Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nachádzajúca sa v okrese Bratislava IV. Karlova Ves je územným samosprávnym celkom, ktorého obyvatelia si každé štyri roky volia starostu a poslancov.

Starosta je predstaviteľom mestskej časti a jej najvyšším výkonným orgánom. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené miestnemu zastupiteľstvu. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o rozpočte, územnom pláne, všeobecne záväzných nariadeniach, miestnych daniach a iných dôležitých pravidlách fungovania obce.

Miestny úrad odborne, administratívne a organizačne zabezpečuje činnosti samosprávy. Zároveň vykonáva úlohy zadané starostom alebo miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť Karlova Ves je taktiež zriadovateľom materských a základných škôl. Pod jej pôsobnosť spadá Karloveský športový klub a kultúru v mestskej časti organizuje pomocou Karloveského kultúrneho centra.

 

Základné údaje

Adresa: Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves

               Námestie sv. Františka č. 8

               842 62 Bratislava

IČO :      00 603 520

 

Právne postavenie

Právne postavenie mestskej časti je vymedzené najmä v zákone č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na mestskú časť sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to v otázkach, ktoré nie sú upravené zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00