MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Adresa:    Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
E-mail:     info@karlovaves.sk
IČO:         00 603 520
DIČ:         2020919164
Bankové spojenie: Prima banka
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
 
 
 
PODATEĽŇA/ÚSTREDŇA
Tel.: 02/602 59 111
 
STAROSTKA
ČAHOJOVÁ Dana, E-mail: starostka@karlovaves.sk
 
ZÁSTUPCA STAROSTKY
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr., E-mail: branislav.zahradnik@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA STAROSTKY
BUKOVENOVA Viera, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 228, E-mail: viera.bukovenova@karlovaves.sk
NEUWIRTHOVÁ Lucia, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 229, E-mail: lucia.neuwirthova@karlovaves.sk
 
KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
HELDES Branislav, Mgr., Tel. kontakt: 0940 634 118, 02/602 59 226
ČAVAJDOVÁ Zuzana, Mgr., Tel. kontakt: 0940 634 116, 02/602 59 225
ŠPEJL Miroslav, Mgr. MVDr., Tel. kontakt: 0940 634 111, 02/602 59 225
 

PREDNOSTA
HRČKA Ján, E-mail: prednosta@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA PREDNOSTU

NEMCOVÁ Lenka, Tel. kontakt: 02/602 59 277, E-mail: lenka.nemcova@karlovaves.sk
VANČOVÁ Petra, Tel. kontakt: 02/602 59 232, E-mail: petra.vancova@karlovaves.sk
SUROVKOVÁ Eva, Tel. kontakt: 02/602 59 232, E-mail: eva.surovkova@karlovaves.sk
 
 REFERÁT MZDOVÝ, PERSONÁLNY A POKLADŇA
MARTINEZOVÁ Monika, Tel. kontakt: 02/602 59 221, E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk
KARASOVÁ Zorka, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 247, E-mail: zorka.karasova@karlovaves.sk
VIŠNOVSKÁ Ľubica, Tel. kontakt: 02/602 59 246, E-mail: lubica.visnovska@karlovaves.sk
 
REFERÁT KONTROLY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
MELIŠEK Július, Tel. kontakt: 02/602 59 235, E-mail: julius.melisek@karlovaves.sk
HRVOĽOVÁ Jana, Ing., E-mail: jana.hrvolova@karlovaves.sk
VÁROŠOVÁ Martina, Tel. kontakt: 02/602 59 234, E-mail: martina.varosova@karlovaves.sk

MIESTNY KONTROLÓR 
HRÁDEK Miloslav, JUDr. LL.M., E-mail: miloslav.hradek@karlovaves.sk

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
E-mail oddelenia: organizacne@karlovaves.sk
Vedúci/a : 

KOSNÁČ Gabriel, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 211, E-mail: gabriel.kosnac@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu :
BEŇO Adam, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 262, E-mail: adam.beno@karlovaves.sk

ODDELENIE PRÁVNE A MAJETKOVÉ
E-mail oddelenia: majetkove@karlovaves.sk
E-mail oddelenia: pravne@karlovaves.sk
Vedúci/a : 
MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 251, E-mail: janka.mahdakova@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu :
TARBAJ Matej, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 250, E-mail: matej.tarbaj@karlovaves.sk
PARÁDI Ervin, Tel. kontakt: 02/602 59 253, ervin.paradi@karlovaves.sk
OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 248, E-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk
KITANOVIČOVÁ Jarmila, Tel. kontakt: 02/602 59 248, E-mail: jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk
GULLAR Darina, JUDr., Tel. kontakt: 02/602 59 220, E-mail: darina.gullar@karlovaves.sk
HLOŽEKOVÁ Jana, Ing., Tel.kontakt: 02/602 59 250, E-mail: jana.hlozekova@karlovaves.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE
E-mail oddelenia: ekonomicke@karlovaves.sk
 
Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu:
Vedúci/a : 

PÁSTOROVÁ Mária, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 244, maria.pastorova@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu:
 AUGUSTÍNOVÁ Renáta, Tel. kontakt: 02/602 59 241, E-mail: renata.augustinova@karlovaves.sk
KRÁLKOVÁ Magdaléna, Tel. kontakt: 02/602 59 240, E-mail: magdalena.kralkova@karlovaves.sk
ŠPODOVÁ EVA, Tel. kontakt: 02/602 59 241, E-mail: eva.spodova@karlovaves.sk
PLEUKOVÁ Alena, Tel. kontakt: 02/602 59 240, E-mail: alena.pleukova@karlovaves.sk
KOLEŇÁKOVÁ Monika, Tel. kontakt: 02/602 59 245, E-mail: monika.kolenakova@karlovaves.sk

