Pracovníci oddelenia sociálnych vecí v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zabezpečujú občanom širokú paletu služieb. Poskytujú sociálne poradenstvo na úrade aj v teréne, pomáhajú riešiť krízové situácie jednotlivcom aj rodinám – najmä tým, ktorí sú zvlášť ohrození (maloleté deti a mladiství, seniori, ľudia so zdravotným znevýhodnením apod.), vypracovávajú posudky na odkázanosť na sociálnu službu, zabezpečujú komplexnú opatrovateľskú službu v mieste pobytu občanov a odľahčovaciu službu, zabezpečujú stravovanie pre seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a občanov v núdzi, na základe rozhodnutí súdu a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávajú funkciu opatrovníka, poručníka a osobitného príjemcu, na vyžiadanie rôznych inštitúcií vypracovávajú v spolupráci s kolegami z ostatných oddelení MÚ správy o spôsobe života a povesti osôb, spravujú agendu jednorazových finančných výpomocí, atď.

Zastrešujú tiež oficiálne gratulácie a vyjadrenie úcty obyvateľom mestskej časti pri príležitosti ich životných jubileí a zabezpečujú prevádzku denných centier, v ktorých pôsobia aj Kluby seniorov, ktoré metodicky riadia.

Podrobný popis činnosti oddelenia nájdete v Organizačnom poriadku – Rámcové náplne.

Všetko o službách občanom a o tom, ako na oddelení vybaviť to, čo potrebujete, nájdete v sekcii Služby občanom – sociálne veci.

Kontakty:

Vedúca oddelenia:

Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby

  Opatrovateľská služba – 0940 637 150, opatrovatelska@karlovaves.sk  

 Referát sociálny, zdravotný a pre seniorovsocialne@karlovaves.sk

  Donáška stravy do domácnosti – 0940 637 100, donaskastravy@karlovaves.sk 

  Karloveské denné centrá – 0940 634 198, dennecentra@karlovaves.sk

  Stretnutia karloveských jubilantov – 0940 634 132, jubilanti@karlovaves.sk

  • POLÁCHOVÁ Mária, 02/707 11 291, 0940 634 167, maria.polachova@karlovaves.sk – vedúca referátu
  • DOČOLOMANSKÁ Soňa, 02/707 11 291, sona.docolomanska@karlovaves.sk – stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti, dotácie pre deti
  • ĎATELINKOVÁ Dominika, 02/707 11 299, 0940 634 133, dominika.datelinkova@karlovaves.sk – koordinácia denných centier, koordinácia stretnutí karloveských jubilantov
  • GUROVÁ Tatjana, 02/707 11 299, tatjana.gurova@karlovaves.sk – pracovníčka terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)
  • OSÚCH Michal – pracovník terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)

 

Senior Klub, Lackova 4

Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1

Senior Klub Lipka, Pribišova 8

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00