Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Zmätočné hlasovanie:
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
Doplňujúci návrh poslanca Rosinu:
A. schvaľuje 10. zámer prijatia úveru na dofinancovanie rekonštrukcie školského bazéna na Základnej škole A. Dubčeka vo výške 600 000 Eur s dobou splácania 10 rokov. E. poveruje starostku vykonať výberové konanie na financujúcu banku a predložiť ponuku úveru na rokovanie zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
Hlasovanie o uznesení ako celku:
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií.

Pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej: 1. V § 11 ods. 2 písm. b) znie: “b) výška dotácie sa vypočíta tak, že pridelený počet bodov (Priemerný počet bodov)  sa vynásobí hodnotou bodu. Hodnota bodu sa vypočíta z celkového objemu finančných prostriedkov vyčlenených na danú oblasť tak, že celková suma určená na dotácie sa podelí súčtom pridelených bodov všetkých žiadateľov”. 2. V § 12 odsek 2 sa za písmeno l) dopĺňa nové písmeno m), ktoré znie: “m) povinnosť prijímateľa na viditeľnom mieste a primeranou formou informovať verejnosť o tom, že projekt alebo činnosť je podporovaná dotáciou mestskej časti.” 3. V § 16 odsek 2 znie: “(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 z 29.01.2013 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 z 23.06.2015, okrem ustanovenia § 4 , ktoré zostáva v platnosti.” 4. Doterajšie prílohy č. 1-4 návrhu sa nahrádzajú Prílohami č. 1-4 v znení priloženom k návrhu uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach poskytovania dotácií.
Hlasovanie o uznesení ako celku:
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Informácia o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00