menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Ohlasovňa pobytov

Ohlasovňa pobytov je určená iba pre občanov SR a jej služby môžu využívať iba občania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Pobyty cudzincov ako aj vydávanie potvrdení o pobyte cudzincov vybavuje Cudzinecká polícia, Regrútska 4, Bratislava-Vajnory.

Služby:

E-mail:
ohlasovnapobytov@karlovaves.sk

Trvalý a prechodný pobyt: 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Ak sa občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu pred vycestovaním; v ohlásení uvedie štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu.

Občan je pri prihlásení trvalého aj prechodného pobytu povinný predložiť nasledujúce doklady:

Na vydanie potvrdenia o vlastnom trvalom alebo prechodnom pobyte je potrebné predložiť:

Trvalý pobyt dieťaťa:

Miesto trvalého pobytu dieťaťa narodeného na Slovensku je v čase jeho narodenia zhodné s miestom trvalého pobytu jeho matky. Začiatok trvalého pobytu dieťaťa je zhodný s dňom jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni pobytov.

Formuláre a tlačivá:

Poznámka: Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa je potrebné doručiť poštou alebo osobne.

Správne poplatky:

Potvrdenie o pobyte                       7 €

Oznámenie o pobyte                      7 €

Potvrdenie o pobyte vo viacjazyčnom štandardnom formulári   7 €

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť