tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Miestne dane

šípka pre krok späť

V oblasti daní mestská časť Karlova Ves spravuje miestne dane (daň za psa, daň za zaujatie verejného priestranstva, daň za predajné a nevýherné automaty), pripravuje rozhodnutia o vyrubovaní daní, eviduje a registruje daňové subjekty a ukladá pokuty a sankčný úrok pri neplnení daňových povinností. Taktiež eviduje nevýherné hracie automaty, povoľuje trhové miesta a vykonáva na nich dozor.

Daň z nehnuteľnosti vybavuje oddelenie miestnych daní a poplatkov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Blagoevova 9, Bratislava – Petržalka, tel. č. 02/59 35 61 11.

Kontakt:

Služby referátu miestnych daní:

Formuláre a tlačivá:

Poplatky:

Strata známky pre psa                                                         3 €

Potvrdenie o daňových nedoplatkoch fyzická osoba          3 €

Potvrdenie o daňových nedoplatkoch právnická osoba      9,50 €

Cenník služieb spojených s užívaním verejného priestranstva v Parku SNP – Líščie údolie

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť