menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Miestny úrad

Postavenie miestneho úradu mestskej časti upravuje zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa § 19 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave: Miestny úrad

 1. Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny úrad; je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom.
 2. Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.
 3. Prácu miestneho úradu riadi a organizuje prednosta.
 4. Prednostu vymenúva do funkcie na neurčitý čas a odvoláva z nej starosta.
 5. Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným hlasom.
Podľa článku 25 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: Miestny úrad
 1. Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny úrad; je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom. Miestny úrad najmä
  a) zabezpečuje písomnú agendu miestnych orgánov a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
  b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
  c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
  d) vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, uznesenia miestnej rady a rozhodnutia starostu,
  e) usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia mestskej časti,
  f) zabezpečuje plnenie úloh samosprávy mestskej časti,
  g) zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.
 2. Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta miestneho úradu najmä
  a) riadi miestny úrad a organizuje jeho prácu,
  b) sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným,
  c) podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
  d) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva a starostu.
Pracovný poriadok
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku
Etický kódex zamestnanca

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť