menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Majetok a podnikateľské činnosti

Náplň práce referátu správy majetku a bytov:

Dokumenty:

Najnovšie z úradnej tabule k predaju a prenájmu majetku:

Prenájom nebytových priestorov a pozemkov mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizuje prevažne formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorá sa zverejňuje na úradnej tabuli. Po uplynutí termínu na podávanie záväzných návrhov zasadne komisia, ktorá prijaté návrhy a záväzné ponuky spracuje a vyhodnotí. Následne mestská časť na úradnej tabuli zverejní Vyhlásenie výsledkov OVS.

Mestská časť zatiaľ na tieto účely nevyužíva elektronické aukcie.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici

21. februára 2024

Oznámenie o zámere predať majetok

9. februára 2024

Oznámenie o zámere predať majetok


Zverejnené
9. februára 2024

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

9. februára 2024

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

7. februára 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže – nájom parkovacieho miesta v objekte verejného parkoviska -garáže na Pribišovej ulici

9. januára 2024

podmienky súťaže


Zverejnené
9. januára 2024

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

7. decembra 2023

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

7. decembra 2023

Oznámenie o zámere prenajať pozemok a nebytový priestor

7. decembra 2023

Oznámie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

30. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok veľká a malá sála KCK

28. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

28. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok SŠ Tilgnerova

28. augusta 2023

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže prenájom pozemku C-KN p. č. 3290

21. augusta 2023

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže nájom nebytového priestoru na ul. Segnerova č. 3

21. augusta 2023

Podmienky obchodnej verejnej súťaže NP Segnerova 3-1.pdf

12. júla 2023

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok C-KN p.č 3290

12. júla 2023

Zámer predať časť pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod budúcou stavbou kioskovej trafostanice z dôvodu navýšenia kapacity elektrickej energie v Základnej škole Majerníkova 60

12. júna 2023

Oznámenie zámeru prenajať, predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12. júna 2023

Oznámenie zámeru odpredať majetok

5. apríla 2023

Oznámenie zámeru odpredať majetok


Zverejnené
5. apríla 2023

Oznámenie návrhu na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku predajného stánku na Molecovej ulici

5. apríla 2023

Oznámenie zámeru prenajať majetok

27. januára 2023

Oznámenie zámeru prenajať majetok


Zverejnené
27. januára 2023

Oznámenie zámeru predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27. januára 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

25. januára 2023

Žiadosti k prerokovaniu ako zámer prenajať majetok

28. novembra 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

7. júla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom dráh školskej plavárne Majerníkova 62

20. júna 2022

 Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. júna 2022

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 2300/12, parc. č. 2300/13, parc. č. 2300/15

7. júna 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7. júna 2022

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28. mája 2022

12. mája 2022

Výsledky verejnej obchodnej súťaže nájdete tu: dokument


Zverejnené
12. mája 2022

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 22.4.2022

10. mája 2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveského majálesu 2022 dňa 28.mája 2022

23. apríla 2022

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

22. apríla 2022

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave

20. apríla 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy školskej plavárne

6. apríla 2022
1 2 3 7

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť