menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Obecné byty

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa pri riešení bytovej otázky svojich obyvateľov riadi Všeobecne záväzným nariadením (VZN) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (dostupné nižšie). V súlade s nariadením sú byty prideľované tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplná, ktorí splnili všetky podmienky predpokladané nariadením a sú zaradení do zoznamu žiadateľov.
Jednotliví žiadatelia sa môžu informovať o detailoch svojich žiadostí (ako je chronologické poradie a pod.) telefonicky, prípadne osobne u zamestnanca povereného agendou nájomných bytov (kontakt nižšie).

V roku 2021 mestská časť pridelila nasledujúce byty:

 1. Segnerova 3 (3-izbový)
 2. Ľ. Fullu 3 (3-izbový)
 3. Majerníkova 9 (3-izbový)

Podmienky nájmu bytu

 1. Žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:
  • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo
  • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť.
 2. Žiadateľ má trvalý pobyt v Bratislave. Podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
 3. Žiadateľ je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najviac však vo výške trojnásobku životného minima,
 4. Žiadateľ nemá voči mestskej časti dlh,
 5. Žiadateľ je povinný najneskôr do troch rokov od podania žiadosti aktualizovať svoju žiadosť minimálne v rozsahu podľa čl. 4 ods. 1 VZN č. 03/2021, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov,
 6. Nový nájomca je vyberaný zo žiadateľov, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov.

Čo k tomu potrebujete:

Tlačivá:

Kontakt:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť