menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Predaj a nájom majetku

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má vo vlastníctve alebo v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok, s ktorým môže nakladať v súlade s platnou právnou úpravou. Prevod majetku, nájom, či iné nakladanie s týmto majetkom upravujú príslušné právne predpisy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a podliehajú schváleniu príslušných orgánov (starosta alebo miestne zastupiteľstvo), podľa charakteru a hodnoty majetku, ktorý je predmetom nakladania.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves môže prenechať majetok do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.

Prevod alebo nájom majetku sa uskutočňujú formou najmä obchodnej verejnej súťaže, ktorá je vyhlasovaná až po schválení podmienok v miestnom zastupiteľstve. Predaj alebo nájom majetku na základe dôvodov hodných osobitného zreteľa je možný iba v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

V prípade záujmu o kúpu alebo nájom voľného majetku je možné obrátiť sa na mestskú časť so žiadosťou, a v prípade vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže sa uchádzať a kúpu alebo nájom majetku. 

V prílohe „Aktuálny prehľad majetku určeného na predaj a nájom“ sú uvedené len pozemky a nebytové priestory, ktoré sú v aktuálnom čase neobsadené (voľné), alebo ku ktorým je vyhlásená obchodná verejná súťaž.

Bližšie informácie a kontakty nájdete na stránke Referátu správy majetku bytov a nebytových priestorov.

Aktuálne vyhlásené obchodné verejné súťaže:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy i nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

24. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3260 v lokalite nad Devínskou cestou

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3261 v lokalite nad Devínskou cestou

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3268 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Segnerova 3 v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

8. apríla 2024

Oznámenie zámeru zámeny pozemku registra „C parc. č. 1209/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, k.ú. Devín, zapísaného na LV č. 3941 vo vlastníctve žiadateľa Juraja Husára

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru zámeny novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 3273/4 – záhrada o výmere 84 m2, k.ú. Karlova Ves, na základe geometrického plánu č. 43/2024, úradne overeným dňa 06.03.2024 pod č. 403/2024, vo vlastníctve žiadateľov Petra Líšku a Silvie Líška

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru ukončenia zmluvy č. 9/2024 o nájme pozemkov a zámeru prenajať pozemky registra „C“ parc č. 3269/3

5. apríla 2024

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 15. apríla 2024