• VZN č. 5/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020
 • VZN č. 3/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017
 • VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 4/ 2013 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 3/2019 z 25.6.2019.
 • VZN č. 3/2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov
 • VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015
 • VZN č. 2/2017, o miestnom poplatku za rozvoj
 • VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27.10.2015 o miestnych daniach
 • VZN č. 6/2015 o miestnych daniach
 • VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov
 • VZN č. 4/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • VZN_02_2005, ktorým sa zrušujú VZN č. 57/1999 o miestnom poplatku a VZN č. 1_2003 o dani z nehnuteľnosti a daňových úľavách
 • VZN_07_2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác
 • VZN_01_2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely
 • VZN_59_1999 o vykonávaní rozkopavkových prác
 • VZN_54_1999, ktorým sa dopĺňa Trhový poriadok pre príležitostné trhy
 • VZN_51_1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00