V oblasti práva a majetku zabezpečuje mestská časť úlohy súvisiace s bytovým fondom, predbežnou právnou ochranou, občianskym spolunažívaním. Prerokováva priestupky a správne delikty a ukladá sankcie v zmysle platných právnych predpisov. Komplexne zabezpečuje agendu podnikateľských činností. Prijíma a spracúva požiadavky o finančné príspevky z rozpočtu obce formou dotácií. Vedie agendu prenájmov nebytových priestorov, garáží a pozemkov v správe mestskej časti, spolupracuje so správcovskými spoločnosťami a vykonáva gesčnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mestskej časti. Zabezpečuje agendu určovania, zmien a zrušenia súpisných a orientačných čísel. Súčasťou oddelenia právneho a majetkového je aj agenda preneseného výkonu štátnej správy na úseku rozvoja bývania (žiadostí o podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania a žiadostí o čerpanie schváleného úveru)

Vybavovanie žiadostí a oznámení od občanov:

Kontakty:

E-mail oddelenia: majetkove@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00