V oblasti daní mestská časť Karlova Ves spravuje miestne dane (daň za psa, daň za zaujatie verejného priestranstva, daň za predajné a nevýherné automaty), pripravuje rozhodnutia o vyrubovaní daní, eviduje a registruje daňové subjekty a ukladá a pokuty a sankčný úrok pri neplnení daňových povinností. Taktiež eviduje nevýherné hracie automaty, vydáva rybárske lístky, povoluje trhové miesta a vykonáva na nich dozor. 

Daň z nehnutelnosti vybavuje oddelenie miestnych daní a poplatkov Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Blagojevova 9, Bratislva – Petržalka, tel. 02/59 35 61 11

 

Formuláre a tlačivá:

 

Kontakty:

02 / 707 11 100

 

Dokumenty:

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00