• VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  • VZN č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
    a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaKarlova Ves
  • VZN č. 1/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  • VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (§ 3 zrušený v znení VZN č. 1/2017 zo dňa 14.2.2017)
  • VZN č. 2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
  • VZN č. 3/2015  o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia na kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
  • VZN č. 2/2014 o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00