Informácie sa sprístupňujú  spôsobom určeným žiadateľom najmä ústne, nahliadnutím do spisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením fotokópií, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak nie je možné sprístupniť informáciu spôsob určeným žiadateľom, dohodne mestská časť so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácií.

Lehota na vybavenie žiadosti

Po podaní písomnej žiadosti o sprístupnenie informácie je tá zaevidovaná v registratúrnom denníku, kde je žiadosti pridelená spisová značka a jej prijatie je potvrdené odtlačkom podacej pečiatky. Ak je žiadosť podaná ústne alebo telefonicky, ten kto ju prijal o tom spíše úradný záznam podľa príkazu prednostu č. 2/2011. Bezodkladne po prijatí je žiadosť pridelená na referát legislatívno-právny a súdnych sporov, ktorý vedie centrálnu evidenciu žiadostí. Referát legislatívno-právny a súdnych sporov následne postúpi žiadosť na referát Miestneho úradu mestskej časti, ktorý je príslušný žiadosť vybaviť.

V prípade, ak sa žiadosť týka sprístupnenia informácií, ktoré má k dispozícií viac referátov, určí prednosta Miestneho úradu mestskej časti, ktorý z nich bude garantom. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví mestská časť bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií.

Zo závažných dôvodov možno lehotu na sprístupnenie informácie predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní a pätnásť pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. V prípade, ak žiadosť smeruje k sprístupneniu informácií, ktoré mestská časť nemá k dispozícií, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má informácie k dispozícií, o čom bezodkladne informuje žiadateľa.

Vybavenie žiadosti

Ak má mestská časť požadované informácie k dispozícii, poskytne ich žiadateľovi v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobode informácií, o čom urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Ak mestská časť prostredníctvom príslušného referátu nevyhovie žiadosti hoci len v časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Ak mestská časť v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky   

Proti rozhodnutiu miestneho úradu mestskej časti o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo od márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva písomne na adresu  Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava.

Ihneď po doručení je odvolanie zaevidované v registratúrnom denníku, kde je odvolaniu pridelená spisová značka a prijatie je potvrdené odtlačkom podacej pečiatky, následne je odvolanie zaevidované v evidencii žiadostí na referáte legislatívno-právnom a súdnych sporov. O podanom odvolaní rozhoduje vecne príslušný referát miestneho úradu mestskej časti, ktorý posúdi, či vyhovie alebo nevyhovie odvolaniu žiadateľa. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný referát miestneho úradu odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.

O odvolaní proti rozhodnutiu miestneho úradu mestskej časti rozhoduje starosta mestskej časti. Odvolací orgán o odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na jeho vybavenie. Rozhodnutie o odvolaní je možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov a nákladov spojených s odoslaním informácie žiadateľovi. Materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovažovaním technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi do výšky 1 euro sa neúčtujú. Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií ustanovuje Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Úhrady nákladov spojené s vyhotovením kópie informácie:

 • 0,02 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4,
 • 0,03 € za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
 • 0,04 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3,
 • 0,05 € za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,

Ďalšie náklady:

 • 0,35 € za poskytnutie informácie na CD alebo DVD,
 • 0,08 € obálka formát A6,
 • 0,08 € obálka formát A5,
 • 0,15 € obálka formát A4,
 • náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

Bezplatne sa poskytujú informácie:

 • pri ktorých náklady s vyhotovením a odoslaním informácie neprekročia 1 €,
 • informácie poskytnuté: faxom, telefonicky, elektronickou poštou.

Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie môže žiadateľ uhradiť:

 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke č.: 1804143001/5600,
 • v hotovosti do pokladne.

Osoby so  zmyslovým postihnutím a problémami komunikácie (nevidiaci, slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví) sú od poplatkov za poskytnutie informácií oslobodení.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00