tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Majetok a podnikateľské činnosti

šípka pre krok späť

Náplň práce referátu správy majetku, bytov a nebytových priestorov:

Dokumenty:

Najnovšie z úradnej tabule k predaju a prenájmu majetku:

Prenájom nebytových priestorov a pozemkov mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizuje prevažne formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorá sa zverejňuje na úradnej tabuli. Po uplynutí termínu na podávanie záväzných návrhov zasadne komisia, ktorá prijaté návrhy a záväzné ponuky spracuje a vyhodnotí. Následne mestská časť na úradnej tabuli zverejní Vyhlásenie výsledkov OVS.

Mestská časť zatiaľ na tieto účely nevyužíva elektronické aukcie.

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/199 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

10. júna 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy i nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

24. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3260 v lokalite nad Devínskou cestou

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3261 v lokalite nad Devínskou cestou

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3268 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Segnerova 3 v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

10. apríla 2024

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

8. apríla 2024

Oznámenie zámeru zámeny pozemku registra „C parc. č. 1209/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, k.ú. Devín, zapísaného na LV č. 3941 vo vlastníctve žiadateľa Juraja Husára

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru zámeny novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 3273/4 – záhrada o výmere 84 m2, k.ú. Karlova Ves, na základe geometrického plánu č. 43/2024, úradne overeným dňa 06.03.2024 pod č. 403/2024, vo vlastníctve žiadateľov Petra Líšku a Silvie Líška

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru ukončenia zmluvy č. 9/2024 o nájme pozemkov a zámeru prenajať pozemky registra „C“ parc č. 3269/3

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru prenajať pozemky

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru prenajať pozemky


Zverejnené
5. apríla 2024

Oznámenie zámeru prenajať časť pozemku registra „C“ parc. č. 3651/99 – ostatná plocha o výmere 23,5 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na liste vlastníctva č. 27, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre žiadateľa Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave za účelom vybudovania kontajnerového stojiska

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru predať pozemok registra „E“ parc. č. 4421/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 4791 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 88/2022, do výlučného vlastníctva žiadateľov MgA. Olivera Kleinerta a Mgr. art. Dany Kleinert

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru predať pozemok registra C-KN parc. č. 182/1 – záhrada o výmere 246 m2, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 2513, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľa Ing. Marka Divékyho

5. apríla 2024

Oznámenie zámeru predať časť pozemku registra „C“ parc. č. 285/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 430 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na liste vlastníctva č. 46 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľov Ing. Lukáša Jančoka a Mgr. Romana Göröga

5. apríla 2024

Podmienky verejnej obchodnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

7. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 2360/23

6. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3268

6. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3260

6. marca 2024

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť