Informácie o prihlásení trvalého pobytu pre mestské časti Bratislava-Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač

Informácie sú aktuálne k dátumu 2.7.2014

 

ZÁKLADNÉ INFO: 
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.
Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii, Hrobákova 44, Bratislava – Petržalka.

TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA: 
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

POTREBNÉ DOKLADY PRI PRIHLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU:
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava, podľa osobitného predpisu , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností 
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
f) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1.    ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.    ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3.    ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

V prípade prihlasovania sa na prechodný pobyt do bytu, je potrebné predložiť doklady, ako pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt. 

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom alebo prechodnom pobyte treba predložiť:
a) platný občiansky preukaz
b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

 

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte – 5,00 €
Oznámenie o pobyte – 5,00 €

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00