menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Všeobecne záväzné nariadenia

24. júna 2021

Územných plánov a stavieb

24. júna 2021

Žiakov a školstva

 • VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • VZN č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaKarlova Ves
 • VZN č. 1/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (§ 3 zrušený v znení VZN č. 1/2017 zo dňa 14.2.2017)
 • VZN č. 2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 3/2015  o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia na kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 2/2014 o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
24. júna 2021

Dotácií a finančných príspevkov občanom

 • VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019
 • VZN č. 7/2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 5/2019  o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 5/2019_Príloha č. 1
 • VZN č. 5/2019_Príloha č. 4
 • VZN č. 5/2019_Príloha č. 5 a 5.1
 • VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (§ 3 zmenený v znení VZN č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018)
 • VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení VZN č. 8/2017 – ÚPLNÉ ZNENIE
 • VZN č. 8/2017,  ktorým sa mení VZN c. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
 • VZN č. 8/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
 • VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratný finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu MČ, v znení VZN 1/2013 zo dňa 29.01.2013
 • VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (VZN 08/2008 v znení VZN 1/2013)
 • VZN č. 8/2008, o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných  výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. (v platnosti už iba § 4)
24. júna 2021

Obchodu, prevádzok a daní

 • VZN č. 5/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020
 • VZN č. 3/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017
 • VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 4/ 2013 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 3/2019 z 25.6.2019.
 • VZN č. 3/2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov
 • VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015
 • VZN č. 2/2017, o miestnom poplatku za rozvoj
 • VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27.10.2015 o miestnych daniach
 • VZN č. 6/2015 o miestnych daniach
 • VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov
 • VZN č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • VZN_02_2005, ktorým sa zrušujú VZN č. 57/1999 o miestnom poplatku a VZN č. 1_2003 o dani z nehnuteľnosti a daňových úľavách
 • VZN_07_2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác
 • VZN_01_2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely
 • VZN_59_1999 o vykonávaní rozkopavkových prác
 • VZN_54_1999, ktorým sa dopĺňa Trhový poriadok pre príležitostné trhy
 • VZN_51_1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
24. júna 2021

Poriadku, životného prostredia a verejných priestranstiev

 • VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 9/2017 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017
 • VZN č. 6/2017, o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • VZN č. 2/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (§ 3 ods. 3 stratil k platnosť k 26.11.2016 )
 • VZN č. 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely
24. júna 2021

Sociálnych služieb

 • VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
 • VZN č. 4/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov
 • VZN č. 2/2020 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018
 • VZN č. 1/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva, v znení VZN č. 6/2019 zo dňa 5. novembra 2019
 • VZN č. 8/2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov
 • VZN č. 6/2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva
 • VZN č. 2/2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva
 • VZN č. 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb
 • VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
 • VZN č.7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
24. júna 2021

Volieb, Referenda

24. júna 2021

Rôzne

 • VZN č. 3/2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 6/2016 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • VZN č. 2/2016 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii
 • VZN č. 1/2015 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“
 • VZN č. 2/2009 o symboloch mestskej časti a ich používaní
 • VZN č. 9/2008 o zmenách v súvislosti so zavedením meny euro