Zvolávateľ zhromaždenia občanov (ďalej VZO) konaného na území MČ je povinný písomne oznámiť zámer zvolať zhromaždenie na území  MČ Bratislava-Karlova Ves miestnemu úradu najneskôr 5 dní pred uskutočnením zhromaždenia, najskôr však 6 mesiacov pred dňom konania a to podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný zvolávateľ oznámiť bezodkladne. 

Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať, výkon tohto práva slúži na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

 

Tlačivo: Tlačivo oznámenie o konaní VZ

 

Prijíma: MiÚ Karlova Ves, Kancelária prvého kontaktu – podateľňa

 

Vybavuje:

Ing. Gabriel Kosnáč, vedúci, tel. kontakt: 02/602 59 211

Mgr. Adam Beňo, tel. kontakt: 02/602 59 262

email: organizacne@karlovaves.sk 

 

K vybaveniu potrebujete: Vyplnené tlačivo oznámenia o konaní verejného zhromaždenia občanov

Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.

 

Poplatok: bez poplatku

 

Spôsob vybavenia: Vydanie stanoviska MČ ku oznámeniu o konaní VZO

 

Lehota na vybavenie: 7 dní.

 

Zákonná úprava: Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00