tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuálne dôležité informácie

15. apríla 2024

Predaj a nájom majetku

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má vo vlastníctve alebo v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok, s ktorým môže nakladať v súlade s platnou právnou úpravou. Prevod majetku, nájom, či iné nakladanie s týmto majetkom upravujú príslušné právne predpisy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a podliehajú schváleniu príslušných orgánov (starosta alebo miestne zastupiteľstvo), podľa charakteru a hodnoty majetku, ktorý je predmetom nakladania.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves môže prenechať majetok do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.

Prevod alebo nájom majetku sa uskutočňujú formou najmä obchodnej verejnej súťaže, ktorá je vyhlasovaná až po schválení podmienok v miestnom zastupiteľstve. Predaj alebo nájom majetku na základe dôvodov hodných osobitného zreteľa je možný iba v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

V prípade záujmu o kúpu alebo nájom voľného majetku je možné obrátiť sa na mestskú časť so žiadosťou, a v prípade vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže sa uchádzať a kúpu alebo nájom majetku. 

 • Pozemky – záhrady
  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má vo vlastníctve alebo v správe pozemky, ktoré sú evidované v katastrálnom operáte na listoch vlastníctva. Ide o pozemky v katastrálnom území Karlova Ves, ktoré sú určené na využitie ako záhrady v celkovom počte 55 záhrad.
 • Nebytové priestory
  Vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je 48 nebytových priestorov. Informácia o uvoľnení priestorov alebo vyhlásení verejnej obchodnej súťaže je vždy aktuálne uvedená v prílohe.  

V prílohe „Aktuálny prehľad majetku určeného na predaj a nájom“ sú uvedené len pozemky a nebytové priestory, ktoré sú v aktuálnom čase neobsadené (voľné), alebo ku ktorým je vyhlásená obchodná verejná súťaž.

Bližšie informácie a kontakty nájdete na stránke Referátu správy majetku bytov a nebytových priestorov.

Aktuálne vyhlásené obchodné verejné súťaže:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 3265 o výmere 397 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 3261 o výmere 485 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 3260 o výmere 382 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 151 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 286 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 281 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 270 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc.č. 2569 o výmere 229 m2 v lokalite Patrónka-Mokrohájska cesta v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom záhrady – časť pozemku parc. č. 2360/23 o výmere 680 m2 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

4. júla 2024

Podmienky OVS_nebytový priestor na Lackovej ul. č. 4

28. júna 2024

22. februára 2024

Parkovacie miesta na prenájom

PONUKA VOĽNÝCH MIEST NA PARKOVANIE

Bývate v Karlovej Vsi na Dlhých dieloch v lokalite ulíc Majerníkova, Matejkova, Ľ. Fullu či Pribišova? Máte ťažkosti s nočným parkovaním? Prenajmite si kryté parkovacie miesto v uzavretej garáži pod pešou zónou Pribišova. Garážová brána je na diaľkový ovládač. Svoju cenovú ponuku v hodnote min. 117 eur/mesačne môžete zaslať prostredníctvom formulára v dokumente, ktorý nájdete na nižšie uvedenom linku:

13. februára 2024

PHSR

Vážení Karlovešťania,

dovoľte nám informovať Vás, že Karlova Ves začala s prípravou dôležitého dokumentu, ktorým je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2024 – 2030 (ďalej len „PHRSR“).

Tento strategický dokument pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestskou časťou a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, školstva, kultúry, športu, sociálnych služieb atď. Tento dokument je zároveň povinnou prílohou pri žiadostiach o čerpanie nenávratných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR a je preto pre mestskú časť nevyhnutný.

V záujme všetkých obyvateľov Karlovej Vsi je, aby sa do tvorby tohto strategického dokumentu zapojilo čo najviac obyvateľov. Preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky či návrhy k plánu budúceho rozvoja mestskej časti s cieľom zlepšenia kvality života v Karlovej Vsi. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Návrhy by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Oznámenie: Dotazníkový prieskum je už uzavretý, ďakujeme všetkým za participáciu!

Dotazník, ktorý bude podkladovým materiálom pre PHRSR, môžete vyplniť buď elektronicky alebo si ho môžete stiahnuť (nižšie) a následne zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu: phsr@karlovaves.sk.
V tlačenej forme budú dotazníky distribuované do každej domácnosti prostredníctvom Karloveských novín, ktoré si nájdete v schránke od 25. januára 2024. Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať osobne na vrátnici miestneho úradu.

Vyplniť a odovzdať ich môžete najneskôr do konca februára 2024.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení Vášho názoru.

31. marca 2022

Príspevok na ubytovanie odídenca

NOVÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU PLATNÉ OD 1. JÚLA 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.7.2024 dôjde k určitým zmenám, čo sa týka poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov. Bola prijatá novela zákona o azyle zákon č. 144/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Zmena sa týka najmä odídencov. Už sa nebude poskytovať príspevok za ubytovanie všetkých odídencov, ale len niektorých, a to:

 • počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky
 • alebo je zraniteľnou osobou:
  a) člen domácnosti, ktorý je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
  b) osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,
  c) osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
  d) jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
  e) dieťa do piatich rokov veku osoby podľa predchádzajúceho bodu.

Zraniteľnosť preukazuje odídenec oprávnenej osobe a obci:
a) potvrdením o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
b) oznámením o priznaní dotácie, ak ide o osobu osoba so závažným zdravotným postihnutím,
c) dokladom totožnosti,
d) ak ide o rodiča s dieťaťom do 5 rokov:
1. čestným vyhlásením rodiča dieťaťa, že sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo
2. rozhodnutím súdu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu.

Doklady, resp. potvrdenia musia byť zo slovenských úradov, čiže musia byť odídenci u nás poberatelia pomoci v hmotnej núdzi a poberatelia dotácie, ak ide o osobu osoba so závažným zdravotným postihnutím.

Všetky potrebné vzory a dokumenty (zmluva, čestné prehlásenie, atď.) budú zverejnené aj na stránke minv.sk. Výkazy a prehľady budú zverejnené až koncom júla, pretože v júni ešte pôjdeme starým režimom (viď informácie nižšie).

Dôležité upozornenie!
Prvé hlásenie sa odídencov na obci, že im oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je potrebné urobiť už do 4. júla 2024 a zároveň predložiť aj vyššie uvedené doklady (štatút odídenca, že je v lehote 120 dní od získania prvého dočasného útočiska, alebo doklady, že patrí do niektorej kategórie zraniteľných osôb).

Pre hlásenie sa odídenca na obci bude od júla platiť nasledovné (§ 36a ods. 10 zákona o azyle):
Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný:
a) osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie
1. do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania; súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti podľa odseku 3, ak ide o zraniteľnú osobu,
2. dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní; to neplatí, ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi menej ako 14 dní,
b) bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie zraniteľnosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e).

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU PLATNÉ DO 30. JÚNA 2024

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves poskytuje príspevok za ubytovanie odídenca:

 • osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi;
 • právnickej osobe, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia (ďalej len „oprávnená osoba“).

Výška príspevku za ubytovanie je ustanovená nariadením vlády SR č. 218/2022 vo výške:

 • 5 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, (na dospelých aj deti).

Príspevok za ubytovanie odídenca sa podľa nariadenia vlády poskytuje do 30. júna 2024.

Informácie na tejto stránke:

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie

V prvom rade je potrebné, aby oprávnená osoba predložila mestskej časti originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. Jeden originál zmluvy je potrebné vyhotoviť pre oprávnenú osobu a jeden originál zmluvy aj pre odídenca. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade, ak je nehnuteľnosť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby bol každý spoluvlastník v zmluve uvedený ako oprávnená osoba a aby zmluvu aj podpísal. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Zmluvu možno predložiť:

 • osobne kedykoľvek v čase stránkových hodín do podateľne
 • zaslaním poštou na adresu Miestneho úradu; pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti prosíme, uvádzajte na obálke nápis „Ubytovanie odídenca“ a v zmluve uveďte svoje telefónne číslo a telefónne číslo odídenca, aby sme sa s Vami v prípade potreby vedeli čo najrýchlejšie skontaktovať. 

Prílohou zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi má byť kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ a čestné vyhlásenie oprávnenej osoby súvisiace so zánikom/ukončením nájmu po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. Prosíme, nezabúdajte na tieto povinné prílohy zmluvy.

Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestskej časti výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Výkaz možno doručiť:

 • osobne kedykoľvek v čase stránkových hodín do podateľne
 • elektronicky na e-mailovú adresu: prispevokua@karlovaves.sk; upozorňujeme, že pri tejto forme je potrebné aby bol výkaz podpísaný zaručeným elektronickým podpisom;
 • zaslaním poštou na adresu Miestneho úradu, avšak vzhľadom na dodržanie lehoty odporúčame využiť osobné alebo elektronické doručenie.

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie

Vyššie uvedené povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, a to právnickú osobu, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.

Okrem týchto povinností je však táto oprávnená osoba, pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie povinná oznámiť mestskej časti, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Oznámenie možno vykonať vyplnením formulára: „Oznámenie právnickej osoby“, v ktorom sú premietnuté aj ďalšie skutočnosti, ktoré je oprávnená osoba povinná deklarovať v zmysle § 36a ods. 4 zákona č. 480/2002 Z. z.

Oznámenie možno doručiť:

 • osobne kedykoľvek v čase stránkových hodín do podateľne; oznámenie môže oprávnená osoba vyplniť aj na mieste, avšak pre urýchlenie vybavenia a eliminovanie počtu osôb v priestoroch podateľne, odporúčame prísť už s vyplneným oznámením;
 • elektronicky na e-mailovú adresu: prispevokua@karlovaves.sk; upozorňujeme, že pri tejto forme je potrebné, aby oznámenie bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom;
 • zaslaním poštou na adresu Miestneho úradu; pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti, prosíme uvádzajte na obálke nápis „Ubytovanie odídenca“.

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne (v aktuálnom mesiaci) počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej časti, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať v podateľni v nasledovných dňoch a časoch:

 • pondelok: 08:00 – 17:00
 • utorok: 08:00 – 15:00
 • streda: 08:00 – 17:00
 • štvrtok: 08:00 – 15:00
 • Piatok: 08:00 – 13:00

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“. Pre urýchlenie ich vybavenia a eliminovanie počtu osôb v priestoroch podateľne odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom. Potrebný počet tlačív Vám bezplatne poskytneme už pri predložení zmluvy o poskytnutí ubytovania alebo kedykoľvek v čase stránkových hodín.

Informácie o vyplácaní príspevku

Maximálna výška príspevku:

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorá má:

 1. jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 390 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 390 eur za kalendárny mesiac,
 2. dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 540 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 540 eur za kalendárny mesiac,
 3. tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 720 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 720 eur za kalendárny mesiac,
 4. štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 900 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 900 eur za kalendárny mesiac.

Príspevok oprávnenej osobe, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije obmedzenie uvedené vyššie pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.

Kedy bude príspevok vyplatený?

Ministerstvo vnútra SR by malo mestskej časti poskytnúť sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Následne mestská časť do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.

Ako bude príspevok vyplatený?

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok jej bude vyplatený v hotovosti.

Príspevok vyplácaný v hotovosti si bude môcť oprávnená osoba prevziať do 5 pracovných dní v mesiaci v nasledovných dňoch a časoch:

 • pondelok 08:00 – 12:00
 • streda       08:00 – 12:00

Najčastejšie kladené otázky

Musí zmluvu podpísať aj môj manžel/moja manželka, ak vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)?
– Áno, zmluvu musia podpísať obaja manželia.

Musia zmluvu podpísať všetci vlastníci, ak vlastnia nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve?
– Áno, zmluvu musia podpísať všetci vlastníci nehnuteľnosti.

Môžem predložiť vlastnú (inú) formu zmluvy, než máte uvedenú na stránke?
– Nie, uznávame iba zmluvu, ktorej vzor zverejnilo ministerstvo.

Môže zmluvu uzavrieť nájomca namiesto vlastníka?
– Nie, zmluvu musí uzavrieť osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, príp. ju spravuje. Správou sa však rozumie spravovanie nehnuteľnosti na základe zákona alebo osobitných protokolov, čo býva zapísané aj v listoch vlastníctva (nejedná sa teda o nájom/podnájom).

Musím doložiť list vlastníctva?
– Nie, list vlastníctva nie je potrebný.

Aký trvalý pobyt máme uviesť odídencovi, ktorému poskytujeme ubytovanie, v zmluve o poskytnutí ubytovania?
– Uvádza sa trvalý pobyt na Ukrajine, resp. pobyt uvedený aj na tlačive o tolerovanom pobyte (dočasné útočisko).

26. februára 2022

Diviaky

Nahlasovanie diviakov

Videli ste v uliciach Karlovej Vsi diviakov? Ak áno, prosíme Vás o nahlásenie ich výskytu prostredníctvom e-mailu sekretariat-UR@svps.sk. Prípadný odlov či odchyt je v kompetencii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Všetky aktuality k tejto téme nájdete TU.