menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Knižničný poriadok

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
v zmysle Štatútu Miestnej knižnice Karlova Ves vydáva tento

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok Miestnej knižnice Karlova Ves (ďalej len „knižnica“), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
2. Knižnica zabezpečí uverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch (prípadne aj tlačou).
3. Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava–Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“).
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej „služieb“) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať.

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetkých čitateľov. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Bratislava, Karlova Ves, Jurigovo námestie.

Výpožičný čas:            
Pondelok:                       13.00- 19.00                                                                 
Utorok:     9.00- 12.00    13.00- 16.00         
Streda:     9.00- 12.00    13.00- 19.00                                 
Štvrtok:     9.00- 12.00    13.00- 16.00
Piatok:      9.00- 12.00    13.00- 16.00                  

Článok 3
Knižničný fond
1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a/ primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty
b/ sekundárny fond: katalógy – databázy v elektronickej forme
2. Fondy a zariadenie knižnice sú majetkom mestskej časti. Používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice
1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sú poskytované za úhradu. Cenník služieb a poplatkov (ďalej iba „cenník“) je súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku.
2. Základné služby knižnice sú:
– absenčné a prezenčné výpožičné služby
– predlžovanie výpožičnej lehoty
– poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií
3. Špeciálne služby knižnice sú spoplatnené. Sú to tieto:
– kopírovacia služba (iba knižničné dokumenty)
– bezplatný prístup na internet pre zaregistrovaných používateľov (spoplatnené sú vytlačené kópie)
4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
5. Knižnica diferencuje svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku.

Článok 5
Prístupnosť knižnice
1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu občanov k informáciám a dokumentom.
2. Registrovaný používateľ má na základe platného preukazu čitateľa prístup do verejných priestorov knižnice.

Článok 6
Základné práva a povinnosti používateľa knižnice
1.
Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.
2. Používateľ vo všetkých priestoroch zachováva ticho, poriadok a čistotu.
3. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
4. V priestoroch knižnice je zakázané jesť, konzumovať alkohol a fajčiť.
5. Rovnako sa zakazuje používať mobilné telefóny.
6. Z práva využívať služby knižnice je dočasne vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou alebo používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným na obtiaž alebo ktorý nemá uhradené prípadné pokuty za nevrátené knihy.
7. Rodinní príslušníci používateľa s nákazlivou chorobou sú povinní o tom informovať pracovníka knižnice, ktorý zabezpečí dezinfekciu knižničných dokumentov.
8. Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Článok 7
Registrácia používateľa
1.
Registrovaným používateľom sa môže stať:
a/ občan Slovenskej republiky,
b/ príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.
2. Záujemca sa stane registrovaným používateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu používateľa. Podpísaním prihlášky nový používateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku.
3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa nariadenia EP a Rady EU 216/679/GDPR.
4. Knižnica upozorní používateľa pri zápise na Knižničný a výpožičný poriadok.

Článok 8
Čitateľský preukaz používateľa
1. Preukaz, ktorý je vybavený čiarovým kódom sa vystavuje:
a/ občanom SR po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.
Deti do 15 rokov majú nárok na preukaz po podpísaní prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.
b/ občanom iných štátov po predložení povolenia k pobytu v SR a cestovného pasu
2. Platnosť preukazu čitateľa sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v článku 8 bod 1.
3. Za vystavenie a obnovenie preukazu čitateľa sa platí registračný poplatok. Jeho cenu určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zanikne:
a/ odhlásením
b/ neobnovením členstva (ak nie je zaplatený ročný registračný poplatok)
c/ hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a nenahradením škôd v určenom termíne. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
5. Používateľ, ktorému bolo odobraté členstvo v zmysle článku 8, bodu 4, písmena c sa nemôže stať znovu členom knižnice. Právo využívať služby knižnice sa môže používateľovi odobrať na určitý čas i z hygienických dôvodov.
6. Preukaz čitateľa je doklad, ktorý oprávňuje používateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný. Môže ho používať iba osoba, na ktorej meno bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz používateľa na overenie jeho totožnosti.
7. Za dôsledky zneužitia preukazu používateľa zodpovedá jeho držiteľ. Stratu je povinný ihneď oznámiť knižnici, aby sa zabránilo jeho zneužitiu. Nový preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1 článku 8. Za vydanie nového preukazu používateľa je stanovený poplatok podľa Cenníka služieb a poplatkov.
8. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená zisťovať tieto údaje sama, používateľ hradí náklady s tým spojené.

Článok 9
Výpožičný poriadok
1. Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne.
3. Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
– dokumenty z príručných fondov
– dokumenty z fondov čitárne a študovne

Článok 10
Zásady vypožičiavania
1.
Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu čitateľa.
2. Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 5 ks dokumentov.
3. Výpožičná lehota je 30 dní. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie výpožičnej lehoty.
4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím / prípadne aj sám vo svojom konte cez online katalóg knižnice /.
Výpožičnú lehotu možno predĺžiť len ak má čitateľ knihu/knihy na 30 dní a to najviac jedenkrát o ďalších 30 dní, potom ju treba konzultovať s knižnicou.
5. Výpožičnú lehotu nemožno predĺžiť ak:
a/ používateľ porušil výpožičný poriadok (výpožičky nevrátil včas, nezaplatil upomienky)
b/ knihu si rezervoval iný čitateľ
6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

Článok 11
Evidencia výpožičiek
1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných kníh tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky.

Článok 12
Zodpovednosť za vypožičanú knihu
1.
Čitateľ je povinný:
a/ pri vypožičiavaní knihu prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť.
b/ vrátiť knihu v takom stave, v akom ju prevzal.

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek
1. Ak čitateľ nevráti knihy v stanovenej výpožičnej lehote, platí poplatok za oneskorenie a to bez ohľadu na to, či bol upomínaný alebo nie. Poplatky za oneskorenie sú uvedené v Cenníku. Knižnica vydá o zaplatení poplatku doklad.
2. Knižnica posiela čitateľovi maximálne štyri upomienky. Piatou upomienkou je pokus o zmier. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.
3. Ak čitateľ nevráti knihu ani po piatej upomienke, knižnica bude vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí používateľ, resp. jeho zákonný zástupca všetky náklady.

Článok 14
Elektronická rezervácia
Čitateľ si môže knihy objednať alebo rezervovať / v prípade knihy, ktorá je práve požičaná /, elektronicky cez online katalóg knižnice Karlova Ves. Po e-mailovej výzve, že kniha je pripravená na vyzdvihnutie si pre ňu príde do 3 pracovných dní (bez poplatku). Ak si čitateľ objednané alebo rezervované knihy bez udania dôvodu nevyzdvihne (spoplatnená služba), objednávky budú stornované a budú dané k dispozícii ďalším čitateľom.   

Článok 15
Straty a náhrady
1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu knihy a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. O poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje knihu nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
3. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a/ výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b/ nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
c/ finančnou úhradou dvojnásobku ceny knihy plus jednorazovou pokutou.

Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje starosta mestskej časti.
2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť starosta mestskej časti.
3. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok z 01.07.2006
4. Tento Knižničný a Výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.10.2021.

Kontakt

V prípade záujmu o podujatie v knižnici alebo o doplnenie kníh či časopisov v knižnici, prosím kontaktujte:

Miestna knižnica Karlova Ves, Jurigovo nám. 9, 841 05 Bratislava
Tel. kontakt: +421 2 707 11 500 
E-mail: kniznica@karlovaves.skpetra.dzerengova@karlovaves.sk

Cenník – Knižnica Karlova Ves

Registračný poplatok
– deti do     14,99 r.                            bezplatne  
– dospelí    15 r. – 61,99 r.                 4 €
– dôchodcovia   62 r. +                      3 €
– ŤZP                                                 bezplatne

Upomienky / pokuty
32. deň po vypožičaní knihy naskočí nultá upomienka a trvá 3 dni. Ak si čitateľ knihy nepredĺži lehotu, alebo o to nepožiada knižnicu, naskočí 1. upomienka a trvá 31 dní za cenu 1 € na čitateľa (nezávisle od počtu upomínaných kníh, platí 1 € za všetky).
Potom naskočí 2. upomienka a trvá 31 dní za cenu 2 €
Potom naskočí 3. upomienka a trvá 31 dní za cenu 4 €
Potom naskočí 4. upomienka a trvá 31 dní za cenu 7,20 €
5. upomienka je už pokus o zmier

Nevyzdvihnuté objednávky bez udania dôvodu: 1 €
Čitateľský preukaz pre nového čitateľa bezplatne
Strata preukazu: vystavenie duplikátu  2 €
Strata knihy: dvojnásobok ceny knihy + jednorazová pokuta 5 €
Kopírovacie služby: len z knižničných dokumentov ako strany z časopisu, knihy
Vytlačenie dokumentov z počítača / na počítači pre zaregistrovaných čitateľov: 1 str. / 0,10 €

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť