Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Sídlo: Nám. sv. Františka 8, Bratislava,  842 62 Bratislava
Štatutárny zástupca: Dana Čahojová, starostka

2019- ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

2017- PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2017

Kancelária prednostu MiÚ

e-mail: prednosta@karlovaves.sk
t.č.: 02/602 59 232

Publikované výzvy:
Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk: “Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – etapa 2.

VÝZVA Kniznica 2 etapa_opakovana Návrh na plnenie kriterii KK 2 etapa Čestné vyhlásenie KK 2 etapa Kniznica_Karloveska_2.etapa_zadanie_stavebnekonstrukcie ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebnekonstrukcie_v2 ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebnekonstrukcie_v2  Kniznica_Karloveska_2.etapa_zadanie_stavebneotvory  ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebneotvory_v2 ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebneotvory_v2 KK_fasada_zasklenie . . .

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Str:  08:00 — 17:00
Pia:  08:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00