menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Kontakty

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
info@karlovaves.sk

Úradné hodiny:

Pondelok08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Utorok08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 (nestránkový deň)
Streda08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Štvrtok08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 (nestránkový deň)
Piatok08:00 – 13:00

Fakturačné údaje:
IČO: 00 603 520
DIČ: 2020919164
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

STAROSTKA

STAROSTKA
ČAHOJOVÁ Dana
starostka@karlovaves.sk

KANCELÁRIA STAROSTKY
KLIMENTOVÁ Natália, Mgr.
02/707 11 135
natalia.klimentova@karlovaves.sk

MINÁRIKOVÁ Jana
02/707 11 123
jana.minarikova@karlovaves.sk

URBANÍK Martin
martin.urbanik@karlovaves.sk

REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA A CIVILNEJ OCHRANY
RAKŠÁNYI Štefan
stefan.raksanyi@karlovaves.sk

ZÁSTUPCA STAROSTKY

ZÁSTUPCA STAROSTKY
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr.
branislav.zahradnik@karlovaves.sk

KANCELÁRIA ZÁSTUPCU STAROSTKY
HLOŽEKOVÁ Jana, Mgr.
02/707 11 202, 0940 634 169
jana.hlozekova@karlovaves.sk

ŠUSTÁKOVÁ Katarína, JUDr.
02/707 11 202, 0940 637 146
katarina.sustakova@karlovaves.sk

KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Kontakty určené výlučne pre novinárov:
telefón: 0940 634 118
e-mail: media@karlovaves.sk

Vedúci:
HELDES Branislav, Mgr.
02/707 11 151, 0940 634 118

Zamestnanec referátu:
ŠPEJL Miroslav, Mgr. MVDr.
02/707 11 153, 0940 634 111 

PREDNOSTA

PREDNOSTKA
MUCSKOVÁ Jana, JUDr.
prednosta@karlovaves.sk

KANCELÁRIA PREDNOSTKY
MEDEKOVÁ Mária., Bc.
02/707 11 133, 0940 634 112
maria.medekova@karlovaves.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

KAŠTILOVÁ TONKOVÁ Viera, Mgr.
02/707 11 172, 0940 634 189
viera.kastilova@karlovaves.sk

REFERÁT RIADENIA PROJEKTOV

E-mail referátu: projekty@karlovaves.sk

Vedúca:
NEMCOVÁ Lenka
02/707 11 144, 0940 634 108
lenka.nemcova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
HUDEKOVÁ Zuzana
02/707 11 144
zuzana.hudekova@karlovaves.sk

KODHAJOVÁ Jolana
02/707 11 143, 0940 634 141
jolana.kodhajova@karlovaves.sk

MEKIŇOVÁ Dagmar
02/707 11 144, 0940 634 117
dagmar.mekinova@karlovaves.sk

MADEROVÁ Martina, DiS.
02/707 11 143, 0940 634 142
martina.maderova@karlovaves.sk

ŠIŠOLÁK Michal
02/707 11 143
michal.sisolak@karlovaves.sk

ODDELENIE PRÁVNE, ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE:

REFERÁT PRÁVNY
E-mail referátu: pravne@karlovaves.sk

Vedúca:
KLÁSKOVÁ Denisa, JUDr.
02/707 11 203
denisa.klaskova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
BENDÍKOVÁ Martina, JUDr.
02/707 11 205
martina.bendikova@karlovaves.sk

GRYC Marek, Mgr.
02/707 11 205
marek.gryc@karlovaves.sk

FLOREK Peter, Mgr.
02/707 11 205
peter.florek@karlovaves.sk

REFERÁT ORGANIZAČNÝ
E-mail referátu: organizacne@karlovaves.sk

Vedúci:
KOSNÁČ Gabriel, Ing.
02/707 11 181, 0940 634 120
gabriel.kosnac@karlovaves.sk

Zamestnanec referátu:
BEŇO Adam, Mgr.
02/707 11 182
adam.beno@karlovaves.sk

REFERÁT MZDOVÝ A PERSONÁLNY
KARELOVÁ Ľubica, Mgr., MPH
02/707 11 161
lubica.karelova@karlovaves.sk

KARASOVÁ Zorka, Ing.
02/707 11 162
zorka.karasova@karlovaves.sk

REFERÁT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A GIS

Vedúci:
ŠIMONJI Ivan
02/707 11 242, 0940 637 116
ivan.simonji@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
TOMKA Miroslav, Ing.
02/707 11 242, 0940 634 187
miroslav.tomka@karlovaves.sk

