MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Adresa:    Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
E-mail:     info@karlovaves.sk
IČO:         00 603 520
DIČ:         2020919164
Bankové spojenie: Prima banka
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

STAROSTKA
ČAHOJOVÁ Dana, E-mail: starostka@karlovaves.sk
 
ZÁSTUPCA STAROSTKY
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr., E-mail: branislav.zahradnik@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA VICESTAROSTU
HLOŽEKOVÁ Jana, Mgr., Tel.kontakt: 02/707 11 202, 0940 634 169, E-mail: jana.hlozekova@karlovaves.sk
 

KANCELÁRIA STAROSTKY
KLIMENTOVÁ Natália, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 135, E-mail: natalia.klimentova@karlovaves.sk
MINÁRIKOVÁ Jana, Tel. kontakt: 02/707 11 123, E-mail: jana.minarikova@karlovaves.sk
URBANÍK Martin, E-mail: martin.urbanik@karlovaves.sk
 

 
KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
Kontakty určené výlučne pre novinárov:
telefón: 0940 634 118, e-mail: media@karlovaves.sk
HELDES Branislav, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 151, 0940 634 118
ŠPEJL Miroslav, Mgr. MVDr., Tel. kontakt: 02/707 11 153, 0940 634 111
 
REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA A CO
RAKŠÁNYI Štefan, E-mail: stefan.raksanyi@karlovaves.sk
 
 

PREDNOSTA
MUCSKOVÁ Jana, JUDr., E-mail: prednosta@karlovaves.sk

KANCELÁRIA PREDNOSTU
ŠUSTÁKOVÁ Katarína, JUDr., Tel. kontakt: 02/707 11 133, 0940 637 146, E-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk
MEDEKOVÁ Mária., Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 133, 0940 634 112, E-mail: maria.medekova@karlovaves.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KAŠTILOVÁ TONKOVÁ Viera, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 172, 0940 634 189, E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk

REFERÁT RIADENIA PROJEKTOV
NEMCOVÁ Lenka, Tel. kontakt: 02/707 11 144, 0940 634 108, E-mail: lenka.nemcova@karlovaves.sk
HUDEKOVÁ Zuzana, Tel. kontakt: 02/707 11 144,  E-mail: zuzana.hudekova@karlovaves.sk
KODHAJOVÁ Jolana, Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 141,  E-mail: jolana.kodhajova@karlovaves.sk
MEKIŇOVÁ Dagmar, Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 117,  E-mail: dagmar.mekinova@karlovaves.sk
MADEROVÁ Martina,DiS., Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 142, E-mail: martina.maderova@karlovaves.sk
ŠIŠOLÁK Michal, E-mail: michal.sisolak@karlovaves.sk
 

ODDELENIE PRÁVNE, ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE
 
Referát právny
 
Vedúca referátu :
KLÁSKOVÁ Denisa, JUDr., Tel. kontakt: 02/707 11 203, 0940 634 163, E-mail: denisa.klaskova@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu :
BENDÍKOVÁ Martina, JUDr., Tel. kontakt: 02/707 11 205,  E-mail: martina.bendikova@karlovaves.sk
GRYC Marek, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 205, 0940 634 176, E-mail: marek.gryc@karlovaves.sk
FLOREK Peter, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 205, E-mail: peter.florek@karlovaves.sk
 
 
Referát organizačný
E-mail oddelenia: organizacne@karlovaves.sk
 
Vedúci:
KOSNÁČ Gabriel, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 181, 0940 634 120, E-mail: gabriel.kosnac@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu:
BEŇO Adam, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 182, E-mail: adam.beno@karlovaves.sk
 
Referát personálny
 
KARELOVÁ Ľubica, Mgr., MPH, Tel. kontakt: 02/707 11 161, E-mail: lubica.karelova@karlovaves.sk
KARASOVÁ Zorka, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 162, E-mail: zorka.karasova@karlovaves.sk


REFERÁT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A GIS
Vedúci:
ŠIMONJI Ivan, Tel. kontakt: 02/707 11 242, 0940 637 116, E-mail: ivan.simonji@karlovaves.sk
Zamestnanci referátu:
TOMKA Miroslav, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 242, 0940 634 187, E-mail: miroslav.tomka@karlovaves.sk
ŽÚBOR Marek, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 242, 0940 634 115, E-mail: marek.zubor@karlovaves.sk
 

MIESTNY KONTROLÓR
HRÁDEK Miloslav, JUDr. LL.M., Tel. kontakt: 02/707 11 142, E-mail: miloslav.hradek@karlovaves.sk
 

ODDELENIE MAJETKOVÉ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
E-mail oddelenia: majetkove@karlovaves.sk
Vedúca :
MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 191, 0940 634 130, E-mail: janka.mahdakova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
HRVOĽOVÁ Jana, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 173, E-mail: jana.hrvolova@karlovaves.sk
OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 192, 0940 634 113, E-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk
KITANOVIČOVÁ Jarmila, Tel. kontakt: 02/707 11 193, 0940 634 148, E-mail: jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk
LITAVSKÁ Veronika, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 195, 0940 634 184, E-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk
 

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu:

 

 
Vedúca oddelenia :
PÁSTOROVÁ Mária, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 211, 0940 634 140, E-mail: maria.pastorova@karlovaves.sk
 

Zamestnanci oddelenia/referátu:

AUGUSTÍNOVÁ Renáta, Tel. kontakt: 02/707 11 212, E-mail: renata.augustinova@karlovaves.sk
KOSKOVÁ Zuzana Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 216, E-mail: zuzana.koskova@karlovaves.sk
PAŇKOVÁ Viera, Tel. kontakt: 02/707 11 215, E-mail: viera.pankova@karlovaves.sk
ŠABLICOVÁ Emilie, Tel. kontakt: 02/707 11 213, E-mail: emilie.sablicova@karlovaves.sk
PROČKOVÁ Diana, Tel. kontakt: 02/707 11 214, E-mail: diana.prockova@karlovaves.sk
 

ZASIELANIE FAKTÚR
 

ODDELENIE ŠKOLSTVA
E-mail oddelenia: skolstvo@karlovaves.sk
 
Vedúca oddelenia :
MEDVIĎOVÁ Iliana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 221, 0905 648 100, E-mail: iliana.medvidova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
LAPŠANSKÁ Martina, Tel. kontakt: 02/707 11 222, E-mail: martina.lapsanska@karlovaves.sk -školské financovanie
POLÁKOVÁ Elena, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 223, 0940 634 137, E-mail:
elena.polakova@karlovaves.sk -školský úrad
 
REFERÁT ŠKOLSKÝCH MIEZD A PERSONALISTIKY
MANEKOVÁ Denisa, Tel. kontakt: 02/707 11 163 E-mail: denisa.manekova@karlovaves.sk 
 

REFERÁT SPRÁVY BUDOV
Vedúca:
ĎURICOVÁ Monika, Ing., vedúca oddelenia, Tel. kontakt: 02/707 11 234, 0940 634 178, E-mail: monika.duricova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci referátu :
BARBORÍKOVÁ Katarína, Tel. kontakt: 02/707 11 231, E-mail: katarina.barborikova@karlovaves.sk
HORVÁTOVÁ Helena, Tel. kontakt: 02/707 11 232, 0940 634 150, E-mail: helena.horvatova@karlovaves.sk
 

REFERÁT INVESTÍCIÍ
Vedúci:
BÁNIK Allan, Ing., Tel. kontakt 02/707 11 235, 0940 634 186, E-mail: allan.banik@karlovaves.sk
 
Zamestnanci referátu :
CSÁKÁNYIOVÁ Petra, Ing. arch., Tel. kontakt: 02/707 11 236, 0940 634 172, E-mail: petra.csakanyiova@karlovaves.sk
MORÁVEK Jakub, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 171, 0940 634 173, E-mail: jakub.moravek@karlovaves.sk
PREPIAKOVÁ Viera, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 233, 0940 634 107,  E-mail: viera.prepiakova@karlovaves.sk
 

CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM
Matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov a IOM
Matrika:
Ohlasovňa:
Referát miestnych daní:
 
