Doprava

Mestská časť Karlova Ves sa v oblasti dopravy venuje správe, údržbe a kontrole komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov a cyklotrás, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť. Posudzuje a povoľuje zvláštne užívanie komunikácií, uzávierky, obchádzky a výnimky na komunikáciách. Zabezpečuje a projektové, technické a investičné prípravy dopravných alebo parkovacích projektov.

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadostí od občanov:

Vedúca oddelenia dopravy a životného prostredia :

Referenti :

  •  
  • BOHÁČIKOVÁ Beáta – kontrola vyhradeného parkovania, rezidenčné parkovanie, Tel. kontakt: 02/707 11 271, E-mail: beata.bohacikova@karlovaves.sk
  • KLAUČO Michal, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 273, E-mail: michal.klauco@karlovaves.sk – opravy a čistenie komunikáci – správa komunikácií
  • ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 274, E-mail: zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk – vyhradené parkovanie
  • TURŇA Marek, Mgr. – cestný správny orgán, dopr. značenie,
    rozkopávky, zabratie ver. priestranstva, povolenia na vjazd, Tel. kontakt: 02/707 11 270, E-mail: marek.turna@karlovaves.sk
 

 Životné prostredie

V oblasti životného prostredia sa Mestská časť Karlova Ves stará o zeleň, udržuje čistotu, spravuje detské ihriská, zabezpečuje zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež odťahovanie starých motorových vozidiel.

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadosti a oznámení od občanov:

Dokumenty:

 
Vedúca referátu životného prostredia:
 

BREZOVSKÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: -, E-mail: lucia.brezovska@karlovaves.sk – krajinný architekt

 
    Referenti životného prostredia :
 
ĎURICA Milan, Ing., Tel. kontakt: : 02/707 11 282, 0940 634 166, E-mail: milan.durica@karlovaves.sk – údržba verejnej zelene, štátny dozor – ochrana drevín
 
SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 275, E-mail: magdalena.svorenova@karlovaves.sk – výrubové povolenia na dreviny v zmysle  §47 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, špeciálny stavebný úrad – štátna vodná správa
 
TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 281, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, odpadové hospodárstvo, správa detských ihrísk, údržba psích košov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je do 24. januára Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00