menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Knižničný poriadok

Miestny úrad Mestkej časti Bratislava – Karlova Ves v zmysle Štatútu Miestnej knižnice
Karlova Ves vydáva tento Knižničný poriadok:


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok Miestnej knižnice Karlova Ves (ďalej len „knižnica“), ktorého
súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
2. Knižnica zabezpečí uverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom
mieste vo svojich priestoroch (prípadne aj tlačou).
3. Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je Mestská časť
Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“).
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej
služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám
šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto
v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať.

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku
1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje
služby na tejto adrese: Bratislava, Karlova Ves, Jurigovo námestie.
Výpožičný čas: pondelok – štvrtok : 9.00 – 16.00
piatok: 12.30 – 16.00

Článok 3
Knižničný fond
1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a / Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty.
b/ Sekundárny fond: katalógy, kartotéky, bibliografie, databázy v elektronickej forme
2. Fondy a zariadenie knižnice sú majetkom mestskej časti. Používateľ je povinný ich
chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice
1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne
služby sú poskytované za úhradu. Cenník služieb a poplatkov (ďalej iba „Cenník“) je
prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.
2. Základné služby knižnice sú:
– absenčné a prezenčné výpožičné služby
– predlžovanie výpožičnej lehoty
– poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií
3. Špeciálne služby knižnice sú spoplatnené. Ceny sú uvedené v Cenníku. Sú to:
– rezervovanie požadovaných dokumentov
– medziknižničné výpožičné služby
– kopírovacia služba / iba knižničné dokumenty /
– prístup na internet
4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických
požiadaviek používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
5. Knižnica diferencuje svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku,
prípadne vzdelania a profesného zamerania.

Článok 5
Prístupnosť knižnice
1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu občanov k informáciám
a dokumentom.
2. Registrovaný používateľ má na základe platného preukazu používateľa prístup do
verejných priestorov knižnice.

Článok 6
Základné práva a povinnosti používateľa knižnice
1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi
pracovníkov knižnice.
2. Používateľ je povinný odkladať si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých
priestoroch zachováva ticho, poriadok a čistotu.
3. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom pod vplyvom alkoholu a iných
omamných látok.
4. V priestoroch knižnice je zakázané (jesť), konzumovať alkohol a fajčiť.
5. Rovnako sa zakazuje používať mobilné telefóny.
6. Z práva využívať služby knižnice je dočasne vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou
chorobou, alebo používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným
na obtiaž, alebo ktorý nemá uhradené prípadné pokuty za nevrátené knihy.
7. Rodinní príslušníci používateľa s nákazlivou chorobou sú povinní o tom informovať
pracovníka knižnice, ktorý zabezpečí dezinfekciu knižničných dokumentov.
8. Používateľ má právo podávať ústne a písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti
k práci knižnice. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z.
o sťažnostiach.

Článok 7
Registrácia používateľa
1. Registrovaným používateľom sa môže stať:
a/ občan Slovenskej republiky,
b/ príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR
a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.
2. Záujemca sa stane registrovaným používateľom knižnice vydaním Preukazu používateľa.
Podpísaním prihlášky nový používateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných
údajov a zároveň sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku.
3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.
4. Knižnica upozorní používateľa pri zápise na Knižničný a výpožičný poriadok.

Článok 8
Preukaz používateľa
1. Preukaz, ktorý je vybavený čiarovým kódom sa vystavuje:
a/ občanom SR po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym
iným dokladom.
Deti do 15 rokov majú nárok na preukaz po podpísaní prihlášky rodičom alebo zákonným
zástupcom.
b/ občanom iných štátov po predložení povolenia k pobytu v SR a cestovného pasu
2. Platnosť preukazu používateľa sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov
uvedených v článku 8 bod 1
3. Za vystavenie a obnovenie preukazu používateľa sa platí registračný poplatok. Jeho cenu
určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zanikne:
a/ odhlásením
b/ neobnovením členstva v novom roku
c/ hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a nenahradením škôd
v určenom termíne. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
5. Používateľ, ktorému bolo odobraté členstvo v zmysle článku 8 bodu 4 písmena c sa
nemôže stať znovu členom knižnice. Právo využívať služby knižnice, sa môže
používateľovi odobrať na určitý čas i z hygienických dôvodov.
6. Preukaz používateľa je doklad, ktorý oprávňuje používateľa využívať všetky služby
knižnice. Je neprenosný. Môže ho používať iba osoba, na ktorej meno bol vydaný.
Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz používateľa na
overenie jeho totožnosti.
7. Za dôsledky zneužitia preukazu používateľa zodpovedá jeho držiteľ. Stratu je povinný
ihneď oznámiť knižnici, aby sa zabránilo jeho zneužitiu. Nový preukaz sa vystavuje po
predložení dokladov uvedených v bode článku 8 bode 1. Za vydanie nového preukazu
používateľa je stanovený poplatok podľa Cenníka služieb a poplatkov.
8. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie
nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená zisťovať tieto údaje sama,
používateľ hradí náklady s tým spojené.
Výpožičný poriadok

Článok 9
1. Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom
verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného
fondu.
2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne.
3. Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
– dokumenty z príručných fondov
– dokumenty z fondov čitárne a študovne

Článok 10
Zásady vypožičiavania
1. Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa.
2. Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov.
3. Výpožičná lehota je 21 dní. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie
výpožičnej lehoty.
4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím.
Výpožičnú lehotu možno predĺžiť najviac 2 krát o ďalších 10 dní od dátumu predlžovania.
5. Výpožičnú lehotu nemôžeme predĺžiť ak:
a/ používateľ porušil výpožičný poriadok (výpožičky nevrátil včas, nezaplatené
upomienky)
b/ dokument si rezervoval iný používateľ
6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

Článok 11
Evidencia výpožičiek
1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená
preukazateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana
knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky.

Článok 12
Zodpovednosť za vypožičaný dokument
1. Používateľ je povinný:
a/ pri vypožičiavaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak tak
neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť,
b/ vrátiť dokument v takom stave v akom ho prevzal.

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek
1. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, platí poplatok za
oneskorenie a to bez ohľadu na to, či bol upomínaný alebo nie. Poplatky za oneskorenie
sú uvedené v Cenníku. Knižnica vydá o zaplatení poplatku doklad.
2. Knižnica posiela používateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je pokus
o zmier . Po zaslaní prvej upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči
knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.
3. Ak používateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, knižnica bude vymáhať jeho
náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí používateľ, resp. jeho
zákonný zástupca všetky náklady.

Článok 14
Elektronická rezervácia
Čitateľ si môže rezervovať knihy elektronicky. Knihy si môže vyzdvihnúť do 24 hodín
vtedy, ak si ich zarezervuje do konca pracovnej doby knižnice. Rezervácie vykonané po
pracovnej dobe budú vybavované spolu s rezerváciami nasledujúceho dňa.
Pri elektronickej rezervácii dostane používateľ pri prvom zaregistrovaní do systému
kredit 60,- Sk = 1,99 EUR, z ktorého mu bude pri nevyzdvihnutí knihy do 24 hodín
odrátaných 20,- Sk = 0,66 EUR za každú knižničnú jednotku. Po jeho vyčerpaní si čitateľ
na tento účel predplatí kredit 200,- Sk = 6,64 EUR. Pri zrušení členstva sa kredit
nevracia.

Článok 15
Straty a náhrady
1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu
a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. O poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom
sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
3. Knižnica požaduje nahradenie škody s niektorou z týchto foriem:
a/ výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
b/ nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Kópiu môže
urobiť knižnica, pričom používateľ hradí všetky náklady vrátane nákladov na väzbu,
c/ nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
d/ finančnou úhradou dvojnásobku ceny dokumentu.

Článok 16
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
1. Ak používateľ potrebuje dokument alebo jeho časť, ktorý nie je súčasťou knižničného
fondu knižnice, môže požiadať o jeho zapožičanie alebo kópiu z inej knižnice
v Slovenskej republike prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)
2. Pri výpožičkách MVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky
stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba
požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
3. Spoplatnenie závisí od požiadaviek požičiavajúcej knižnice prípadne výšky poštovného.
4. Podľa Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o MVS a Medzinárodnej
MVS.

Záverečné ustanovenia
1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý
vydáva a upravuje starosta mestskej časti.
2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch
povoliť starosta mestskej časti.
3. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok z 15. 11. 1995.
4. Tento Knižničný a Výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2006.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 14. októbra 2021