ŽÚBOR Marek, Mgr.
02/707 11 242, 0940 634 115
marek.zubor@karlovaves.sk

MIESTNY KONTROLÓR

HRÁDEK Miloslav, JUDr., Mgr., LL.M.
02/707 11 142
miloslav.hradek@karlovaves.sk

ODDELENIE MAJETKOVÉ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

E-mail oddelenia: majetkove@karlovaves.sk

Vedúca:
MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing.
02/707 11 191, 0940 634 130
janka.mahdakova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
HRVOĽOVÁ Jana, Ing.
02/707 11 173
jana.hrvolova@karlovaves.sk

OSRMANOVÁ Eva, Mgr.
02/707 11 192, 0940 634 113
eva.osrmanova@karlovaves.sk

KITANOVIČOVÁ Jarmila
02/707 11 193, 0940 634 148
jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk

LITAVSKÁ Veronika, Ing.
02/707 11 195, 0940 634 184
veronika.litavska@karlovaves.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Vedúca:
PÁSTOROVÁ Mária, Mgr.
02/707 11 211, 0940 634 140
maria.pastorova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
AUGUSTÍNOVÁ Renáta
02/707 11 212
renata.augustinova@karlovaves.sk

KOSKOVÁ Zuzana, Mgr.
02/707 11 217
zuzana.koskova@karlovaves.sk

PAŇKOVÁ Viera, Mgr.
02/707 11 215
viera.pankova@karlovaves.sk

ŠABLICOVÁ Emilie, Ing.
02/707 11 213
emilie.sablicova@karlovaves.sk

ŠÚCHALOVÁ Andrea, Ing.
02/707 11 214
andrea.suchalova@karlovaves.sk

PROČKOVÁ Diana, Ing.
02/707 11 216
diana.prockova@karlovaves.sk

MIESTNE DANE
HRUBÁ Michaela
02/707 11 107, 0940 634 119
michaela.hruba@karlovaves.sk

ZASIELANIE FAKTÚR
faktury@karlovaves.sk

ODDELENIE ŠKOLSTVA

E-mail oddelenia: skolstvo@karlovaves.sk

Vedúca:
MEDVIĎOVÁ Iliana, Mgr.
02/707 11 221, 0905 648 100
iliana.medvidova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
LAPŠANSKÁ Martina
02/707 11 222
martina.lapsanska@karlovaves.sk 
– školské financovanie

POLÁKOVÁ Elena, Mgr.
02/707 11 223, 0940 634 137
elena.polakova@karlovaves.sk 
– školský úrad 

Kontakty na konkrétne školy a škôlky nájdete v sekcii Školstvo.

REFERÁT ŠKOLSKÝCH MIEZD A PERSONALISTIKY
MANEKOVÁ Denisa
02/707 11 163
denisa.manekova@karlovaves.sk

REFERÁT SPRÁVY BUDOV

Vedúca:
ĎURICOVÁ Monika, Ing., vedúca oddelenia
02/707 11 234, 0940 634 178
monika.duricova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
BARBORÍKOVÁ Katarína
02/707 11 231
katarina.barborikova@karlovaves.sk

HORVÁTOVÁ Helena
02/707 11 232, 0940 634 150
helena.horvatova@karlovaves.sk

REFERÁT INVESTÍCIÍ

Vedúci:
BÁNIK Allan, Ing.
02/707 11 235, 0940 634 186
allan.banik@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
CSÁKÁNYIOVÁ Petra, Ing. arch.
02/707 11 236, 0940 634 172
petra.csakanyiova@karlovaves.sk

MORÁVEK Jakub, Mgr.
02/707 11 171, 0940 634 173
jakub.moravek@karlovaves.sk

PREPIAKOVÁ Viera, Ing.
02/707 11 233, 0940 634 107
viera.prepiakova@karlovaves.sk

CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM

E-mail Centra služieb občanom: cso@karlovaves.sk
E-mail Matrika: matrika@karlovaves.sk
E-mail Ohlasovňa pobytov: ohlasovnapobytov@karlovaves.sk
E-mail Miestne dane: dane@karlovaves.sk
E-mail Informačná kancelária a podateľňa: podatelna@karlovaves.sk

Vedúca:
CHLEBOVÁ Martina, Bc.
02/707 11 103
martina.chlebova@karlovaves.sk

MATRIKA
JAŠŠOVÁ Jana, Bc.
02/707 11 106
jana.jassova@karlovaves.sk

BOLÍKOVÁ Andrea, Bc.
02/707 11 105
andrea.bolikova@karlovaves.sk

OHLASOVŇA POBYTOV
CHLEBOVÁ Martina, Bc.
02/707 11 103
martina.chlebova@karlovaves.sk

CHROMEKOVÁ Eva
02/707 11 104
eva.chromekova@karlovaves.sk

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA A PODATEĽŇA
Tel. kontakt: 02/707 11 251

GEISLEROVÁ Nadežda
02/707 11 253
nadezda.geislerova@karlovaves.sk

KRÁLOVÁ Dáša
02/707 11 252
dasa.kralova@karlovaves.sk

KOUBEKOVÁ Štefánia
02/707 11 251
stefania.koubekova@karlovaves.sk

ODDELENIE DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚZEMNÉHO ROZVOJA

Vedúca celého oddelenia:
ŠPANKOVÁ, Jana, Ing.
02/707 11 272, 0940 634 151
jana.spankova@karlovaves.sk

REFERÁT DOPRAVY A VEREJNÉHO PORIADKU
Vedúca:
ŠPANKOVÁ, Jana, Ing.
02/707 11 272, 0940 634 151
jana.spankova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Mgr.
02/707 11 274, 0940 637 710
zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk
 – vyhradené parkovanie

KLAUČO Michal, Bc.
02/707 11 273, 0940 634 152
michal.klauco@karlovaves.sk
 – opravy a čistenie komunikácií – správa komunikácií

BOHÁČIKOVÁ Beáta, Ing.
02/707 11 271, 0940 634 157
beata.bohacikova@karlovaves.sk 
– rezidenčné parkovanie, kontrola vyhradeného parkovania

BANDŽÁKOVÁ Helena, Ing.
02/707 11 270
helena.bandzakova@karlovaves.sk 
– cestný správny orgán

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca:
BREZOVSKÁ Lucia, Ing.
0940 634 195
lucia.brezovska@karlovaves.sk 
– krajinný architekt 

Zamestnanci referátu:
SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr.
02/707 11 275, 0940 634 155
magdalena.svorenova@karlovaves.sk 
– výrubové povolenia na dreviny v zmysle § 47 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, špeciálny stavebný úrad – štátna vodná správa

TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr.
02/707 11 281, 0940 634 153
halina.trubinyiova@karlovaves.sk 
– odťahovanie vrakov, odpadové hospodárstvo, správa detských ihrísk, údržba psích košov

GAŠPAROVÁ Lucia, Ing.
02/707 11 282, 0940 634 154
lucia.gasparova@karlovaves.sk 
– údržba verejnej zelene

KEREK Marián, Ing.
0940 634 175
marian.kerek@karlovaves.sk
– údržba verejnej zelene

REFERÁT ÚZEMNÉHO ROZVOJA
E-mail referátu: uzemnyplan@karlovaves.sk

Vedúci:
VAŠKOVIČ Peter, Ing. arch.
02/707 11 261, 0940 634 180
peter.vaskovic@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
KOREŇ Dušan, Ing.
02/707 11 262
dusan.koren@karlovaves.sk

SKLADANÁ Veronika, Ing.
02/707 11 262
veronika.skladana@karlovaves.sk

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

E-mail oddelenia: socialne@karlovaves.sk

Vedúca:
ANTALIČOVÁ Erika, Mgr.
0940 634 199
erika.antalicova@karlovaves.sk

REFERÁT POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ A OPATROVATELSKEJ SLUŽBY
Opatrovateľská služba – Tel. kontakt: 0940 637 150
opatrovatelska@karlovaves.sk

Vedúci:
VASIĽ Maroš, Mgr.
02/707 11 292, 0940 634 129
maros.vasil@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
BEŇOVÁ Jana, Mgr.
02/707 11 292, 0940 634 124
jana.benova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba

BIELKOVÁ Katarína, Mgr.
02/707 11 292, 0940 634 136
katarina.bielkova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba

HÁJEKOVÁ Danka, PhDr.
02/707 11 292, 0940 634 123
danka.hajekova@karlovaves.sk 
– posudková činnosť  

TÍM PROFESIONÁLNYCH OPATROVATELIEK PÔSOBIACICH V TERÉNE

REFERÁT SOCIÁLNY, ZDRAVOTNÝ A PRE SENIOROV

Donáška stravy do domácnosti
Tel. kontakt: 0940 637 100, e-mail: donaskastravy@karlovaves.sk

Karloveské denné centrá
Tel. kontakt: 0940 634 198, e-mail: dennecentra@karlovaves.sk

Stretnutia karloveských jubilantov
Tel. kontakt: 0940 634 132, e-mail: jubilanti@karlovaves.sk

Vedúca:
POLÁCHOVÁ Mária, Mgr.
0940 634 167
maria.polachova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:

Sociálna pracovníčka:

DOČOLOMANSKÁ Soňa, Mgr.
02/707 11 291, 0940 634 135
sona.docolomanska@karlovaves.sk

Koordinátorka denných centier:

FUČEKOVÁ Simona
02/707 11 299, 0940 634 133
simona.fucekova@karlovaves.sk 
– karloveské denné centrá, senior kluby, stretnutia karloveských jubilantov, finančné príspevky pri dožití jubilea (90, 95,100 a viac rokov)

Administratívno – terénny pracovník:

OSÚCH Michal
0940 637 100
michal.osuch@karlovaves.sk 
– služba donáška stravy do domácnosti, stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti

Sociálna výdajňa:

MOCK Ján, Mgr.
02/707 11 299
jan.mock@karlovaves.sk

SENIOR KLUBY

Senior Klub, Lackova 4
ŠOTNÍKOVÁ Elena
02/707 11 505
skl@karlovaves.sk

Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1
PETRÁKOVÁ Alžbeta
02/707 11 506
skt@karlovaves.sk

Senior Klub Lipka, Pribišova 8
ČERVENKOVÁ Edita
02/707 11 507
skp@karlovaves.sk

STAVEBNÝ ÚRAD

Úradné hodiny stavebného úradu:

Pondelok:08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Streda:08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

E-mail oddelenia: stavebnyurad@karlovaves.sk

Vedúca:
KLAUČOVÁ Zuzana, Ing.
02/707 11 317, 0940 634 190
zuzana.klaucova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
ŠABÍKOVÁ Vladimíra, Ing. arch.
02/707 11 314, 0940 634 191
vladimira.sabikova@karlovaves.sk

HAMBÁLKOVÁ Drahoslava, Ing.
02/707 11 315, 0940 637 103
drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

FEKETEOVÁ Anna
02/707 11 318
anna.feketeova@karlovaves.sk

BARTOŠOVÁ Dominika, Ing.
02/707 11 312, 0940 634 194
dominika.bartosova@karlovaves.sk

KNOPPOVÁ Alena, Ing. arch.
02/707 11 313
alena.knoppova@karlovaves.sk

PAULECHOVÁ Adriána, Mgr.
02/707 11 320
adriana.paulechova@karlovaves.sk
– administratíva

KRÁLOVÁ Jozefína, JUDr.
02/707 11 311
jozefina.kralova@karlovaves.sk

ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD:
MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing.
02/707 11 319
zuzana.majernikova@karlovaves.sk

ODDELENIE KULTÚRY

Vedúca:
RABATIN Adriána, Mgr.
0940 634 121
adriana.rabatin@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:
KNÉBLOVÁ Barbora
0940 634 126
barbora.kneblova@karlovaves.sk

ŠČASNÝ Ivan
0940 634 127
ivan.scasny@karlovaves.sk

TOMANDL Ján
0940 634 125
jan.tomandl@karlovaves.sk 
– produkcia Karloveské centrum kultúry

REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA

E-mail referátu: kniznica@karlovaves.sk
Tel. kontakt: 02/707 11 500 
Adresa: Jurigovo nám. 9, 841 05 Bratislava

Vedúca:
NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ Petra
petra.dzerengova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:
MULLEROVÁ Miroslava
02/707 11 500

SANTORISOVÁ Jana
02/707 11 500

DÚBRAVOVÁ Veronika
02/707 11 500

REFERÁT SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

E-mail referátu: sport@karlovaves.sk

Vedúca:
PAUČOVÁ Anna, Ing.
anna.paucova@karlovaves.sk

PLAVÁREŇ MAJERNÍKOVA
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
0940 634 131
info@plavarenmajernikova.sk

MESTSKÁ POLÍCIA

Pre okamžité riešenie volajte bezplatnú linku 159.

inšp. Ondrej Ďurčo
okrsok Karlova Ves
Tel. kontakt: 0902 921 711

Kontakt:
Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Expozitúra – Bratislava IV
Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
č. d.: 151 / prízemie
e-mail: okrskar@karlovaves.sk

Expozitúra – Bratislava IV (sídlo Dúbravka, Saratovská 30)
Tel. kontakt (stála služba): 02/ 645 34 351
Tiesňová linka: 159 (centrálna linka Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislavy)

Stránkové hodiny na MiÚ:
streda:         13.00 – 17.00  h / inšp. Ondrej Ďurčo

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020