Vedúca oddelenia :
CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/707 11 103, E-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk
Matrika:
JAŠŠOVÁ Jana, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 106, E-mail: jana.jassova@karlovaves.sk
BOLÍKOVÁ Andrea, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 105, E-mail: andrea.bolikova@karlovaves.sk
Ohlasovňa pobytov:
CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/707 11 103, E-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk
CHROMEKOVÁ Eva, tel. kontakt: 02/707 11 104, E-mail: eva.chromekova@karlovaves.sk
Miestne dane:
HRUBÁ Michaela, tel. kontakt: 02/707 11 107, E-mail:michaela.hruba@karlovaves.sk
Informačná kancelária a podateľňa:
GEISLEROVÁ Nadežda, Tel. kontakt: 02/707 11 253, E-mail: nadezda.geislerova@karlovaves.sk
KRÁLOVÁ Dáša, tel. kontakt: 02/707 11 252, E-mail: dasa.kralova@karlovaves.sk
KOUBEKOVÁ Štefánia, Tel. kontakt: 02/707 11 251, E-mail: stefania.koubekova@karlovaves.sk
 

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA
 
Vedúci oddelenia :
VAŠKOVIČ Peter,  Tel. kontakt: 02/707 11 261, 0940 634 180, E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu :
KOREŇ Dušan, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 262, E-mail: dusan.koren@karlovaves.sk
SKLADANÁ Veronika, E-mail: veronika.skladana@karlovaves.sk
 

ODDELENIE DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 
Referát dopravy
 
Vedúca referátu :
ŠPANKOVÁ, Jana Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 272, 0940 634 151, E-mail: jana.spankova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 274, 0940 637 710, E-mail: zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk – vyhradené parkovanie
KLAUČO Michal, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 273, 0940 634 152, E-mail: michal.klauco@karlovaves.sk – opravy a čistenie komunikácií – správa komunikácií
BOHÁČIKOVÁ Beáta, Tel. kontakt: 02/707 11 271, 0940 634 157, E-mail: beata.bohacikova@karlovaves.sk – rezidenčné parkovanie, kontrola vyhradeného parkovania
 
Referát životného prostredia:
 
Vedúca referátu životného prostredia:
BREZOVSKÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 0940 634 195, E-mail: lucia.brezovska@karlovaves.sk – krajinný architekt
 
Referenti oddelenia:
SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 275, 0940 634 155, E-mail: magdalena.svorenova@karlovaves.sk – výrubové povolenia na dreviny v zmysle  §47 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, špeciálny stavebný úrad – štátna vodná správa
TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 281, 0940 634 153, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, odpadové hospodárstvo, správa detských ihrísk, údržba psích košov
GAŠPAROVÁ Lucia, Tel. kontakt: 0940 634 154, E-mail: lucia.gasparova@karlovaves.sk ,údržba verejnej zelene
 

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ
 
Vedúca oddelenia:
ANTALIČOVÁ Erika, Tel. kontakt: 0940 634 199, E-mail: erika.antalicova@karlovaves.sk
 
REFERÁT POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ A OPATROVATELSKEJ SLUŽBY
Opatrovateľská služba – Tel. kontakt: 0940 637 150, E-mail: opatrovatelska@karlovaves.sk
Vedúci referátu:
VASIĽ Maroš, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 129, E-mail: maros.vasil@karlovaves.sk
Zamestnanci referátu:
BEŇOVÁ Jana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 124, E-mail: jana.benova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba
BIELKOVÁ Katarína, Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 136, E-mail:katarina.bielkova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba
HÁJEKOVÁ Danka, Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 123, E-mail: danka.hajekova@karlovaves.sk – posudková činnosť
 
 
TÍM PROFESIONÁLNYCH OPATROVATELIEK PÔSOBIACICH V TERÉNE

REFERÁT SOCIÁLNY, ZDRAVOTNÝ A PRE SENIOROV

 
Donáška stravy do domácnosti – Tel. kontakt: 0940 637 100, E-mail: donaskastravy@karlovaves.sk
Karloveské denné centrá – Tel. kontakt: 0940 634 198, E-mail: dennecentra@karlovaves.sk
Stretnutia karloveských jubilantov – Tel. kontakt: 0940 634 132, E-mail: jubilanti@karlovaves.sk
 
Vedúca referátu:
POLÁCHOVÁ Mária, Tel. kontakt: 0940 634 167, E-mail: maria.polachova@karlovaves.sk
 

Zamestnanci referátu:

Sociálna pracovníčka:

DOČOLOMANSKÁ Soňa, Tel. kontakt: 02/707 11 291, 0940 634 135, E-mail:sona.docolomanska@karlovaves.sk

