menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

7. novembra 2022

Karloveská knižnica je dočasne zatvorená

Karloveská knižnica je z dôvodu rekonštrukcie dočasne zatvorená. Súčasťou rekonštrukčných prác je okrem iného výmena okien, podhľadov, nové osvetlenie a strop. Ukončenie týchto prác sa očakáva na prelome decembra-januára.

Až do 17. januára nie je možné si knihy požičať či vrátiť. Počas tejto doby nebudú ani posielané upomienky na vrátenie požičaných kníh. Odmenou pre čitateľov za tieto komplikácie bude opäť o niečo krajšie a príjemnejšie prostredie našej knižnice.

Foto: ilustračné

4. novembra 2022

Môžete sa zbaviť starých elektrospotrebičov

V sobotu 12. novembra môžu Karlovešťania využiť odvoz elektroodpadu priamo zo svojej adresy. Záujemcovia môžu nahlásiť druh a počet spotrebičov na odvoz so svojimi kontaktnými údajmi do 9. novembra e-mailom na halina.trubinyiova@karlovaves.sk, prípadne počas úradných hodín na tel. číslach: 02 707 11 281 a 02 707 11 275.

„Prosíme obyvateľov, aby v deň zberu spotrebiče nevykladali na ulicu. Stačí, ak ich nechajú pri bráne bytového domu zvnútra resp. za bránou rodinného domu. Inak hrozí, že starý elektroodpad zoberú neoprávnení zberači. V tomto zbere nie je možné odovzdať televízory a monitory,“ upozornila Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia miestneho úradu v Karlovej Vsi. Zber elektroodpadu je organizovaný v spolupráci so združením Envidom. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www. zberelektroodpadu.sk.

Foto: ilustračné (internet)

3. novembra 2022

Karlova Ves kúrenie na školách neobmedzí

Situácia na školách bola posledné dva roky napätá najmä pre pandémiu koronavírusu, keď sa deti museli učiť dištančne. Po tom, ako sa situácia začala zlepšovať, všetci verili, že tento školský rok bude bezproblémový. Prišla však energetická kríza, ktorá všetko mení. Školy na Slovensku sa pripravujú na najhoršie a mnohé už otvorene hovoria o tom, že budú musieť v triedach menej kúriť, alebo sa opäť vrátia k dištančnému vzdelávaniu. Predstavitelia karloveskej samosprávy to však vidia inak. Chcú urobiť všetko pre to, aby karloveské deti mohli pokračovať vo vyučovaní bez obmedzení.

„Naše stanovisko je jasné. Nechceme obmedzovať teplotu v školách a škôlkach a radšej budeme šetriť energie v iných oblastiach. Obrazne povedané, aj keď sa už na miestnom úrade nebude ani kúriť a ani svietiť, tak škôlky a školy by mali fungovať bez obmedzenia. Nebudeme odporúčať, aby riaditelia zariadení obmedzovali prevádzku z dôvodu vysokých cien energií,“ vyjadril jasné stanovisko Karlovej Vsi jej vicestarosta Branislav Záhradník.

Školy musia dodržiavať teplotu v triedach, ktorú im vyhláškou určuje ministerstvo hospodárstva a aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Podľa hygienikov nesmie teplota v škôlke (v miestnosti, kde sa deti hrajú a spia) klesnúť pod 22 stupňov Celzia. V umyvárni a záchode musí byť teplota ešte vyššia, aspoň 24 stupňov. Vyhláška je z roku 2007, nejde teda o úpravu pre energetickú krízu.

Základné a stredné školy môžu kúriť menej. Vyhláška určuje minimálne teploty podľa toho, o akú miestnosť ide a aké aktivity alebo koľko hodín tam deti strávia. V učebniach a miestnostiach, kde žiaci trávia štyri a viac hodín, musí byť aspoň 20 stupňov Celzia. Rovnaká minimálna teplota má byť aj v šatniach (pred telesnou výchovou). V telocvičniach alebo iných miestach určených na telesnú výchovu musí byť aspoň 15 stupňov. Taká istá teplota má byť aj v šatniach, kde si žiaci prezliekajú vrchné odevy, v zime odkladajú bundy a prezúvajú sa. Minimálne 15 stupňov Celzia musí byť aj na chodbách a toaletách.

