Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves a informovanie o právach dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) ako aj zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) stanovujú povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Adresa: Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk 
tel. č.: 02/70711203 

 

   Mestská časť Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb. Mestská časť spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh samosprávy súvisiacich so správou obce a jej majetku, so starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestská časť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe týchto právnych základoch (vymedzených v § 13 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona) :

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov alebo 
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov mestskej časti.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že v zmysle § 19 až § 21 zákona majú:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa ich osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
  • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
  • právo získať informáciu o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje (ak neboli získané od dotknutej osoby), prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
  • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a týmto informáciám:
   • účel spracúvania,
   • kategórie spracúvaných osobných údajov,
   • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
   • predpokladaná doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
   • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať proti  takémuto spracúvaniu,
   • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
   • informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby.

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00