh Devín – Bratislava sa 15. apríla 2018 uskutoční už po 71. krát. Takmer 12-kilometrová trasa láka už desaťročia tisícky bežcov. Neodmysliteľne patrí do bežeckého kalendára v jarnej časti sezóny.

Trasa hlavného behu povedie spod hradu Devín, po Devínskej ceste a z Karlovej Vsi popri električkovej trati na Rázusovo nábrežie s cieľom pri Propeleri. Malý Devín s dĺžkou 2800 metrov je vhodný pre deti do 15 rokov, rekreačných bežcov a školské tímy. Viac informácii o behu nájdete na internetovej stránke organizátora devin-bratislava.eu.

Ak ste počas zimy nelenili a máte čosi natrénované, môžete sa registrovať 12. a 13. apríla v čase od 12:00 do 19:00 h na plavárni Pasienky na Junáckej 4.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA: kliknite SEM

KRESLENÉ ZOBRAZENIE OBMEDZENÍ: kliknite TU

11. apríla 2018

Materská škola na ulici L. Sáru hľadá upratovačku

Materská škola na ulici L. Sáru hľadá upratovačku počas PN. Informácie nájdete TU