Hoci Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zverejňuje veľké množstvo informácií na svojej stránke, nie všetky informácie (najmä z minulosti) sa podarilo do dnešného dňa zdigitalizovať a sprístupniť. Ak neviete určitú informáciu voľne nájsť, môžete o ňu požiadať Miestny úrad.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ( ďalej len mestská časť), ako povinná osoba poskytuje informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o slobode informácií“), ktoré má k dispozícií každému kto o informácie požiada, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

  • telefonicky na tel. číslo 02 / 707 11 111
  • osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti
  • e-mailom na adresu: infozakon@karlovaves.sk
  • poštou na adresu: Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
  • informácie, ktorých sa žiadosť týka
  • navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií

V prípade, ak žiadosť nemá vyššie uvedené náležitosti, mestská časť vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote doplnil. Pokiaľ žiadateľ žiadosť v lehote nedoplní mestská časť žiadosť odloží.

Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00