menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania je účelový štátny fond určený na financovanie výstavby nových bytov a na zveľaďovanie existujúceho bytového fondu. Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien a doplnkov pre okres Bratislava 4 , t. j. pre mestské časti: Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Devín.

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“):

Všetky podrobné informácie, ako aj tlačivá žiadostí, príloh a ostatných formulárov nájdete na stránke www.sfrb.sk po kliknutí na „Viac informácií“ vo vybranej sekcii.

Podmienky poskytnutia podpory zo ŠFRB

Podporu zo ŠFRB je možné poskytnúť na účely:

Obnova bytového domu obsahuje podúčely:

V rámci obnovy bytového domu je možné realizovať buď len jeden z uvedených podúčelov alebo súbežne dva, resp. všetky tri podúčely. Na obnovu jedného bytového domu je možné poskytnúť podporu viackrát, čiže ak žiadateľ požiada o podporu na tepelnú ochranu bytového domu a podpora mu bola poskytnutá, v ďalšom období môže požiadať o podporu na ďalšie dva podúčely pre tento dom.

Podrobný prehľad podpôr ŠFRB vrátane maximálnych limitov podpôr, lehôt splatnosti a úrokových sadzieb nájdete na stránke www.sfrb.sk.

Žiadateľ o podporu musí preukázať, že:

Za účelom získania ďalších informácií resp. konzultácií k podávaniu žiadostí je potrebné dohodnúť si termín so zodpovedným zamestnancom MiÚ Karlova Ves:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť