Mestská časť Bratislava – Karlova Ves vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Strategická časť bola spracovaná na základe a podkladov od neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení poskytujúcich sociálne služby, ale najmä na základe analýzy, ktorá je zverejnená súčasne s návrhom strategickej časti.

Analytická časť komunitného plánu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Strategická časť Komunitného plánu

KPSS stanovuje ciele a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám v súlade s PHSR – Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a platnou legislatívou.
Dovoľujeme si Vám predložiť návrh koncepcie strategickej časti KPSS na roky 2022 – 2024 na verejnú diskusiu a pripomienkovanie.

Svoje pripomienky k predloženému návrhu KPSS predkladajte v termíne do 22.9.2021 a to nasledovným spôsobom:

Poštou na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
nám. Sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Mailovou poštou na adresu:
socialne@karlovaves.sk; erika.antalicova@karlovaves.sk;

Za Vaše návrhy a pripomienky Vám ďakujeme.

Oslovili sme aj vás

Do 18. 10. 2019 sme zbierali názory obyvateľov Karlovej Vsi, prijímateľov aj poskytovateľov sociálnych služieb pomocou dotazníkov, ktoré ste mohli vyplniť online aj v papierovej podobe. Ďakujeme všetkým z vás, ktorí sa zapojili. Vyhodnotenie dotazníkov bude predbežne zverejnené decembri.

Čo sú sociálne služby?

Pomoc ľuďom v situácii, keď si ju nevedia zabezpečiť sami. Patria sem domovy a zariadenia pre seniorov, opatrovateľské služby, centrá pre rodiny s deťmi, škôlky a jasle, ale aj terénne sociálne služby (ako domáca opatrovateľská starostlivosť, prepravná služba či krízová pomoc).

 

Čo je komunitné plánovanie?

Nástroj, ktorým chceme zistiť, aké služby potrebujete a či môžu byť bezproblémovo poskytnuté. Jeho cieľom je zabezpečenie potrebných kapacít po materiálnej, finančnej aj personálnej stránke. Dobrému plánu vždy predchádza analýza existujúceho stavu.

 

Kto sa podieľa na výskume?

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves spolupracuje s výskumníkmi z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ústavu verejnej politiky FSEV UK. Projekt je podporený v rámci grantového programu Active Citizenship Fund – Slovakia, zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

 

Aký je náš cieľ?

Chceme dosiahnuť, aby mali všetci Karlovešťania dostupné sociálne služby v podobe, v akej im najviac vyhovujú. Preto sa snažíme zladiť potreby prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Okrem toho vytvoríme pre samosprávy manuál pre tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb a vzor všeobecne záväzného nariadenia, ktorý zaviaže samosprávy vytvoriť takýto dokument s aktívnym zapojením verejnosti i prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Preto budeme vďační, ak sa to výskumu zapojíte aj vy:

 

Dotazník môžete vyplniť online, alebo si ho stiahnuť ako .pdf a poslať nám ho, prípadne sa nám. Do zariadení poskytujúcich sociálne služby radi dotazníky donesieme aj osobne.

 

Dotazník pre verejnosť – obyvateľov Karlovej Vsi

 

Dotazník pre prijímateľov sociálnych služieb v Karlovej Vsi

 

Dotazník pre Karlovešťanov využívajúcich sociálne služby mimo MČ Karlova Ves

 

Dotazník pre Karlovešťanov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb mimo MČ Karlova Ves

 

Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb

 

Dotazníky môžete vyplniť aj osobne na Karloveských hodoch 28. a 29. septembra pri stánkoch mestskej časti.

 

Dotazníky je možné odoslať do 18. 10. 2019

 

Ako výskum prebieha?

 

Projekt “Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves” prebieha od mája 2019 do júna 2020 v nasledujúcich fázach:

 

 

Napísali o nás:

Denník SME: Karlova Ves plánuje zlepšiť sociálne služby

Bratislavské noviny: Karlova Ves chce zlepšiť sociálne služby, chce zapojiť aj verejnosť

Karloveské noviny: Karlova Ves pripravuje komunitný plán sociálnych služieb

Denník N: Plánovanie sociálnych služieb v samosprávach? Často len povinná jazda

 

 

Chcete sa na niečo opýtať? Kontaktujte nás:

vyskum@institutsgi.sk

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00