ODDELENIE ŠKOLSTVA
E-mail oddelenia: skolstvo@karlovaves.sk
Vedúci/a

MEDVIĎOVÁ Iliana, Tel. kontakt: 02/602 59 238, E-mail: iliana.medvidova@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu :
BUTKOVSKÁ Mária, RNDr., Tel. kontakt: 02/602 59 237, E-mail: maria.butkovska@karlovaves.sk

ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY 
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
BARBORÍKOVÁ Katarína, Tel. kontakt: 0940 634 172, E-mail: katarina.barborikova@karlovaves.sk
HORVÁTOVÁ Helena, Tel. kontakt: 0940 634 172, E-mail: helena.horvatova@karlovaves.sk
DUDA Jozef
KUNSTEK Milan
OTŘÍSAL Emil
HAVLÍK Miroslav

ODDELENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A MATRIKY
Vedúci:
SÚLOVEC Matúš, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 208, E-mail: matus.sulovec@karlovaves.sk

Referát informačných  technológií:
E-mail: spravca@karlovaves.sk

TELEKY Juraj, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 208, E-mail: juraj.teleky@karlovaves.sk
KEMÉNY Michal, Tel: kontakt: 02/602 59 208, E-mail: michal.kemeny@karlovaves.sk
ŽÚBOR Marek, Mgr., Tel: kontakt: 02/602 59 254 E-mail: marek.zubor@karlovaves.sk
NAGY Viktor, Bc., E-mail:  viktor.nagy@karlovaves.sk

Matričný úrad a IOM:

E-mail: matrika@karlovaves.sk
E-mail: ohlasovna@karlovaves.sk

LUKNÁROVÁ Eliška, Tel. kontakt: 02/602 59 104, 02/602 59 168, E-mail: eliska.luknarova@karlovaves.sk
JAŠŠOVÁ Jana, Bc., Tel. kontakt: 02/602 59 104, E-mail: jana.jassova@karlovaves.sk
BOLÍKOVÁ Andrea, Bc., Tel. kontakt: 02/602 59 104, E-mail: andrea.bolikova@karlovaves.sk
CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/602 59 171, E-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk
MELIŠEKOVÁ Emília, tel. kontakt: 02/602 59 170, E-mail: emilia.melisekova@karlovaves.sk
SMUTNÁ Monika. tel. kontakt: 02/707 114 17, E-mail: monika.smutna@karlovaves.sk
 
Informačná kancelária a podateľňa:
GEISLEROVÁ Nadežda, Tel. kontakt: 02/602 59 163, E-mail: nadezda.geislerova@karlovaves.sk
KRÁLOVÁ Dáša, tel. kontakt: 02/602 59 101, 02/602 59 163, E-mail: dasa.kralova@karlovaves.sk
KAKAŠOVÁ Marcela, tel. kontakt: 02/602 59 101, E-mail: marcela.kakasova@karlovaves.sk
 
Referát miestnych daní:
KRAIC Ilona, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 114 16, Mobil: 0940 634 119, E-mail: ilona.kraic@karlovaves.sk, všetky žiadosti týkajúce sa akcií (verejných podujatí)

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA
E-mail: uzemnyplan@karlovaves.sk

Vedúci/a :
VAŠKOVIČ Peter,  Tel. kontakt: 02/602 59 224, E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu :
KOREŇ Dušan, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 222, E-mail: dusan.koren@karlovaves.sk


ODDELENIE DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúci/a :
DROTOVÁN Michal, Tel. kontakt: 02/602 59 218, E-mail: michal.drotovan@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu :
VRABEC Pavel, Tel. kontakt: 02/602 59 166, E-mail: pavel.vrabec@karlovaves.sk – inšpektor verejného poriadku, zabratie verejného priestranstva, povolenia na vjazd 

KLAUČO Michal, Bc., Tel. kontakt: 02/602 59 217, E-mail: michal.klauco@karlovaves.sk – opravy a čistenie komunikácií

BAČINSKÝ Adam, Bc., Tel. kontakt: 02/602 59 217, E-mail: adam.bacinsky@karlovaves.sk  – vyhradené parkovanie

Dopravný inžinier:
KRATOCHVÍLOVÁ Tatiana, Tel. kontakt: 02/602 59 214, E-mail: tatiana.kratochvilova@karlovaves.sk – projekt rezidenčného parkovania

Referát životného prostredia:
TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/602 59 215, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, zber odpadu, správa detských ihrísk, údržba psích košov

LIČKOVÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 02/602 59 215, E-mail: lucia.lickova@karlovaves.sk – orezy a výruby stromov, údržba verejnej zelene

ROSOVÁ Monika, Tel. kontakt: 02/602 59 214, E-mail: monika.rosova@karlovaves.sk – vydávanie rezidenčných kariet


ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ
Vedúci/a : 

MÓZEŠOVÁ Jana, Tel. kontakt: 02/602 59 kl. 209, 0940 634 122, E-mail: jana.mozesova@karlovaves.sk

 

Zamestnanci oddelenia:

 
Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba, E-mail: opatrovatelska@karlovaves.sk
Donáška stravy do domácnosti, E-mail: donaskastravy@karlovaves.sk
 

Vedúci/a referátu: 

ŠTETINOVÁ Hana, Tel. kontakt: 02/ 602 59 kl. 167, 0940 634 129, E-mail: hana.stetinova@karlovaves.sk – vedúca referátu, posudková činnosť, donáška stravy do domácnosti, opatrovateľská služba

Zamestnanci referátu:

HÁJEKOVÁ Danka, Tel. kontakt: 02/602 59 kl. 167, 0940 634 123, E-mail: danka.hajekova@karlovaves.sk – posudková činnosť

ŠIMUNKOVÁ Milada, Tel. kontakt: 02/602 59 kl. 167, 0940 634 124, E-mail: milada.simunkova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba

TÍM PROFESIONÁLNYCH TERÉNNYCH OPATROVATELIEK

 

 

Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov
 
Karloveské denné centrá – Tel. kontakt: 0940 634 198, E-mail: dennecentra@karlovaves.sk
Stretnutia karloveských jubilantov – Tel. kontakt: 0940 634 123, E-mail: jubilanti@karlovaves.sk

 

Vedúci/a referátu:

ZACHAROVÁ Marcela, Tel. kontakt: 0940 634 128, E-mail: marcela.zacharova@karlovaves.sk – vedúca referátu

Zamestnanci referátu:

ĎATELINKOVÁ Dominika, Tel. kontakt: 0940 634 133, E-mail: dominika.datelinkova@karlovaves.sk – karloveské denné centrá, senior kluby, stretnutia karloveských jubilantov

PRIBILOVÁ Viera, Tel. kontakt: 02/602 59 kl. 209, E-mail: viera.pribilova@karlovaves.sk

ŠMILŇÁK Miroslav, Tel. kontakt: 02/602 59 kl. 209, E-mail: miroslav.smilnak@karlovaves.sk

 
Senior Kluby
Senior Klub, Lackova 4
VIKTORY Igor, Tel. kontakt: 02/654 20 408, E-mail: skl@karlovaves.sk
 
Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1
PETRÁKOVÁ Alžbeta, Tel. kontakt: 02/654 29 369, E-mail: skt@karlovaves.sk

STAVEBNÝ ÚRAD

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00 -13:00 – 17:00
 
 
Vedúci/a:
PAVLOVIČ Jaroslav, Ing. tel. kontakt: 02/602 59 158 e-mail: jaroslav.pavlovic@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu :
KLAČKOVÁ Katarína, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 157 e-mail: katarina.klackova@karlovaves.sk
PAULECH Andrej, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 192 e-mail: andrej.paulech@karlovaves.sk
ŠABÍKOVÁ Vladimíra, Ing. arch., tel. kontakt: 02/602 59 252, E-mail: vladimira.sabikova@karlovaves.sk
ZÁSZLÓSOVÁ Mária Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 192, E-mail: maria.zaszlosova@karlovaves.sk
HAMBÁLKOVÁ Drahoslava, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 252, Email:drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk
KANIOVÁ Hana, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 161, E-mail: hana.kaniova@karlovaves.sk KLAUČOVÁ Zuzana, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 161, E-mail: zuzana.klaucova@karlovaves.sk

Špeciálny stavebný úrad:
MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing., tel. kontakt: 02/602 59 162 e-mail: zuzana.majernikova@karlovaves.skODDELENIE KULTÚRY
Vedúci/a :
Materská dovolenka: MAJKA Adriána, Mgr., tel. kontakt: 02/602 59 206, +421940 634 121, adriana.majka@karlovaves.sk
Zastupuje: KONÝČKOVÁ Iveta, Mgr. art, e-mail, tel. kontakt: 02/602 59 206, +421940 634 126, iveta.konyckova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu :
ŠČASNÝ Ivan, e-mail, tel. kontakt: ivan.scasny@karlovaves.sk, +421940 634 127
JUŘENA Ivo, e-mail, tel. kontakt: ivo.jurena@karlovaves.sk,  +421 940 634 125

 
REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA
 
Vedúci/a:
PRIŠTIAK Tomáš, Mgr. art., e-mail, tel. kontakt: tomas.pristiak@karlovaves.sk, kniznica@karlovaves.sk, 02/654 23 528
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
MULLEROVÁ Miloslava, tel. kontakt: 02/654 23 528
SANTORISOVÁ Jana, tel. kontakt: 02/654 23 528

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00
Stavebný úrad tu
Informačná kancelária:

02/602 59 111