menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Dôležité Informácie

31. marca 2022

Príspevok na ubytovanie odídenca

UPOZORNENIE: Vláda novelizáciou nariadenia vlády SR č. 218/2022 predĺžila možnosť poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov. Preto ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 31. mája 2023, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to do konca decembra 2023 (prípadne kratšie) a následne ju do 7. júna 2023 predložiť mestskej časti spolu s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves poskytuje príspevok za ubytovanie odídenca:

 • osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi;
 • právnickej osobe, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia (ďalej len „oprávnená osoba“).

Výška príspevku za ubytovanie je ustanovená nariadením vlády SR č. 218/2022 vo výške:

 1. 10 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
 2. 5 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa podľa nariadenia vlády poskytuje do 31. decembra 2023.

Informácie na tejto stránke:

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie

V prvom rade je potrebné, aby oprávnená osoba predložila mestskej časti originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. Jeden originál zmluvy je potrebné vyhotoviť pre oprávnenú osobu a jeden originál zmluvy aj pre odídenca. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade, ak je nehnuteľnosť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby bol každý spoluvlastník v zmluve uvedený ako oprávnená osoba a aby zmluvu aj podpísal. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Zmluvu možno predložiť:

 • osobne kedykoľvek v čase stránkových hodín do podateľne
 • zaslaním poštou na adresu Miestneho úradu; pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti prosíme, uvádzajte na obálke nápis „Ubytovanie odídenca“ a v zmluve uveďte svoje telefónne číslo a telefónne číslo odídenca, aby sme sa s Vami v prípade potreby vedeli čo najrýchlejšie skontaktovať. 

Prílohou zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi má byť kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ a čestné vyhlásenie oprávnenej osoby súvisiace so zánikom/ukončením nájmu po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. Prosíme, nezabúdajte na tieto povinné prílohy zmluvy.

Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestskej časti výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Výkaz možno doručiť:

 • osobne kedykoľvek v čase stránkových hodín do podateľne
 • elektronicky na e-mailovú adresu: prispevokua@karlovaves.sk; upozorňujeme, že pri tejto forme je potrebné aby bol výkaz podpísaný zaručeným elektronickým podpisom;
 • zaslaním poštou na adresu Miestneho úradu, avšak vzhľadom na dodržanie lehoty odporúčame využiť osobné alebo elektronické doručenie.

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie

Vyššie uvedené povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, a to právnickú osobu, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.

Okrem týchto povinností je však táto oprávnená osoba, pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie povinná oznámiť mestskej časti, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Oznámenie možno vykonať vyplnením formulára: „Oznámenie právnickej osoby“, v ktorom sú premietnuté aj ďalšie skutočnosti, ktoré je oprávnená osoba povinná deklarovať v zmysle § 36a ods. 4 zákona č. 480/2002 Z. z.

Oznámenie možno doručiť:

 • osobne kedykoľvek v čase stránkových hodín do podateľne; oznámenie môže oprávnená osoba vyplniť aj na mieste, avšak pre urýchlenie vybavenia a eliminovanie počtu osôb v priestoroch podateľne, odporúčame prísť už s vyplneným oznámením;
 • elektronicky na e-mailovú adresu: prispevokua@karlovaves.sk; upozorňujeme, že pri tejto forme je potrebné, aby oznámenie bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom;
 • zaslaním poštou na adresu Miestneho úradu; pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti, prosíme uvádzajte na obálke nápis „Ubytovanie odídenca“.

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne (v aktuálnom mesiaci) počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej časti, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať v podateľni v nasledovných dňoch a časoch:

 • pondelok: 08:00 – 17:00
 • utorok: 08:00 – 15:00
 • streda: 08:00 – 17:00
 • štvrtok: 08:00 – 15,00
 • Piatok: 08:00 – 13:00

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“. Pre urýchlenie ich vybavenia a eliminovanie počtu osôb v priestoroch podateľne odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom. Potrebný počet tlačív Vám bezplatne poskytneme už pri predložení zmluvy o poskytnutí ubytovania alebo kedykoľvek v čase stránkových hodín.

Informácie o vyplácaní príspevku

Maximálna výška príspevku:

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorá má:

 1. jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 710 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 710 eur za kalendárny mesiac,
 2. dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1080 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1080 eur za kalendárny mesiac,
 3. tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1430 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1430 eur za kalendárny mesiac,
 4. štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1790 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1790 eur za kalendárny mesiac.

Príspevok oprávnenej osobe, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije obmedzenie uvedené vyššie pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.

Kedy bude príspevok vyplatený?

Ministerstvo vnútra SR by malo mestskej časti poskytnúť sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Následne mestská časť do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.

Ako bude príspevok vyplatený?

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok jej bude vyplatený v hotovosti.

Príspevok vyplácaný v hotovosti si bude môcť oprávnená osoba prevziať do 5 pracovných dní v mesiaci v nasledovných dňoch a časoch:

 • pondelok 08:00 – 12:00
 • streda       08:00 – 12:00

Najčastejšie kladené otázky

Musí zmluvu podpísať aj môj manžel/moja manželka, ak vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)?
– Áno, zmluvu musia podpísať obaja manželia.

Musia zmluvu podpísať všetci vlastníci, ak vlastnia nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve?
– Áno, zmluvu musia podpísať všetci vlastníci nehnuteľnosti.

Môžem predložiť vlastnú (inú) formu zmluvy, než máte uvedenú na stránke?
– Nie, uznávame iba zmluvu, ktorej vzor zverejnilo ministerstvo.

Môže zmluvu uzavrieť nájomca namiesto vlastníka?
– Nie, zmluvu musí uzavrieť osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, príp. ju spravuje. Správou sa však rozumie spravovanie nehnuteľnosti na základe zákona alebo osobitných protokolov, čo býva zapísané aj v listoch vlastníctva (nejedná sa teda o nájom/podnájom).

Musím doložiť list vlastníctva?
– Nie, list vlastníctva nie je potrebný.

Aký trvalý pobyt máme uviesť odídencovi, ktorému poskytujeme ubytovanie, v zmluve o poskytnutí ubytovania?
– Uvádza sa trvalý pobyt na Ukrajine, resp. pobyt uvedený aj na tlačive o tolerovanom pobyte (dočasné útočisko).

26. februára 2022

Diviaky

Nahlasovanie diviakov

Videli ste v uliciach Karlovej Vsi diviakov? Ak áno, prosíme Vás o nahlásenie ich výskytu prostredníctvom e-mailu sekretariat-UR@svps.sk. Prípadný odlov či odchyt je v kompetencii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Všetky aktuality k tejto téme nájdete TU.

Kontaktná osoba pre koordináciu pomoci MČ Bratislava-Karlova Ves:

Katarína Šustáková – tel.: +421 940 637 146, e-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk

Situácia na Ukrajine je vážna, ale Slovenská republika nie je v bezprostrednom ohrození. Našou najdôležitejšou úlohou je pomoc susednému štátu a jeho obyvateľom, ktorí hľadajú útočisko.

Kde a ako môžete pomôcť:

 • Ak viete ľuďom na úteku ponúknuť ubytovanie či materiálnu pomoc, môžete svoju ponuku nahlásiť na stránke pomocpreukrajinu.sk alebo cez Ministerstvo vnútra SR na tel. čísle: 02 4859 3312, resp. e-mailom: pomocpreukrajinu@minv.sk
 • Ak chcete pomôcť ľuďom z Ukrajiny, urobiť to môžete aj prostredníctvom overenej platformy www.ktopomozeukrajine.sk, ktorá zastrešuje viac ako 30 mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosti v krízových zónach a v humanitárnych krízach. Cez túto platformu môžete poskytnúť finančný dar, alebo ponúknuť finančnú, materiálnu, ubytovaciu či personálnu pomoc (dobrovoľníci, tlmočníci, psychológovia, zdravotníci). Je potrebné vyplniť dotazník. Aktuálne informácie nájdete aj na ich Facebooku.
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) taktiež zriadilo transparentný účet na finančnú zbierku na pomoc Ukrajine.
 • Môžete tiež poskytnúť pomoc či finančný príspevok priamo niektorej z humanitárnej organizácií, ktoré Ukrajine pomáhajú, napr. Človek v ohrození alebo Magna Slovakia.
 • Zbierku materiálnej pomoci spustila aj mestská časť Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s ostatnými mestskými časťami obvodu Bratislava IV (bližšie informácie nižšie).
 • Ak chcete pomáhať ako dobrovoľník, môžete si vybrať niektorú z dobrovoľníckych ponúk na stránke dobrovonictvo.sk.
 • Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Veronika Goldiňáková, pripravila voľne dostupnú príručku základov ukrajinského jazyka, ktorá obsahuje abecedu, základnú slovnú zásobu a frázy, a môže byť nápomocná pri základnej komunikácii s osobami, ktoré neovládajú iný než ukrajinský jazyk. Úrad pre vydávanie publikácií EÚ tiež vydal praktickú brožúru so základnými frázami a piktogramami špeciálne vhodnú pre žiakov a učiteľov.