Koordinátorka denných centier:

FUČEKOVÁ Simona, Tel. kontakt: 02/707 11 299, 0940 634 133, E-mail: simona.fucekova@karlovaves.sk – karloveské denné centrá, senior kluby, stretnutia karloveských jubilantov, finančné príspevky pri dožití jubilea (90,95,100 a viac rokov)

Administratívno – terénny pracovník:

OSÚCH Michal, Tel. kontakt: 0940 637 100, E-mail: michal.osuch@karlovaves.sk – služba donáška stravy do domácnosti, stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti

SENIOR KLUBY

Senior Klub, Lackova 4
ŠOTNÍKOVÁ Elena, Tel. kontakt: 02/654 20 408, E-mail: skl@karlovaves.sk
Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1
PETRÁKOVÁ Alžbeta, Tel. kontakt: 02/654 29 369, E-mail: skt@karlovaves.sk
Senior Klub Lipka, Pribišova 8
ČERVENKOVÁ Edita, Tel. kontakt: 02/20 866 020, E-mail: skp@karlovaves.sk
 

STAVEBNÝ ÚRAD
 
Úradné hodiny stavebného úradu
Pondelok: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
 
Vedúca oddelenia :
KLAUČOVÁ Zuzana, Ing. tel. kontakt: 02/707 11 317, 0940 634 190, E-mail: zuzana.klaucova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
ŠABÍKOVÁ Vladimíra, Ing. arch., tel. kontakt: 02/707 11 314, 0940 634 191, E-mail: vladimira.sabikova@karlovaves.sk
HAMBÁLKOVÁ Drahoslava, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 315, 0940 637 103, Email: drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk
FEKETEOVÁ Anna, tel. kontakt: 02/707 11 318, E-mail: anna.feketeova@karlovaves.sk
BARTOŠOVÁ Dominika, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 312, 0940 634 194, E-mail: dominika.bartosova@karlovaves.sk
KNOPPOVÁ Alena, Ing. arch., tel. kontakt: 02/707 11 313, E-mail: alena.knoppova@karlovaves.sk
PAULECHOVÁ Adriána, Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 320, E-mail: adriana.paulechova@karlovaves.sk
KRÁLOVÁ Jozefína, JUDr., tel. kontakt: 02/707 11 311, E-mail: jozefina.kralova@karlovaves.sk
 
ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD:
MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 319, E-mail: zuzana.majernikova@karlovaves.sk
 

ODDELENIE KULTÚRY
Vedúca oddelenia:
RABATINOVÁ Adriána, Mgr., tel. kontakt: 0940 634 121, E-mail: adriana.rabatinova@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu:
KNEBLOVÁ Barbora, tel. kontakt: 0940 634 126, E-mail: barbora.kneblova@karlovaves.sk
ŠČASNÝ Ivan, tel. kontakt: 0940 634 127, E-mail: ivan.scasny@karlovaves.sk
TOMANDL Ján, tel. kontakt: 0940 634 125, E-mail: jan.tomandl@karlovaves.sk – produkcia Karloveské centrum kultúry
 

REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA
kniznica@karlovaves.sk, 02/707 11 500
 
Vedúci referátu:
DŽERENGOVÁ NAGYOVÁ Petra, Ing., E-mail: petra.dzerengova@karlovaves.sk 
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
MULLEROVÁ Miroslava, tel. kontakt: 02/707 11 500
SANTORISOVÁ Jana, tel. kontakt: 02/707 11 500
DÚBRAVOVÁ Veronika, tel. kontakt: 02/707 11 500
 

REFERÁT SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
Vedúca referátu: 
Anna Paučová, E-mail: anna.paucova@karlovaves.sk

 


MESTSKÁ POLÍCIA

ml. inšp. Ondrej ĎURČO

okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0902 921 711

ml. inšp. Ing. Roman Šuster

okrsok Karlova Ves

Tel. kontakt: 0903 433 018

Stránkové hodiny na MiÚ:
pondelok:        13.00 – 17.00  h / Ing. Roman Šuster
streda:        13.00 – 17.00  h / ml. inšp. Ondrej ĎURČO
 

Pri nedostupnosti volajte bezplatnú linku 159


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00