Matričný úrad

 • späť vzatie priezviska po rozvode,
 • sobášne listy občanov, ktorí sa sobášili v roku 1972 až po bežný rok v matričnom   obvode Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač, Bratislava-Devín,
 • úmrtné listy občanov, ktorí zomreli v matričnom obvode Bratislava- Karlova Ves,     Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač, Bratislava-Devín v roku 1972 až po bežný rok,
 • zápis narodenia štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine, do osobitnej matriky,
 • zápis uzavretia manželstva občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v cudzine, do osobitnej matriky,
 • zápis úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine do osobitnej matriky,
 • všetko ohľadom sobášov (civilných a cirkevných),
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom (delegácia sobáša),
 • zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením plnoletých rodičov, pred narodením a po narodení,
 • úmrtia občanov, ktoré nastali v mestských častiach Bratislava- Karlova Ves, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač, Bratislava-Devín,
 • narodenia detí narodených doma v mestských častiach Bratislava- Karlova Ves, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač, Bratislava-Devín,
 • potvrdenia k sobášu v cudzine,
 • potvrdenia o žití pre ČR a ostatné štáty.
 • Vyhotovuje viacjazyčné štandardné formuláre /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – poplatok je 5€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Formuláre a tlačivá:

Kontakty: 

02 / 707 11 100

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00