Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej VKP) na území MČ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území  MČ Bratislava-Karlova Ves miestnemu úradu najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia podľa zákona č. 96/1991 Zb. o konaní verejných kultúrnych podujatiach. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za verejné kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

 

Tlačivo: Oznamenie_o_konani_verejneho_kult.podujatia (súbor odt)

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Kancelária prvého kontaktu – podateľňa

 

Vybavuje: HRUBÁ Michaela, E-mail: michaela.hruba@karlovaves.sk

 

K vybaveniu potrebujete: Vyplnené tlačivo oznámenia o konaní verejného kultúrneho podujatia

 

Poplatok: Cenník služieb spojených s užívaním verejného priestranstva v Parku SNP – Líščie údolie

 

Spôsob vybavenia: Mestská časť oznámenie zoberie na vedomie, oznámi jeho konanie na polícii a kultúrne podujatie zaeviduje

 

Lehota na vybavenie: 7 dní.

 

Zákonná úprava: Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00