Doprava

Mestská časť Karlova Ves sa v oblasti dopravy venuje správe, údržbe a kontrole komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov a cyklotrás, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť. Posudzuje a povoľuje zvláštne užívanie komunikácií, uzávierky, obchádzky a výnimky na komunikáciách. Zabezpečuje a projektové, technické a investičné prípravy dopravných alebo parkovacích projektov.

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadostí od občanov:

Vedúca referátu :
ŠPANKOVÁ, Jana Ing., Tel.kontakt: 02/707 11 272, 0940 634 151, E-mail: jana.spankova@karlovaves.sk
Zamestnanci oddelenia/referátu :
ŠTULRAJTEROVÁ Zuzana, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 274, 0940 637 710, E-mail: zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk – vyhradené parkovanie
KLAUČO Michal, Bc., Tel. kontakt: 02/707 11 273, 0940 634 152, E-mail: michal.klauco@karlovaves.sk – opravy a čistenie komunikáci – správa komunikácií
BOHÁČIKOVÁ Beáta, Tel. kontakt: 02/707 11 271, 0940 634 157, E-mail: beata.bohacikova@karlovaves.sk – rezidenčné parkovanie, kontrola vyhradeného parkovania

Životné prostredie

V oblasti životného prostredia sa Mestská časť Karlova Ves stará o zeleň, udržuje čistotu, spravuje 42 detských ihrísk na území Karlovej Vsi (s výnimkou tých, ktoré sa nachádzajú v areáloch materských škôl), zabezpečuje zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu a taktiež odťahovanie starých motorových vozidiel.

Vlastné aktivity:

Vybavovanie žiadosti a oznámení od občanov:

Dokumenty:

Vedúca referátu životného prostredia:

BREZOVSKÁ Lucia, Ing., Tel. kontakt: 0940 634 195, E-mail: lucia.brezovska@karlovaves.sk – krajinný architekt

Referenti oddelenia:
SVOREŇOVÁ Magdaléna, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 275, 0940 634 155, E-mail: magdalena.svorenova@karlovaves.sk – výrubové povolenia na dreviny v zmysle  §47 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, špeciálny stavebný úrad – štátna vodná správa
ĎURICA Milan, Ing., Tel. kontakt: : 02/707 11 282, 0940 634 166, E-mail: milan.durica@karlovaves.sk –  štátny dozor – ochrana drevín
TRUBÍNYIOVÁ Halina, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 281, 0940 634 153, E-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk – odťahovanie vrakov, odpadové hospodárstvo, správa detských ihrísk, údržba psích košov
VASEKOVÁ Barbora, Tel. kontakt: 0940 634 154, E-mail:
barbora.vasekova@karlovaves.sk ,údržba verejnej zelene

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Pia: 08:00 - 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Str:  08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pia:  08:00 - 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Str: 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00