tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Podnikateľská činnosť

šípka pre krok späť

V rámci podnikateľskej agendy sú spracovávané a evidované nasledovné stanoviská a oznámenia:

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb (§ 4, ods. 3, písm. d) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Ohlásenie o zriadení a zrušení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní určiť prevádzkový čas svojej prevádzky v súlade s časom predaja v obchode a prevádzkach služieb podľa nasledujúcich VZN:

Mestská časť nie je oprávnená vydávať pre jednotlivé prevádzky obchodu a služieb individuálne povolenia prevádzkového času stanoveného nad rámec prevádzkového času povoleného VZN.

Tlačivá

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Samostatne hospodáriaci roľník (ďalej SHR) – ide o fyzickú osobu -podnikateľa, ktorého právny status je bližšie upravený v osobitnom zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (ďalej len „zákon“).

Podobne ako na prevádzkovanie živnosti, aj na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie. Preto sa fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí najprv registrovať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.  

Miestne príslušným na registráciu je ten mestský alebo obecný úrad, v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu alebo v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým SHR uzatvoril nájomnú zmluvu za účelom realizácie poľnohospodárskej výroby. V prípade Bratislavy je to Hlavné mesto SR Bratislava, ktorá zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia a o zápise do evidencie mu vydá osvedčenie. Svoju činnosť môže SHR začať vykonávať po obdržaní osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť