Petícia je spôsob uplatnenia práva občana, ktorým sa sám alebo spoločne s inými obracia vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve: „Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.“


Petície a informácie o ich vybavení

 

Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia Dokument
04.05.2021 Petícia za vydanie rozhodnutia o zastavení konania na asanáciu súboru stavieb v lokalite Nad Sihoťou 150 Referát právny Mestská časť petícii nevyhovela
30.07.2020 Petícia za vydanie Rozhodnutia o stavebnej uzávere lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava 95 Referát právny Mestská časť petícii vyhovela
04.05.2020 Petícia za vypracovanie Územného plánu Zóny
lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava
115 Referát právny Mestská časť petícii vyhovela
31.01.2020 Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov v lokalite Jamnického, ul. Matejkova, ul. Nad Sihoťou 98 Referát právny Mestská časť petícii nevyhovela
01.04.2019 Nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B 49 Referát právny Mestská časť petícii nevyhovela
18.08.2018 Petícia, obsahom ktorej je žiadosť o nariadenie opatrení v zmysle § 101 zákona č. 50/1976 19 Referát právny Mestská časť petícii nevyhovela
22.02.2018 Petícia za zrušenie dopravného obmedzenia na uliciach Sološnícka a Šaštínska 122 Referát právny Mestská časť petícii nevyhovela
18.12.2017 Petícia za urýchlenú opravu striech nad telocvičňami na SŠ Tilgnerova 14 55 Referát právny Mestská časť petícii vyhovela
06.12.2017 Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa 747 Referát právny Mestská časť petícii vyhovela
10.07.2017 Petícia proti výstavbe tzv. Karloveských terás 623 Referát právny Petícia v riešení
07.08.2017 Petícia proti výstavbe “Parkovací dom VETERNICOVA” 328 Referát právny Mestská časť petícii vyhovela

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00