Ďakujeme za Vašu solidaritu!

Informácie pre občanov prichádzajúcich z Ukrajiny

Zbierky v Bratislave IV

Humanitárnu zbierku odštartovali aj mestské časti zo západnej Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, pričom postupujú koordinovane, aby bola zbierka účelná a adresná. Zoznam konkrétnych potrebných vecí bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na webstránkach mestských častí. Od obyvateľov budú preberať iba aktuálne potrebný materiál.

Kontaktné miesta pre materiálnu pomoc Ukrajine v jednotlivých mestských častiach:

KARLOVA VES

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Miestny úrad na Námestí sv. Františka 8. Veci môžete priniesť kedykoľvek počas úradných hodín na vrátnicu v hlavnom vchode. Na úrade bude všetka materiálna pomoc pripravená na expedíciu a bude distribuovaná na určené miesta podľa potreby.

Momentálne zbierame najmä toaletné potreby osobnej hygiény najmä pre ženy a deti, ale aj pre mužov, špecifické „junior“ zubné pasty, zubné kefky, detské šampóny, telové mlieka, vlhčené vreckovky, mydlá, osušky, deky, spacie vaky, karimatky.

DÚBRAVKA

V mestskej časti Bratislava-Dúbravka je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Dom kultúry Dúbravka vo foyer.
Kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.dubravka.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile.

LAMAČ

V Lamači je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2.
Kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.lamac.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile Mestskej časti Bratislava-Lamač.

DEVÍNSKA NOVÁ VES

V Devínskej Novej Vsi je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Hasičská zbrojnica na ulici Milana Pišúta 3.
Kontaktné miesto je v prevádzke od 1. marca od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.devinskanovaves.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile mestskej časti.

DEVÍN

V Devíne je kontaktným miestom Dom kultúry na Rytierskej ulici č. 2. Kontaktné miesto je v prevádzke v pondelok až piatok od 16.00 do 19.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.devin.sk.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

V Záhorskej Bystrici sa od utorka 1. marca nachádza zberné miesto v areáli stavebnín Tchimo na ulici Čsl. tankistov 1A v prevádzke spoločnosti Porto Moving. Sem môžete priviezť materiálnu pomoc v pracovných dňoch od 7.30 do 19.00 h a v sobotu v čase od 10.00 do 12.00 h. V prípade potreby môžete kontaktovať starostu Jozefa Krúpu 0905 602 082 alebo Ľuboša Dobšíčka zo spoločnosti Porto Moving 0911 132 185. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.zahorskabystrica.sk.

BORY MALL: Centrum pre humanitárnu podporu ukrajinského ľudu

V nákupnom centre Bory Mall je zriadené centrum humanitárnej pomoci, ktoré slúži zároveň ako zberné aj výdajné miesto materiálnej pomoci pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí na Slovensko utiekli pred vojnou. Môžu si sem prísť vziať:

 • jedlo a potraviny
 • hygienické potreby
 • potreby pre deti
 • oblečenie a obuv

Kde v Bratislave ešte môžete pomôcť?

4. marca 2022

Civilná ochrana

Téma civilnej obrany (CO) je v kompetencii štátu a ten ju aj bude včas a jednotne komunikovať, vrátane informácií o CO krytoch, tj o podmienkach ich uvedenia do aktívneho stavu, ako aj o určení spôsobu distribúcie obyvateľstva ku krytom a k Jednoduchým úkrytom budovaným svojpomocne (JÚBS).

Mesto a mestské časti majú úlohu aktualizovať a preveriť sieť CO krytov na území Bratislavy. Momentálne zo strany bratislavských samospráv prebieha plnenie tejto úlohy a ďalej budeme postupovať podľa pokynov Okresného úradu.