Usporiadateľ verejného športového podujatia (ďalej VŠP) na území MČ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území  MČ Bratislava-Karlova Ves miestnemu úradu najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 15 dní ak ide o podujatie s osobitým režimom alebo medzinárodné podujatie, 30 dní ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia (podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne. 

Verejnými športovými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

 

Tlačivo: VSP_tlacivo (súbor odt)

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Kancelária prvého kontaktu – podateľňa

 

Vybavuje: BEŇO Adam, Mgr., Tel. kontakt: 02/707 11 182, E-mail: adam.beno@karlovaves.sk

 

K vybaveniu potrebujete: Vyplnené tlačivo oznámenia o konaní verejného športového podujatia, 

Pokiaľ sa VŠP koná mimo športového zariadenia, je potrebné priložiť k oznámeniu súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať.

 

Poplatok: bez poplatku

 

Spôsob vybavenia: Vydanie stanoviska MČ ku oznámeniu o konaní VŠP

 

Lehota na vybavenie: 10 dní

 

Zákonná úprava: Zákon č. 1/2014  Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00