Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo 6/2015
z 27. októbra 2015
o miestnych daniach

§ 2

Daň za psa
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j. keď daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov alebo pes dosiahol vek 6 mesiacov), a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. pes uhynul, bol predaný alebo darovaný, nie je chovaný na území MČ Bratislava – Karlova Ves).
Priznanie k dani za psa podáva daňovník: pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie k dani za psa v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

1, Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti.

2, Predmetom dane za psa nie je:

 1. pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 2. pes umiestnený v útulku zvierat,
 3. pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

3, Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

 1. vlastníkom psa alebo
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

4, Základom dane je počet psov.

5, Sadzba dane za psa a kalendárny rok sa určuje nasledovne:

 1. 50,00 eur za každého psa chovaného v bytovom dome alebo inej budove okrem rodinných domov,
 2. 30,00 eur za každého psa v bytovom dome s osvedčením o výcviku základnej poslušnosti,
 3. 15,00 eur za každého psa chovaného v rodinnom dome alebo v areáloch.

6, Od dane za psa je oslobodená:

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, alebo žije s držiteľom takéhoto preukazu v spoločnej domácnosti,
 2. po dobu jedného roka fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ktorého nadobudla z útulku zvierat a predloží o tom potvrdenie,
 3. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného v areáli v správe mestskej časti alebo ňou zriadených organizácií, ak tento nie je v prenájme,
 4. fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ktorý je služobným psom, vodiacim, signálnym alebo asistenčným psom alebo psom zaradeným v programe výcviku vodiaceho, asistenčného alebo signálneho psa.
 5. Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa od roku, v ktorom dovŕši vek 62 rokov,ak je jediným úríjmom domácnosti dôchodok. Splnenie tejto podmienky daňovník preukáže čestným vyhlásením. Toto oslobodenie sa vzťahuje na jedného psa v domácnosti.

7, Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaním. Ak nárok na zníženú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane vznikne v priebehu ďalšieho zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní čiastkového daňového priznania a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Tlačivá:

Priznanie k dani za psa FO

Priznanie k dani za psa PO

K vybaveniu potrebujete: Vyplnené tlačivo priznanie k dani za psa, potvrdenie o vykonaní výcviku (ak ho pes má), potvrdenie z útulku (ak ho pes má), preukaz ZŤP (ak chce majiteľ využiť oslobodenie od dane). Občania, ktorí dovŕšili vek 62 rokov sú od platenia dane oslobodení, ak ich jediným prijímom v domácnosti je dôchodok. Splnenie tejto podmienky občan preukáže čestným vyhlásením.
Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Podateľňa Vybavuje: MiÚ Karlova Ves, Centrum služieb občanom Zamestnanec, ktorý vybavuje danú činnosť: MICHAELA Hrubá, tel. kontakt: E-mail: michaela.hruba@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00