• október 2018 – práca na príprave Akčného plánu zelenej infraštruktúry pre Karlovu Ves.
 • september 2018 – V dňoch 17.-19.09.2018 sa konalo 4. medzinárodné stretnutie partnerov projektu PERFECT v Rakúsku v Grazi. Stretnutia sa okrem partnerov zúčastnili aj odborní aktéri z rôznych krajín. Za Slovensko sa zúčastnil zástupca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Atilla Tóth a zástupca Ministerstva životného prostredia Daniel Knotka. Na stretnutí sa okrem prezentácie doterajších výsledkov projektu a plánov na ďalšie obdobie diskutovalo o vytváraní úspešnej zelenej infraštruktúry, menovite o vytváraní zelených striech a podpore biodiverzity v mestách spolu s odbornými aktérmi z rôznych krajín a prezentovali sa príklady dobrej praxe (Amsterdam, Bratislava, Somogy). Koncom mesiaca prebiehala príprava programu na prezentačnom stánku PERFECT na Karloveské hody, ktoré sa uskutočnili v sobotu 29.09. a v nedeľu 30.09. v Líščom údolí. Na stánku sme hovorili o aktivitách projektu, účastníci si mohli zahrať vedomostnú hru „Človeče zelenaj sa!“ s novými otázkami na témy zelenej infraštruktúry a zachovania biodiverzity v mestách ako aj obľúbenú hru „PERFECT – postav si perfektné mesto so zelenou infraštruktúrou“, v ktorých sme vysvetľovali pojem a príklady zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí. V rámci „zelených“ tém na stánku si mohli návštevníci sami vyrobiť ekologickú tašku z obnosených tričiek. Zmyslom všetkých týchto aktivít bolo priblížiť obyvateľom Karlovej Vsi význam budovania zelenej infraštruktúry, zachovania biodiverzity, opatrení proti zmene klímy  a  naučiť ich, že každý môže svojim malým dielom prispieť k zelenšiemu a zdravšiemu prostrediu.

 
 • júl – august 2018 – práca na príprave Akčného plánu zelenej infraštruktúry pre Karlovu Ves. Výmena skúseností, konzultácie a spolupráca na príprave rôznych odborných podkladov spolu s medzinárodnými partnermi projektu ako napr. akčné plány partnerov, spoločná tlačová správa o vlnách horúčav v Európe alebo expert paper PERFECT-expert-paper-1-health-wealth-hapiness.
 • jún 2018 – príprava priebežnej správy o projekte. Vydanie nového čísla Newslettera PERFECT a ďalšieho podkladu pre vypracovanie stratégie zelenej infraštruktúry v Karlovej Vsi (vypracovaný ako súčasť pripravovaného akčného plánu PERFECT) vo forme projektovej dokumentácie pre vytvorenie vegetačnej strechy a zelenej steny s vodozádržnými opatreniami ako súčasť zelenej infraštruktúry. Dňa 05.06.2018 sa konalo v priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves ďalšie stretnutie zainteresovaných aktérov („stakeholderov“). Zúčastneným boli  predstavené výsledky a postup prác pri implementovaní projektu Perfect, bližšie sa diskutoval „prehľad faktov“ o zelenej infraštruktúre a zdraví (dostupný prostredníctvom web stránky v anglickom jazyku), ale hlavne bola predstavená publikácia „Zelená infraštruktúra –  Príručka  nielen pre samosprávy“. Na webovú stránku PERFECT bol pripravený článok v anglickom jazyku o pracovnej študijnej návšteve partnerov z mesta Ferrara.
 • máj 2018
 • Príručka „Zelená infraštruktura – nielen pre samosprávy“ bola predstavená účastníkom Snemu únie miest, dňa 8.6.2018.

 • Dňa 31.05.2018 sme organizovali v Univerzitnej knižnici v Bratislave konferenciu o zelenej infraštruktúre, detailný program konferencie nájdete tu. Na konferencii bola prezentovaná publikácia „Zelená infraštruktúra – príručka nielen pre samosprávy“, ktorú si môžete stiahnuť tu. Počas celého dňa odznelo veľa zaujímavých prezentácií, ktoré sme si pre veľký záujem dovolili zverejniť:

 • V dňoch 29.-31.05.2018 sme na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves organizovali program pre návštevu projektových partnerov z talianskej samosprávy z mesta Ferrara. Trom zástupkyniam samosprávy sme ukázali niektoré príklady budovania zelenej infraštruktúry v Bratislave ako napríklad park na Svoradovej ulici, Šport park Jama, Horský park, Vodárenskú záhradu, ukázali niektoré nekosené lúčne plochy v Karlovej Vsi a previedli ich po cyklotrase cez Pečniansky les. Okrem prezentácie na úrade a diskusií v rámci „work shadowing“ vystúpili naše kolegyne s príkladovou štúdiou z mesta Ferrara na konferencii 31.05.2018 v Univerzitnej knižnici.

 • V sobotu 19.05.2018 sme pre návštevníkov Karloveského majálesu v Líščom údolí pripravili v rámci stánku mestskej časti stanovište „PERFECT – zelená pre Karlovu Ves“. Na stánku sme hovorili o aktivitách projektu, pripravili sme vedomostnú hru „Človeče zelenaj sa!“  a obľúbenú hru „PERFECT – postav si perfektné mesto so zelenou infraštruktúrou“, v ktorých sme vysvetľovali pojem a príklady zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí. Návšetvníci stánku si mohli zasadiť do ekologických kvetináčikov semienka medonosných byliniek a odniesť si ich domov pre skrášlenie svojich balkónov a predzáhradiek, ale i úžitok  do kuchyne.  Tí najmenší si vyrábali z ekologickej plastelíny (cesta) obrázky z otlačkov rôznych listov a rastliniek rastúcich v okolí Líščieho údolia. Zmyslom  všetkých týchto aktivít bolo priblížiť obyvateľom Karlovej Vsi význam zelenej infraštruktúry a naučiť ich, že každý môže svojim malým dielom prispieť k zelenšiemu a zdravšiemu prostrediu.

 • apríl 2018 – finalizovali sa práce na publikácii Zelená infraštruktúra – príručka nielen pre samosprávy, pripravovala sa návšteva partnerov z talianskeho mesta Ferrara a organizoval sa program na konferencii „Zelená infraštruktúra – kvalitné životné prostredie pre mestá a obce“.
 • marec 2018 – 3. partnerské medzinárodné stretnutie v talianskej Ferrare. Prezentácia „best practice“ jednotlivých partnerov a štúdijné návštevy projektov na podporu budovania zelenej infraštruktúry v meste Ferrara a jeho okolí. Prihlásenie dvoch podujatí do „EU Green Week 2018“: Prezentačný stánok Zelená pre Karlovu ves na Karloveskom majálese a Konferencia/seminár PERFECT: Zelená infraštruktúra – kvalitné životné prostredie pre mestá a obce. Tento rok sa „Zelený týždeň EÚ“ uskutoční v dňoch 21. – 25. mája 2018. Cieľom podujatia je zamerať sa na skúmanie udržateľnej budúcnosti regiónov, miest a miestnych komunít EÚ a mobilizovať aktérov zo všetkých sektorov v celej Európe. Počas Zeleného týždňa EÚ sa v Bruseli uskutoční konferencia na vysokej úrovni a politické diskusie. Okrem toho organizácie európskych partnerských organizácií organizujú viaceré podujatia, do ktorých sa zapojila Karlova Ves.
 • január – február 2018 – práca na databáze MAGIC  (Multi-Advantages of Green Infrastructure in Cities). Cieľom tejto databázy je poukázať na príklade existujúcich dobrých praktík na benefity zelenej infraštruktúry. Na základe príkladov dobre fungujúcich intervencií z tejto databázy pripravia partneri projektu svoje Akčné plány, ktoré budú slúžiť na ovplyvňovanie rozhodovateľov a riadiacich orgánov na zabezpečenie väčšieho objemu investícií na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí.
 • december 2017 – príprava 2. priebežnej správy o projekte. Pripravili sme ďalší Newsletter PERFECT No2, môžete si ho stiahnuť tu. 
  Pripravili sme prehľad faktov o biodiverzite a zelenej infraštruktúre v slovenskom jazyku, môžete si ho stiahnuť tu.

  Samospráva ako správca zelene a drevín (ale zároveň aj ako orgán ochrany prírody) musí v prvom rade mať dobrý prehľad o súčasnom stave – počte, umiestnení, zdravotnom stave drevín a pod. Aj z tohto dôvodu naša mestská časť v priebehu roka 2017 realizovala  mapovanie súčasného výskytu drevín.  Osobitne bol zhodnotený ich zdravotný stav, poškodenie, ale aj ďalšie charakteristiky z ekologického, krajinotvorného, estetického hľadiska. Územný priemet výskytu drevín je  spracovaný v GIS (geografický informačný systém)  v digitálnej vrstve a základné údaje budú aj prístupné verejnosti v  dvoch vrstvách: 1) vyhradená zeleň (osobitne areály škôl a škôlok), 2)verejná zeleň (všetka ostatná, verejne prístupná zeleň). Podrobnejšie vyhodnotenie inventarizácie drevín bude v rámci Stratégie a Akčného plánu zelenej infraštruktúry, nakoľko je zmapovanie stavu zelene jedným z dôležitých podkladov  pre  jeho spracovanie.

 • november 2017 – 13. a 16.11.2017 sa uskutočnili stretnutia aktérov a zúčastnených stránok, činných v oblasti zelenej infraštruktúry v rámci projektu PERFEKT. Na stretnutí sa predstavili doterajšie výstupy projektu, prediskutovala pripravovaná „Príručka rozvoja zelenej infraštruktúry pre samosprávy“, obsah expertného dokumentu „Prehľad faktov o biodiverzite“ a predstavili aktivity v prvom polroku 2018.

 • september – október 2017 –  V sobotu 30.09. a v nedeľu 01.10.2017 sme pre návštevníkov Karloveských hodov v Líščom údolí pripravili v rámci stánku mestskej časti stanovište „PERFECT – zelená pre Karlovu Ves“. Na stánku sme hovorili o aktivitách projektu, prepojení na projekt Mestské včely a pre deti sme pripravili kreatívne dielničky, kde si mohli vyrobiť ekologické krmítka pre vtákov či v rámci vzdelávania o obnoviteľných zdrojoch energie vyrobiť papierové veterníčky. Pripravili sme tiež vzdelávaciu hru PERFECT – postav si perfektné mesto so zelenou infraštruktúrou, kde sme vysvetľovali pojem a príklady zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí. Návštevníci stánku si mohli poskladať z obrázkov imaginárne mesto s jeho základnými mestskými prvkami a štvrťami a poprepájať ich rôznymi prvkami zelenej infraštruktúry. Na tzv. pocitovej mape Karlovej Vsi si mohli obyvatelia označiť miesta kde radi trávia voľný čas, kde je príjemné prostredie a kde sa naopak necítia bezpečne, kde je prostredie zanedbané či kde by ocenili zmenu. Ide o nový prostriedok pre spoločné plánovanie a prípravu možnej zmeny či zlepšenia prostredia v našej mestskej časti.

 

 • september 2017 – 2. partnerské medzinárodné stretnutie v Ľubľane v Slovinsku. Prezentácia „best practice“ jednotlivých partnerov a štúdijné návštevy projektov na podporu budovania zelenej infraštruktúry v hlavnom meste Slovinska a jeho okolí. Prednáška uznávanej environmentálnej ekonómky Ece Ozdemiroglu, ktorá vo svojom prejave varovala, že ak sa bude naďalej zanedbávať kvalita životného prostredia a to osobitne v mestách na všetkých úrovniach riadenia, v budúcnosti budú ľudia tráviť viac času starostlivosťou o svoje zdravie ako rozvojom ekonomiky cez zamestnanosť. Celú prezentáciu expertky nájdete tu.

  V rámci prípravy Stratégie a Akčného plánu zelenej infraštruktúry, sa mestská časť zamerala na vyhodnotenie technických podmienok realizácie zelených striech na svojom území a to pilotne na prístavbe budovy miestneho  úradu. V prvej fáze si dala vypracovať posudok na stanovenie podmienok vytvárania vegetačných striech ako súčasti zelenej infraštruktúry z pohľadu statiky na príklade prístavby polyfunkčného objektu miestneho úradu. Následne sa plánuje táto strecha navrhnúť ako pilotný prvok zelenej infraštruktúry a zároveň ako modelová plocha podpory biodiverzity, vrátanie včelích úľov, bohatého sortimentu kvetov nektárodajných rastlín ako  aj menšieho vodného prvku, ktoré by slúžil ako napájadlo pre vtáky.

 • júl – august 2017 – príprava priebežnej správy o projekte. Mestská časť sa zapojila do iniciatívy vychádzajúcej z ČR “Sledujeme/ Snižujeme CO2“. Iniciatíva je jedným z nástrojov na ochranu životného prostredia, ktorý podporuje aktívne zapájanie podnikov, obcí i ďalších subjektov do činností na ochranu podnebia. Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves svojou činnosťou v exteriéri (údržba zelene a komunikácií) a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje, za rok vytvorí viac ako 2 100 ton ekvivalentu najzávažnejšieho skleníkového plynu CO2. Najviac skleníkových plynov vytvárame pri spotrebe tepla a zemného plynu. Podľa meraní je to spolu takmer 88 percent z celkovej uhlíkovej stopy. Celú správu o meraní uhlíkovej stopy nájdete na stiahnutie tu.

Certifikát programu Sledujeme / Snižujem CO2

 • jún 2017 – vyhodnotenie dotazníkového prieskumu „Zelená pre Karlovu Ves“. Od apríla 2017 do konca mája mali obyvatelia Karlovej Vsi možnosť zapojiť sa do dotazníkového prieskumu v rámci projektu PERFECT, týkajúceho sa problematiky ochrany zelene, prírody a biodiverzity mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Zapojilo sa 158 respondentov, vyhodnotenie si môžete pozrieť tu. Vydali sme prvý Newsletter PERFECT, môžete si ho stiahnuť tu.V sobotu 24.06. sa konalo podujatie s názvom Karlsdorf Platz – jednodňové kultúrno-spoločenské podujatie na Kráľovej hore – lúke nad sídliskom Dlhé Diely v katastri obce Devín. Podujatie bolo zamerané na ochranu životného prostredia, spoznávanie lokálnych prírodných a historických reálií. V rámci prezentačných stánkov sme opäť predstavili aj projekt PERFECT a pripravili pre deti obľúbenú výrobu semiačkových bômb s lúčnymi kvetmi.

 

 

 

 

 • máj 2017 – vyhodnotenie dotazníkového prieskumu ohľadom zelenej infraštruktúry, ktorý sa realizoval v priebehu mesiacov marec a apríl 2017 medzi odbornou verejnosťou.  Ako predbežná aktivita sa uskutočnili analýza s cieľom identifikovať zainteresované odborné subjekty / organizácie / aktérov z rôznych sektorov, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu v danej oblasti. Celkovo sme dostali 25 odpovedí od rôznych zainteresovaných strán a s rozličným pracovným zaradením. Na výsledky dotazníka sa následne nadviaže ďalšia práca v tejto  oblasti v rámci projektu.  Vyhodnotenie môžete získať tu.  V sobotu 20.05.2017 sme pre návštevníkov Karloveského majálesu pripravili v rámci stánku mestskej časti stanovište „PERFECT – zelená pre Karlovu Ves“. Na stánku sme vysvetľovali zámer projektu, prepojenie na projekt Mestské včely a pre deti sme pripravili kreatívne dielničky, kde si mohli vyrobiť svoje semiačkové bomby so zmesou lúčnych kvetov.

 

 

 

 

 • apríl 2017 – spustenie dotazníkového prieskumu pre verejnosť. Obyvatelia Karlovej Vsi mali možnosť zapojiť sa až do konca mája do dotazníkového prieskumu PERFECT, týkajúceho sa problematiky ochrany zelene, prírody a biodiverzity. V tlačenej podobe bol  publikovaný v oficiálnom mesačníku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, č.4, apríl 2017, str. 19,  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_04_2017_web.pdf , ale vyplniť ho bolo možné v elektronickej podobe aj tu.
 • marec 2017 – práce na prehľadoch odborných zdrojov (literature review) a dotazníkového prieskumu ohľadom zelenej infraštruktúry  (baseline survey). Pojem „zelená infraštruktúra“  sa používa vo viacerých politických dokumentoch Európskej komisie, zaoberajúcich sa ochranou biodiverzity , ochranou vodných zdrojov, prevenciou pred povodňami   a je detailnejšie rozpracovaná v EÚ Stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry pod názvom „Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“.  Je nielen témou rozličných konferencií, ale aj oblasťou, na ktorú je možné čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a iných zdrojov.  Otázne ostáva, ako je koncept „zelenej infraštruktúry“ ďalej rozpracovaný na národnej úrovni. V stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej infraštruktúre (z  16. 10 2013) sa konštatuje, že rozhodujúcu zodpovednosť za projekty zelenej infraštruktúry nesú jednotlivé členské štáty EÚ, a to osobitne orgány, ktoré majú v zodpovednosti  regionálne a miestne plánovanie.  Cieľom dotazníka bolo získať základné informácie od rozličných aktérov a zúčastnených stránok, ako aj od odbornej verejnosti, na ktoré následne nadviaže ďalšia práca v tejto  oblasti.
 • január – február 2017 – príprava a podpisy Partnership agreement (Dohoda o projektovom partnerstve), 1. partnerské stretnutie v Londýne (06.-09.02.2017) ohľadom nastavenia spolupráce a plánu aktivít, príprava webových stránok a komunikačnej stratégie.

 

[/showhide]

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00

Verejnoprospešné služby

Tel: 0940 601 580