Foto: ilustračné (MiÚ)

2. novembra 2022

PREDĹŽTE SI VYHRADENÉ PARKOVANIE

Držitelia vyhradených parkovacích kariet (nie ŤZP) by mali požiadať o predĺženie vyhradeného parkovania pre rok 2023 najneskôr do 30. novembra 2022. V opačnom prípade môže oddelenie dopravy vyhradené miesto prideliť novým čakateľom podľa poradovníka.

Žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovanie je možné podať z pohodlia domova prostredníctvom elektronického formulára (ak nedošlo k žiadnej zmene v údajoch, napríklad v bydlisku či EČV)
alebo osobne v podateľni miestneho úradu (predložíte doklad o trvalom bydlisku v Karlovej Vsi a preukážete vlastnícky vzťah k vozidlu. Info: zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk alebo tel.: 02 707 11 274

28. októbra 2022

Spojené voľby 2022: Na čo si dať pozor?

Už 29. októbra 2022 si Karlovešťania zvolia zástupcov v mestskej časti, meste a samosprávnom kraji. Spojenie dvoch volieb do jedného volebného dňa prináša viacero noviniek. Pri krúžkovaní kandidátov, vkladaní hlasovacích lístkov do obálok a ich následnom vhadzovaní do volebných schránok je potrebné dodržať niekoľko dôležitých pravidiel.

Pozor na počet krúžkov

Na hlasovacích lístkoch môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V  prípade, že volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je v  príslušnom volebnom obvode ustanovené, jeho hlas sa stáva neplatným.

Farebne odlíšené hlasovacie lístky, obálky aj schránky

Volič dostane šesť hlasovacích lístkov a  dve obálky. Hlasovacie lístky pre voľbu do miestneho zastupiteľstva a starostu budú bielej farby. Hlasovacie lístky pre voľbu do mestského zastupiteľstva a  primátora budú na okraji označené sivým pásom. Hlasovacie lístky pre voľbu zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana budú na okraji označené modrým pásom.

Po označení príslušného počtu kandidátov na jednotlivých hlasovacích lístkoch prichádza pre voliča ďalší podstatný krok, a  to vloženie hlasovacích lístkov do správnych obálok. Pravidlo je aj v  tomto prípade jednoduché. Biele lístky patria do bielej obálky, modré lístky do modrej obálky. To znamená, že hlasovacie lístky pre voľbu miestneho a  mestského zastupiteľstva, starostu a  primátora vloží volič do bielej obálky. Naopak, hlasovacie lístky pre voľbu do zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana, vloží volič do modrej obálky.

Finálny krok – trafiť správnu schránku

Farebné odlíšenie obálok má svoje opodstatnenie aj pri ich vhadzovaní do schránky na hlasovanie. Vo volebnej miestnosti budú umiestnené dve schránky, rovnako farebne odlíšené. Jedna biela, druhá modrá. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Krátka skúška správnosti na záver teda znie: Ak chce volič odovzdať platný hlas na všetkých šiestich hlasovacích lístkoch, ktoré obdrží, vloží 4 ks hlasovacích lístkov bielej farby do bielej obálky, 2 ks hlasovacích lístkov do modrej obálky a potom vloží bielu obálku do bielej schránky a modrú obálku do modrej schránky.

Oprava je možná pred vhodením obálok do schránok

Šesť hlasovacích lístkov, dve obálky, dve hlasovacie schránky. Áno, u mnohých to môže pôsobiť na prvý pohľad komplikovane. Nie je takisto vylúčené, že pri krúžkovaní kandidátov alebo vkladaní hlasovacích lístkov do obálok môže dôjsť zo strany voliča k omylu. Čo robiť, ak chce volič dodatočne zmeniť úpravu hlasovacieho lístka?

Chyby sa dajú napraviť do momentu, pokiaľ volič nevhodí obálky do hlasovacej urny. Okrsková volebná komisia vydá voličovi na jeho požiadanie za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

V  prípade nejasností pri ktoromkoľvek kroku volebného aktu je voličom k dispozícii okrsková volebná komisia.

NÁJDITE SI SVOJ VOLEBNÝ OKRSOK!

Foto: ilustračné (internet)

26. októbra 2022

KARLOVA VES NAVÝŠI KAPACITU V MŠ KOLÍSKOVA

Umožnia to stavebné úpravy časti objektu škôlky, v ktorej sa v predchádzajúcich rokoch nachádzala ubytovňa. Vicestarosta Branislav Záhradník informoval, že vďaka prebudovaniu sa zvýši kapacita MŠ o jednu triedu pre 22 detí. Celková kapacita MŠ Kolískova 14 sa tak zvýši zo 126 na 148 detí. Nová trieda by mala byť pripravená pre deti v decembri.

Rozšírenie kapacity tejto škôlky pomôže k tomu, aby sme vedeli prijať do škôlok všetky karloveské deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Záleží nám na tom, aby škôlky boli dostupné, kvalitné a aby rodičia nemuseli voziť deti do iných častí mesta,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

V časti škôlky upravili vnútornú dispozíciu, odstránili staré priečky, zhotovili nové, vymenili podlahy, podhľady, obklady, dlažbu a priestory vymaľovali. Kompletne tam vymenili rozvody studenej, teplej vody, cirkulácie, kanalizácie, vzduchotechniky, elektroinštalácie, zdravotechniku, dvere a osvetlenie.

Všetky plánované práce rešpektujú zámer komplexnej zelenej hĺbkovej obnovy celého objektu a využívajú technológie a postupy na zníženie energetickej náročnosti objektu, zlepšenie vnútorného prostredia a v súlade s opatreniami na zmiernenie a prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy,“ informovala vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

11. októbra 2022

Bezpečnostná situácia v Karlovej Vsi je dobrá

Konštatovali to zástupcovia štátnej polície na stretnutí s vedením mestskej časti Karlova Ves. Podarilo sa zadržať páchateľov, ktorí vykrádali karloveské byty, zadržaní boli aj páchatelia, ktorí odpaľovali pyrotechniku v nočných hodinách a v rukách polície skončil vodič, ktorý jazdil nočnými ulicami Karlovej Vsi so zapnutým klaksónom. Samostatnou témou je zhoršená situácia s ľuďmi bez domova a povaľačov, ktorí obťažujú obyvateľov Pribišovej ulice. Na veľkom stretnutí k bezpečnostnej situácii sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej polície, civilnej ochrany a oddelenia sociálnych vecí.

Na základe žiadosti mestskej časti venovali zástupcovia osobitú pozornosť téme ľudí bez domova, ktorí sa správajú asociálne na pešej zóne Pribišova. Dochádza medzi nimi k roztržkám, verbálnym útokom na okoloidúcich ľudí, pijú alkohol na verejnosti, pričom následne spia na lavičkách, pýtajú od ľudí peniaze a okolie pešej zóny, najmä priestor pod schodiskami, znečisťujú fekáliami.

Starostka Dana Čahojová s vicestarostom Branislavom Záhradníkom preto požiadali zástupcov štátnej a mestskej polície o zvýšený dozor v lokalite Pribišova. Zo strany polície prišla ponuka na zintenzívnenie výkonu hliadkovacej činnosti štátnej aj mestskej polície formou zásahovej jednotky.

Karlova Ves zároveň posilní kamerový systém na svojom území o ďalšie kamery, ktoré budú snímať nielen pešiu zónu Pribišova, ale aj ďalšie miesta, na základe odporúčaní polície. Zvýšená policajná pozornosť sa bude venovať aj bezpečnosti v okolí škôl, najmä základných, teda na Karloveskej 61, Tilgnerovej 14 a Majerníkovej 62. Podobne koordinačné porady mestskej časti, mestskej aj štátnej polície sa budú opakovať, aby zostala zachovaná kontinuita dobrej bezpečnostnej situácie.

8. októbra 2022

Karlova Ves otvorila nový moderný atletický ovál

Karloveskí bežci sa dočkali. Po rokoch a nespočetných kilometroch na starej a tvrdej antuke dostali k dispozícii povrch, po ktorom túži azda každý bežecký nadšenec. Tartanový ovál štartuje novú éru bežeckého športu vo veľkom športovom areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62.

Široká bežecká komunita na Dlhých Dieloch dostáva moderné športovisko vysokej kvality. Dráha bude otvorená pre verejnosť, bez obmedzenia, nepretržite a zdarma. Veríme, že bude využívaná a obľúbená,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Bežecký oval s dĺžkou 250 metrov zahŕňa štyri dráhy, ktoré na dlhej šprintérskej rovine dopĺňajú ďalšie dve 100 metrové dráhy. V rámci modernizácie atletickej časti areálu prešiel kompletnou obnovou aj sektor skoku do diaľky. Okrem tartanovej rozbehovej dráhy pribudlo v sektore aj nové doskočisko.

Myšlienka modernizácie atletickej infraštruktúry v areáli ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej bola na svete už niekoľko rokov. Pre takto finančne náročný projekt však neostával priveľký priestor pri vyťaženom samosprávnom rozpočte. Mestskej časti sa podarilo nájsť partnerov, ktorí pomohli rekonštrukciu spolufinancovať. Vďaka podpore hlavného mesta a Fondu na podporu športu mohlo padnúť definitívne rozhodnutie, že rekonštrukcia dostane zelenú.

6. októbra 2022

Dopravné obmedzenia počas 74. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava

Karloveskí motoristi musia v nedeľu 9. októbra, v súvislosti s konaním 74. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava, rátať s dopravnými obmedzeniami. Od 9.45 h do prejazdu zberného autobusu cca o 12.00 h bude uzatvorená Botanická ulica v úseku Riviéra – Nový most v smere do centra ako aj Nábrežie arm. gen. L. Svobodu v smere do centra. Od 8.00 do cca 12.00 h bude uzatvorená tiež Devínska cesta a od 7.15 do 13.00 h Rázusovo a Vajanského nábrežie v úseku Nový most – Šafárikovo námestie.

Najstaršie slovenské atletické i športové podujatie, Národný beh Devín – Bratislava, vstúpi do svojej druhej stovky v nedeľu 9. októbra o 10.00 h. Prvý raz sa uskutočnilo 24. apríla 1921. Sedemdesiaty štvrtý ročník sa síce nepobeží v tradičnom termíne v prvej polovici apríla, ale kľúčové je, že po vyše trojročnej pauze si vytrvalci vychutnajú toto jedinečné podujatie znova v klasickom formáte.

Vlani klasický Národný beh Devín – Bratislava v dôsledku covidovej pandémie opäť absentoval, uskutočnil sa len symbolicky: 28. novembra ho oficiálne odbehla štvorica bežcov zastupujúcich organizátorov zo STaRZ, SAZ, SOŠV a Be Cool. Okrem symbolického behu štvorice Lucia Pelikánová, Alexandra Longová, Július Lanátor, Jozef Krúpa sa behalo len virtuálne – každý individuálne na rôznych miestach na Slovensku i v zahraničí. Túto verziu absolvovalo 956 bežcov. Z mužov bol najlepší Matej Schieber z banskobystrickej Dukly časom 39:36 min, zo žien dosiahla najlepší výkon Katarína Lovrantová (AK ZVP Lučatín/Salomon Slovakia), ktorá určených 11,5 km zabehla za 44:52 min. Celé vyzbierané štartovné zo 73. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava od 2496 bežcov vo výške 29 310 eur putovalo zdravotníkom v nemocniciach pomáhajúcim pacientom zápasiacim s ochorením COVID-19.

Foto: ilustračné (internet)

6. októbra 2022

Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje či elektrospotrebiče. Druhú októbrovú sobotu prebehne jesenný zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Využiť ho môžu fyzické osoby.

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou ARGUSS ponúka obyvateľom Karlovej Vsi opäť bezplatnú službu odvozu škodlivého odpadu. Odpad môžete priniesť v sobotu 8. októbra v čase 8.00 –10.00 h na parkovisko pri MŠ Majerníkova 11. Odpady ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby či lepidlá musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Spoločnosť ARGUSS odoberie takýto odpad len v uzavretých obaloch, v maximálnej hmotnosti do 5 kg.

Priniesť môžete takisto batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky ako chladničky, mrazničky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia ako počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky či mixéry.

Foto: ilustračné (internet)

3. októbra 2022

Karlova Ves otvorila Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

Centrum bude podporovať komunitný život, vzdelávať  a zvyšovať povedomie žiakov, študentov, odbornej a laickej verejnosti o problematike zmeny klímy. Návštevníci sa dozvedia o možnostiach zmiernenia dopadov zmeny klímy a prispôsobenie sa jej dôsledkom, ako aj o potrebe zachovania rozmanitosti rastlinnej a živočíšnej ríše. Vo vzdelávacom centre budú vysvetľovať praktické opatrenia, ako sa prispôsobiť meniacej sa klíme.

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu sa nachádza v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka (vchod je z bočnej strany od Ul. Ľudovíta Fullu) a otvorili ho v pondelok 3. októbra. Pozostáva z prezentačnej miestnosti, náučného chodníka, ktorý bude venovaný podpore biodiverzity a ukážke prototypov interaktívnych modelov, ktoré ilustrujú adaptačné a mitigačné (zmierňujúce) opatrenia v súvislosti so zmenou klímy.

Náučný chodník ukáže širokú paletu opatrení na podporu biodiverzity, ktoré boli použité v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova – od hmyzích hotelov, úkrytov pre ježkov a plazy, kŕmnych a hniezdnych búdok pre vtáky, cez vysadené stromy a kríky, nekosené trávnaté plochy, bylinkovú záhradu, eko-altánok so zelenou stenou a malé zelené strechy vetracích šácht CO krytov so zberom dažďovej vody.

Centrum bude vzdelávať deti a študentov v environmentálnej oblasti, radiť bytovým správcom či spoločenstvám pri obnove obytných a verejných budov. Odbornej komunite poskytne platformu pre zdieľanie vedomostí a skúseností. Neformálnym zoskupeniam občanov či občianskym združeniam umožní stretávanie sa a výmenu skúseností pri organizovaní environmentálnych aktivít.

Do klimatických tém sú zapojení aj žiaci školy. V átriách sú umiestnené informačné panely, ktoré ich od ranného veku motivujú k zamýšľaniu sa nad tým, ako počas prichádzajúcej zimy hospodárne nakladať s teplom a neprichádzať oň. Budú mať informácie aj o tom, ako počas jari a leta využívať slnečnú energiu, ako počas leta účinne a  priateľsky k prírode chrániť obydlia pred úpornými horúčavami, ale aj nad tým, prečo treba zachytávať dažďovú vodu. Súčasťou prezentácie je aj vysvetľujúca kampaň o tom, čo je uhlíková stopa a ako súvisí so zmenou klímy. Vznik centra bol podporený v rámci projektov DELIVER (program LIFE) a MITADAPT (Nórske granty).

Pri príležitosti otvorenia Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

mitadapt

1. októbra 2022

Centrá voľného času ponúkajú program pre deti školského i predškolského veku

Výtvarné aktivity, učenie hrou, športové aktivity, oddych, tanečné terapie, arteterapie či canisterapie. To všetko môžu zažiť deti vo veku od 4 do 7 rokov, vrátane detí z Ukrajiny, pokiaľ sa zapíšu do niektorého z pracovísk Centra voľného času (CVČ). Národnostne zmiešané skupiny detí pôsobia pod vedením slovensky, ukrajinsky a anglicky hovoriacich lektorov. Počet detí v jednej skupine je 10 až 12 a zabezpečené majú i občerstvenie. Ponuka programov CVČ je výhodná predovšetkým pre deti, ktoré nenavštevujú materskú školu.

Prihlášku je potrebné vypísať osobne priamo vo vybranom CVČ. Záujemcovia majú k dispozícii preklad prihlášky v angličtine a ukrajinčine. Deti budú umiestnené do zmiešaných skupín v poradí, v akom vypíšu prihlášku. CVČ pôsobí v Petržalke na Gessayovej 6 a na ďalších elokovaných pracoviskách – v Dúbravke na Batkovej, v Starom Meste na Štefánikovej, v Rači na Hliníckej a v Ružinove na Kulíškovej.

CVČ poskytuje aj popoludňajšiu činnosť pre deti zo základných škôl formou krúžkov či záujmových útvarov. Tie sú spoplatnené, poplatok za 60-minútovú vyučovaciu hodinu je 6 eur. Ďalšou možnosťou je vyučovanie slovenského jazyka hravou formou, ktoré je bezplatné. V prípade záujmu kontaktujte: koordinator.aktivit@gmail.com

Foto: ilustračné (CVČ Klokan)