tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Nebytové priestory

šípka pre krok späť

Pri vybavovaní žiadosti postupujeme v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, účinnými od 1. januára 2016.

Mestská časť nájom voľných nebytových priestorov uskutočňuje formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodných verejných súťaží sú schvaľované na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a následne sú zverejnené na stránke a na úradnej tabuli mestskej časti. Do obchodnej verejnej súťaže sa môže prihlásiť každý záujemca o prenájom nebytových priestorov. V prípadoch hodných osobitného zreteľa predloží odd. majetkové a podnikateľských činností žiadosť na rokovanie odborných komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva za účelom prerokovania a schválenia žiadosti.

Čo vybavíte:

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť