MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
 
Adresa:    Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
E-mail:     info@karlovaves.sk
IČO:         00 603 520
DIČ:         2020919164
Bankové spojenie: Prima banka
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
 
STAROSTKA
 
ČAHOJOVÁ Dana, E-mail: starostka@karlovaves.sk
 
ZÁSTUPCA STAROSTKY
 
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr., E-mail: branislav.zahradnik@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA VICESTAROSTU
 
HLOŽEKOVÁ Jana, Mgr., Tel.kontakt: 02/707 11 202, E-mail: jana.hlozekova@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA STAROSTKY
 
KLIMENTOVÁ Natália,Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 135, E-mail: natalia.klimentova@karlovaves.sk
MINÁRIKOVÁ Jana,  Tel. kontakt: 02/707 11 123, E-mail: jana.minarikova@karlovaves.sk
NEUWIRTHOVÁ Lucia, Tel. kontakt: 02/707 11 123, E-mail: lucia.neuwirthova@karlovaves.sk
URBANÍK Martin, E-mail: martin.urbanik@karlovaves.sk
 
KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
 
Kontakty určené výlučne pre novinárov:
telefón: 0940 634 118, e-mail: media@karlovaves.sk
HELDES Branislav, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 151
ŠPEJL Miroslav, Mgr. MVDr., Tel. kontakt: 02/707 11 153
 

PREDNOSTA
 
PROCHÁZKOVÁ Katarína, Mgr. PhD., E-mail: prednosta@karlovaves.sk
 
KANCELÁRIA PREDNOSTU
 
ŠUSTÁKOVÁ Katarína, JUDr., Tel. kontakt: 02/707 11 133, 0940 637 146, E-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk
MEDEKOVÁ Mária., Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 133, E-mail: maria.medekova@karlovaves.sk
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
KAŠTILOVÁ TONKOVÁ Viera, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 172, E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk
 
REFERÁT RIADENIA PROJEKTOV
 
NEMCOVÁ Lenka, Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 108, E-mail: lenka.nemcova@karlovaves.sk
HUDEKOVÁ Zuzana, Tel. kontakt: 02/707 11 143, E-mail: zuzana.hudekova@karlovaves.sk
KODHAJOVÁ Jolana, Tel. kontakt: 02/707 11 143, E-mail: jolana.kodhajova@karlovaves.sk
MADEROVÁ Martina,DiS., Tel. kontakt: 02/707 11 143, E-mail: martina.maderova@karlovaves.sk
 
REFERÁT MZDOVÝ, PERSONÁLNY A POKLADŇA
 
MARTINEZOVÁ Monika, Mgr. Tel. kontakt: 02/707 11 161, E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk
KARASOVÁ Zorka, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 162, E-mail: zorka.karasova@karlovaves.sk
 
REFERÁT PRÁVNY
 
E-mail oddelenia/referátu: pravne@karlovaves.sk
BENDÍKOVÁ Martina, JUDr., Tel. kontakt: 02/707 11 203, martina.bendikova@karlovaves.sk
KLÁSKOVÁ Denisa, JUDr., denisa.klaskova@karlovaves.sk
MUCSKOVÁ, Jana JUDr., Tel. kontakt: -, jana.mucskova@karlovaves.sk
GRYC Marek, Mgr., marek.gryc@karlovaves.sk
FLOREK Peter, Mgr., peter.florek@karlovaves.sk
 
REFERÁT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 
E-mail oddelenia/referátu: spravca@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
ŠIMONJI Ivan, Tel. kontakt: 02/707 11 242, E-mail: ivan.simonji@karlovaves.sk
TOMKA Miroslav, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 242, E-mail: miroslav.tomka@karlovaves.sk
ŽÚBOR Marek, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 242, E-mail: marek.zubor@karlovaves.sk
 
REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA A CO
 

K

RAKŠÁNYI Štefan, Tel. kontakt: -, E-mail: stefan.raksanyi@karlovaves.sk

MIESTNY KONTROLÓR
 
HRÁDEK Miloslav, JUDr. LL.M., Tel. kontakt: 02/707 11 142, E-mail: miloslav.hradek@karlovaves.sk

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
 
E-mail oddelenia: organizacne@karlovaves.sk
 
Vedúci: KOSNÁČ Gabriel, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 181, 0940 634 120, E-mail: gabriel.kosnac@karlovaves.sk
BEŇO Adam, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 182, E-mail: adam.beno@karlovaves.sk

ODDELENIE MAJETKOVÉ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
 
E-mail oddelenia: majetkove@karlovaves.sk
 
Vedúca :
 
MAHĎÁKOVÁ Janka, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 191, 0940 634 130, E-mail: janka.mahdakova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
HRVOĽOVÁ Jana, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 173, E-mail: jana.hrvolova@karlovaves.sk
OSRMANOVÁ Eva, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 192, E-mail: eva.osrmanova@karlovaves.sk
KITANOVIČOVÁ Jarmila, Tel. kontakt: 02/707 11 193, E-mail: jarmila.kitanovicova@karlovaves.sk
LITAVSKÁ Veronika, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 195, E-mail: veronika.litavska@karlovaves.sk
KOLEŇÁKOVÁ Monika, Tel. kontakt: – , E-mail: monika.kolenakova@karlovaves.sk
 

EKONOMICKÉ ODDELENIE
 
 
Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu:
 
Vedúca :
 
PÁSTOROVÁ Mária, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 211, 0940 634 140, maria.pastorova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu:
 
AUGUSTÍNOVÁ Renáta, Tel. kontakt: 02/707 11 212, E-mail: renata.augustinova@karlovaves.sk
KOSKOVÁ Zuzana Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 216, E-mail: zuzana.koskova@karlovaves.sk
PAŇKOVÁ Viera, Tel. kontakt: 02/707 11 215, E-mail: viera.pankova@karlovaves.sk
ŠABLICOVÁ Emilie, Tel. kontakt: 02/707 11 213, E-mail: emilie.sablicova@karlovaves.sk
PROČKOVÁ Diana, Tel. kontakt: 02/707 11 214, E-mail: diana.prockova@karlovaves.sk
 
ZASIELANIE FAKTÚR
 

ODDELENIE ŠKOLSTVA
 
E-mail oddelenia: skolstvo@karlovaves.sk
 
Vedúci/a
 
MEDVIĎOVÁ Iliana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 221, 0940 634 139, E-mail: iliana.medvidova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :

 

 

 

 

 
školské financovanie
LAPŠANSKÁ Martina, Tel. kontakt: 02/707 11 222, E-mail: martina.lapsanska@karlovaves.sk
 
 
ŠKOLSKÝ ÚRAD
 
POLÁKOVÁ Elena, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 223 E-mail: elena.polakova@karlovaves.sk

REFERÁT ŠKOLSKÝCH MIEZD A PERSONALISTIKY
MANEKOVÁ Denisa, Tel. kontakt: 02/707 11 163 E-mail: denisa.manekova@karlovaves.sk 
 
ODDELENIE SPRÁVY BUDOV A INVESTÍCIÍ
 
Vedúca:
 
ĎURICOVÁ Monika, Ing., vedúca oddelenia, Tel. kontakt: 02/707 11 234, 0940 634 178, E-mail: monika.duricova@karlovaves.sk
 
Referát správy budov:
BARBORÍKOVÁ Katarína, Tel. kontakt: 02/707 11 231, E-mail: katarina.barborikova@karlovaves.sk
HORVÁTOVÁ Helena, Tel. kontakt: 02/707 11 232, E-mail: helena.horvatova@karlovaves.sk
 
Referát investícií:
CSÁKÁNYIOVÁ Petra, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 234, E-mail: petra.csakanyiova@karlovaves.sk
BÁNIK Allan, Ing., Tel. kontakt 02/707 11 234, E-mail: allan.banik@karlovaves.sk
 
 

ODDELENIE STRATEGICKÝCH INVESTÍCIÍ
 
Vedúca:
 
PREPIAKOVÁ Viera, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 233, 0940 634 107, E-mail: viera.prepiakova@karlovaves.sk
 
zamestnanci:
MORAVCOVÁ Jana, Ing., E-mail: jana.moravcova@karlovaves.sk
MORÁVEK Jakub, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 171, E-mail: jakub.moravek@karlovaves.sk
 
CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM
 
Matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov a IOM
 
Matrika:
 
 
Ohlasovňa:
 
 
Referát miestnych daní:
 
 
Vedúci/a :
 
CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/707 11 103, E-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk
 
Matrika:
 
JAŠŠOVÁ Jana, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 106, E-mail: jana.jassova@karlovaves.sk
BOLÍKOVÁ Andrea, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 105, E-mail: andrea.bolikova@karlovaves.sk
 
Ohlasovňa pobytov:
 
CHLEBOVÁ Martina, Bc., tel. kontakt: 02/707 11 103, E-mail: martina.chlebova@karlovaves.sk
CHROMEKOVÁ Eva, tel. kontakt: 02/707 11 104, E-mail: eva.chromekova@karlovaves.sk
 
Miestne dane:
 
HRUBÁ Michaela, tel. kontakt: 02/707 11 107, E-mail:michaela.hruba@karlovaves.sk
 
Informačná kancelária a podateľňa:
 
GEISLEROVÁ Nadežda, Tel. kontakt: 02/707 11 253, E-mail: nadezda.geislerova@karlovaves.sk
KRÁLOVÁ Dáša, tel. kontakt: 02/707 11 252, E-mail: dasa.kralova@karlovaves.sk
KAKAŠOVÁ Marcela, tel. kontakt: 02/707 11 251, E-mail: marcela.kakasova@karlovaves.sk

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA

E-mail: uzemnyplan@karlovaves.sk

Vedúci :

VAŠKOVIČ Peter,  Tel. kontakt: 02/707 11 261, 0940 634 180, E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu :

KOREŇ Dušan, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 262, E-mail: dusan.koren@karlovaves.sk


ODDELENIE DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 
Referát dopravy :
 
Vedúca
 
ŠPANKOVÁ, Jana Ing., E-mail: jana.spankova@karlovaves.sk
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 274, E-mail: zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk – vyhradené parkovanie
KLAUČO Michal, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 273, 0940 634 152, E-mail: michal.klauco@karlovaves.sk – dopr. značenie, rozkopávky, zabratie ver. priestranstva, povolenia na vjazd
TURŇA MAREK, Mgr., E-mail:marek.turna@karlovaves.sk– cestný správny orgán
BOHÁČIKOVÁ Beáta, Tel. kontakt: 02/707 11 271, – , E-mail: beata.bohacikova@karlovaves.sk– rezidenčné parkovanie, kontrola vyhradeného parkovania
Referát životného prostredia:
 
BREZOVSKÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 282, E-mail:lucia.brezovska@karlovaves.sk
TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 281, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, zber odpadu, správa detských ihrísk, údržba psích košov
GAŠPAROVÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 282, E-mail: lucia.gasparova@karlovaves.sk – orezy a výruby stromov, údržba verejnej zelene
SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 275, E-mail:magdalena.svorenova@karlovaves.sk
ĎURICA Milan, Ing., E-mail:milan.durica@karlovaves.sk

 
ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Vedúci/a oddelenia:

KARELOVÁ Ľubica, Mgr., MPH, Tel. kontakt: 0940 634 199, E-mail: lubica.karelova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia:

Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby
 
Opatrovateľská služba – Tel. kontakt: 0940 637 150, E-mail: opatrovatelska@karlovaves.sk

Vedúci referátu:

VASIĽ Maroš, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 129, E-mail: maros.vasil@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:

NEMČEKOVÁ Jana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 124, E-mail: jana.nemcekova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba

PETRUŠKOVÁ Veronika, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 292, E-mail:veronika.petruskova@karlovaves.sk – opatrovateľská služba

HÁJEKOVÁ Danka, Tel. kontakt: 02/707 11 292, 0940 634 123, E-mail: danka.hajekova@karlovaves.sk – posudková činnosť

TÍM PROFESIONÁLNYCH OPATROVATELIEK PÔSOBIACICH V TERÉNE

Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov
 
Donáška stravy do domácnosti – Tel. kontakt: 0940 637 100, E-mail: donaskastravy@karlovaves.sk
Karloveské denné centrá – Tel. kontakt: 0940 634 198, E-mail: dennecentra@karlovaves.sk
Stretnutia karloveských jubilantov – Tel. kontakt: 0940 634 132, E-mail: jubilanti@karlovaves.sk

Vedúca referátu:

POLÁCHOVÁ Mária, Tel. kontakt: 02/707 11 291, 0940 634 167, E-mail: maria.polachova@karlovaves.sk

Zamestnanci referátu:

Sociálny pracovníci:

ĎATELINKOVÁ Dominika, Tel. kontakt: 02/707 11 299, 0940 634 133, E-mail: dominika.datelinkova@karlovaves.sk – karloveské denné centrá, senior kluby, stretnutia karloveských jubilantov

DOČOLOMANSKÁ Soňa, Tel. kontakt: 02/707 11 291, E-mail: sona.docolomanska@karlovaves.sk

KOUBEKOVÁ Štefánia, Tel. kontakt: 02/707 11 291, 0940 634 135, E-mail: stefania.koubekova@karlovaves.sk – stravovanie oprávnených občanov v jedálňach mestskej časti, dotácie pre deti

Terénni pracovníci:

GUROVÁ Tatjana, 02/707 11 299, tatjana.gurova@karlovaves.sk – pracovníčka terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)

OSÚCH Michal, E-mail: michal.osuch@karlovaves.sk– pracovník terénnej formy sociálnej služby jedáleň (donáška stravy do domácnosti občanov)

STRAČÁR Andrej, E-mail: martina.prockova@karlovaves.sk

Senior Kluby
 
Senior Klub, Lackova 4
ŠOTNÍKOVÁ Elena, Tel. kontakt: 02/654 20 408, E-mail: skl@karlovaves.sk
 
Senior Klub Nezábudka, Tilgnerova 1
PETRÁKOVÁ Alžbeta, Tel. kontakt: 02/654 29 369, E-mail: skt@karlovaves.sk
 
Senior Klub Lipka, Pribišova 8
ČERVENKOVÁ Edita, Tel. kontakt: 02/20 866 020, E-mail: skp@karlovaves.sk

STAVEBNÝ ÚRAD
 
Úradné hodiny stavebného úradu

 

 

 

 

Pondelok: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00 -13:00 – 17:00
 
 
Vedúca:
 
KLAUČOVÁ Zuzana, Ing. tel. kontakt: 02/707 11 317, E-mail: zuzana.klaucova@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu :

PAULECH Andrej, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 313, E-mail: andrej.paulech@karlovaves.sk
ŠABÍKOVÁ Vladimíra, Ing. arch., tel. kontakt: 02/707 11 314, E-mail: vladimira.sabikova@karlovaves.sk
ZÁSZLÓSOVÁ Mária Mgr., tel. kontakt: 02/707 11 316, E-mail: maria.zaszlosova@karlovaves.sk
HAMBÁLKOVÁ Drahoslava, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 315, Email:drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

LAURENČÍKOVÁ Terézia, tel. kontakt: -, E-mail: terezia.laurencikova@karlovaves.sk

FEKETEOVÁ Anna, tel. kontakt: 02/707 11 318, E-mail: anna.feketeova@karlovaves.sk

BARTOŠOVÁ Dominika, Ing., tel: 02/707 11 312, E-mail: dominika.bartosova@karlovaves.sk

Špeciálny stavebný úrad:

MAJERNÍKOVÁ Zuzana, Ing., tel. kontakt: 02/707 11 319, E-mail: zuzana.majernikova@karlovaves.sk


ODDELENIE KULTÚRY
 
Vedúca:
 
MAJKA Adriána, Mgr., tel. kontakt: 0940 634 121, E-mail: adriana.majka@karlovaves.sk

Zamestnanci oddelenia/referátu:

BOLYÓSOVÁ Lívia, E-mail: livia.bolyosova@karlovaves.sk

KNÉBLOVÁ Barbora, tel. kontakt: 0940 634 126, E-mail: barbora.kneblova@karlovaves.sk

ŠČASNÝ Ivan, tel. kontakt: 0940 634 127, E-mail: ivan.scasny@karlovaves.sk

SZALAY Maroš, tel. kontakt: 0940 634 125, E-mail: maros.szalay@karlovaves.sk – produkcia Karloveské centrum kultúry

REFERÁT MIESTNA KNIŽNICA
 
Vedúci:
 
PRIŠTIAK Tomáš, Mgr. art., e-mail, tel. kontakt: tomas.pristiak@karlovaves.sk, kniznica@karlovaves.sk, 02/707 11 500
 
Zamestnanci oddelenia/referátu :
 
MULLEROVÁ Miroslava, tel. kontakt: 02/707 11 500
SANTORISOVÁ Jana, tel. kontakt: 02/707 11 500
DÚBRAVOVÁ Veronika, tel. kontakt: 02/707 11 500
 
REFERÁT SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
 
Vedúca: 
 
Anna Paučová, e-mail: anna.paucova@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00