menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves organizovala dňa 24.5.2021 online úvodnú konferenciu k projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Hlavnou témou konferencie bola príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Sloevnsku.

Projekt bol úspešný v rámci otvorenej výzvy Programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorá bola zameraná na prípravu a prípadnú aktualizáciu akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi orgánmi v mestských oblastiach. Z týchto dôvodov bola aj úvodná odborná konferencia venovaná prioritne tejto téme. Zámerom bolo napomôcť účastníkom konferencie zorientovať sa v téme, poskytnúť prehľad o existujúcich metodikách a nástrojoch na prípravu klimatických akčných plánov pre mestá a obce a predstaviť konkrétne príklady z už existujúcich dokumentov na národnej i medzinárodnej úrovni.

„Sme presvedčení, že len vďaka vzájomnej multisektorovej spolupráci či už medzi verejnými inštitúciami, cez akademických odborníkov, vzdelávacie inštitúcie, súkromné spoločnosti, občianske združenia a iniciatívy až po samosprávy – sa nám podarí pripraviť kvalitné a praktické strategické dokumenty, ktoré nám napomôžu dosiahnuť stanovené klimatické ciele,“ informovala Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Na konferencii vystúpili s úvodnými príhovormi starostka MČ Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Terje Theodor Nervik a za Správcu programu – MŽP SR Denis Knotka.
„Popri riešení pandemickej situácie, ktorá postihla nielen našu krajinu, ale celý svet, nemôžeme zabúdať ani na ďalšie výzvy. Medzi ne patrí problematika zmeny klímy a jej dôsledkov na kvalitu života v našich mestách a obciach. Minulý rok na miestnom zastupiteľstve karloveskí poslanci schválili Klimatický akčný plán pre Karlovu Ves, v ktorom sa Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zaviazala postupne znižovať emisie do roku 2023 a 2030 a zároveň sa bude cielene pripravovať na negatívne dopady zmeny klímy. Otvára to tak podporu novému smerovaniu mestskej časti s jasnými cieľmi v oblasti klimatickej odolnosti, “ uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
V odbornej časti sa vyjadrili k téme Jozef Škultéty z Odboru politiky a klímy MŽP SR, Jaroslav Klusák zo Sdružení energetických manažerú měst a obcí – SEMMO z ČR, Roman Bohovic zo spoločnosti ASITIS s.r.o z ČR, nórsky projektový partner Karl Kerner zo spoločnosti BIOTEXT, Zuzana Hudeková z referátu riadenia projektov z MČ a energetický manažér z MsÚ Prešov Stanislav Tupta. Projekt MITADAPT v krátkosti predstavila koordinátorka projektu Martina Maderová z referátu riadenia projektov z MČ.

Záznam z konferencie ako aj jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu. Pri tejto príležitosti Karlova Ves vydala tlačovú správu, na stiahnutie tu.

Projekt je financovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021, z Grantov Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 25. mája 2021