• VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
  • VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
  • VZN č. 4/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov
  • VZN č. 2/2020 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018
  • VZN č. 1/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva, v znení VZN č. 6/2019 zo dňa 5. novembra 2019
  • VZN č. 8/2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov
  • VZN č. 6/2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva
  • VZN č. 2/2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva
  • VZN č. 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb
  • VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
  • VZN č.7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00